เกี่ยวกับSEM

เกี่ยวกับSEM

ความเป็นมา

เสมสิกขาลัย (SEM – Spirit in Education Movement) เป็นหน่วยงานการกุศลภายใต้ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ก่อตั้งเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2538 ตรงกับวันมาฆบูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีจิตวิญญาณแบบองค์รวม

LogoSEM_black_square
logo_foundation

เสมสิกขาลัย นำกระบวนการเรียนรู้อย่างมีจิตวิญญาณมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับแวดวงการศึกษา ไทย ซึ่งเน้นรูปแบบของการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มุ่งเนื้อหาที่กลับมาหาความสุขและความมั่นคงภายในแห่งชีวิต โดยไม่เน้นความสำเร็จทางวัตถุและความสำเร็จภายนอก และสนับสนุนผู้เรียนให้ได้ฝึกฝนตนเองในทุกด้านของชีวิตโดยเฉพาะสามารถผสม ผสานความรู้ทางