เสมสิกขาลัย

Spirit in Education Movement S E M

20 Years of SEM

20 ปี แห่งกระบวนการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีจิตวิญญาณ

ร่วมเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง
และสังคมด้วยกันกับเรา

20 Years of SEM

20 ปี แห่งกระบวนการเรียนรู้และเติบโต
อย่างมีจิตวิญญาณ

ร่วมเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมด้วยกันกับเรา

Public Course

นำผู้เรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างลงลึก
หลากด้านหลายมิติเป็นองค์รวม
ทั้งพฤติกรรม จิตใจ สติปัญญา และทักษะต่างๆ

ปี 2563

มกราคม กุมภาพันธ์
11-12 (ส.-อ.) Transformation Game ว่าง 1-2 (ส.-อ.) การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
17-19 (ศ.-อ.) ฝึกทักษะดำเนินการประชุม ว่าง 14-16 (ศ.-อ.) การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ขั้นพื้นฐาน ว่าง
24-26 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง 22-23 (ส.-อ.) Capture Insight Out ว่าง
28 ก.พ.-1 มี.ค. (ศ.-อ.) สัมพันธ์โลกภายในด้วย IFS ว่าง
มีนาคม เมษายน
13-15 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง 4-5 (ส.-อ.) การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
21-22 (ส.-อ.) จับประเด็นขึ้นกระดาน ว่าง 18-19 (ส.-อ.) Transformation Game ว่าง
28-29 (ส.-อ.) ปลุกมนุษย์พ่อแม่ ว่าง 24-26 (ศ.-อ.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง
พฤษภาคม มิถุนายน
8-10 (ศ.-อ.) การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ขั้นพื้นฐาน ว่าง 6-7 (ส.-อ.) เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจ ว่าง
16 (ส.) เป็นมิตรกับความตาย ว่าง 12-14 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
23-24 (ส.-อ.) Transformation Game ว่าง 27-28 (ส.-อ.) โอบอุ้มความเปราะบาง ว่าง
30-31 (ส.-อ.) ฝึกทักษะการจับประเด็น ขั้นพื้นฐาน ว่าง
กรกฎาคม สิงหาคม
10-12 (ศ.-อ.) สัมพันธ์โลกภายในด้วย IFS ว่าง 8-9 (ส.-อ.) จับประเด็นขึ้นกระดาน ว่าง
25-26 (ส.-อ.) Transformation Game ว่าง 22-23 (ส.-อ.) TRE ว่าง
31 ก.ค.-2 ส.ค. (ศ.-อ.) งาน พลังกลุ่ม และความสุข ว่าง 28-30 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
กันยายน ตุลาคม
19-20 (ส.-อ.) นพลักษณ์* ว่าง 3-4 (ส.-อ.) การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
26-27 (ส.-อ.) Transformation Game ว่าง 17-18 (ส.-อ.) ศิลปะบำบัด ว่าง
23-25 (ศ.-อ.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง
30 ต.ค.-1 พ.ย. (ศ.-อ.) ฝึกทักษะดำเนินการประชุม ว่าง
พฤศจิกายน ธันวาคม
7-8 (ส.-อ.) Transformation Game ว่าง 11-13 (ศ.-อ.) เป็นมิตรกับตัวเอง ว่าง
13-15 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นต่อเนื่อง ว่าง 25-27 (ศ.-อ.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง
20-22 (ศ.-อ.) การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ขั้นพื้นฐาน ว่าง
28-29 (ส.-อ.) “ฟัง” Inner Soundscapes ว่าง
*อยู่ระหว่างการประสานงาน

ปี 2562

วันที่ หัวข้อการอบรม สถานะ
ตุลาคม
18-20 (ศ.-อา.) การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม ว่าง
26-27 (ส.-อา.)  เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจ ว่าง
พฤศจิกายน
2-3 (ส.-อา.) Transformation Game เต็ม
8-10 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม
22-24 (ศ.-อา.) เผชิญความตายอย่างสงบ เต็ม
29พ.ย.-1ธ.ค. (ศ.-อา.) สมดุลธาตุ สมดุลชีวิต ว่าง
ธันวาคม
13-15 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นต่อเนื่อง เต็ม
20-22 (ศ.-อา.) การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ว่าง

ปี 2563

วันที่หัวข้อการอบรมสถานะ
มกราคม 
11-12 (ส.-อ.)Transformation Gameว่าง
17-19 (ศ.-อ.)ฝึกทักษะดำเนินการประชุมว่าง
24-26 (ศ.-อ.)ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐานว่าง
กุมภาพันธ์ 
1-2 (ส.-อ.)การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นพื้นฐานว่าง
14-16 (ศ.-อ.)การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ขั้นพื้นฐานว่าง
22-23 (ส.-อ.)Capture Insight Outว่าง
28 ก.พ.-1 มี.ค. (ศ.-อ.)สัมพันธ์โลกภายในด้วย IFSว่าง
มีนาคม 
13-15 (ศ.-อ.)ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐานว่าง
21-22 (ส.-อ.)จับประเด็นขึ้นกระดานว่าง
28-29 (ส.-อ.)ปลุกมนุษย์พ่อแม่ว่าง
เมษายน 
4-5 (ส.-อ.)การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นพื้นฐานว่าง
18-19 (ส.-อ.)Transformation Gameว่าง
24-26 (ศ.-อ.)เผชิญความตายอย่างสงบว่าง
พฤษภาคม 
8-10 (ศ.-อ.)การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ขั้นพื้นฐานว่าง
16 (ส.)เป็นมิตรกับความตายว่าง
23-24 (ส.-อ.)Transformation Gameว่าง
30-31 (ส.-อ.)ฝึกทักษะการจับประเด็น ขั้นพื้นฐานว่าง
มิถุนายน 
6-7 (ส.-อ.)เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจว่าง
12-14 (ศ.-อ.)ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐานว่าง
27-28 (ส.-อ.)โอบอุ้มความเปราะบางว่าง
กรกฎาคม 
10-12 (ศ.-อ.)สัมพันธ์โลกภายในด้วย IFSว่าง
25-26 (ส.-อ.)Transformation Gameว่าง
31 ก.ค.-2 ส.ค. (ศ.-อ.)งาน พลังกลุ่ม และความสุขว่าง
สิงหาคม 
8-9 (ส.-อ.)จับประเด็นขึ้นกระดานว่าง
22-23 (ส.-อ.)TREว่าง
28-30 (ศ.-อ.)ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐานว่าง
กันยายน 
19-20 (ส.-อ.)นพลักษณ์*ว่าง
26-27 (ส.-อ.)Transformation Gameว่าง
ตุลาคม 
3-4 (ส.-อ.)การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นพื้นฐานว่าง
17-18 (ส.-อ.)ศิลปะบำบัดว่าง
23-25 (ศ.-อ.)เผชิญความตายอย่างสงบว่าง
30 ต.ค.-1 พ.ย. (ศ.-อ.)ฝึกทักษะดำเนินการประชุมว่าง
พฤศจิกายน 
7-8 (ส.-อ.)Transformation Gameว่าง
13-15 (ศ.-อ.)ซาเทียร์ฯ ขั้นต่อเนื่องว่าง
20-22 (ศ.-อ.)การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ขั้นพื้นฐานว่าง
28-29 (ส.-อ.)“ฟัง” Inner Soundscapesว่าง
ธันวาคม 
11-13 (ศ.-อ.)เป็นมิตรกับตัวเองว่าง
25-27 (ศ.-อ.)เผชิญความตายอย่างสงบว่าง

*อยู่ระหว่างการประสานงาน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจงรักษ์ แซ่ตั้ง 
โทร. 086-305-3011

In-house Training

ออกแบบกระบวนเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์
เฉพาะกลุ่มหรือองค์กร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพูลฉวี เรืองวิชาธร
โทร 086-327-7792

special scoop

ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 25 ❝สุขแท้❞ เปลี่ยนโลก โดย กยับกอน ปักซกริมโปเช จากมูลนิธิชกยูร์ ลิงปะ ประเทศเนปาล วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 25
❝สุขแท้❞ เปลี่ยนโลก
โดย กยับกอน ปักซกริมโปเช จากมูลนิธิชกยูร์ ลิงปะ ประเทศเนปาล
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 24
“จากนักสู้เพื่อปลดแอกสู่นักเยียวยาสังคม”

โดย บาทหลวงไมเคิล ลาป์สลีย์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Detoxifying our political past

“Pain is pain is pain, no matter where in the world,” Laspley told me, in reference to address the old wounds of the past . . .

ทำไมความกลัวและความเจ็บปวดควรได้ร้องไห้

เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นกับเรา จะมีเส้นทางสองเส้นทางที่เรามักจะเดินต่อไป เส้นทางหนึ่งผมเรียกว่า เหยื่อ-ผู้รอด-ผู้ชนะ อีกเส้นทางคือ . . .

‘สันติวิธี’ วิถีเพื่อคืนความเป็นมนุษย์

บางครั้งความรุนแรงก็ไม่ได้เป็นความรุนแรงทางตรง แต่เป็นความรุนแรงในระบบ เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะโครงสร้างที่อยุติธรรม . . .

empathy poker

ไพ่ความรู้สึก ความต้องการ

ราคาชุดละ 200 บาท

 (ค่าจัดส่ง 50 บาทต่อชุด)

order now
line:@semsikkha fb:semsikkha

empathy poker

ไพ่ความรู้สึก ความต้องการ

ราคาชุดละ 200 บาท

 (ค่าจัดส่ง 50 บาทต่อชุด)

order now
line:@semsikkha fb:semsikkha
Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes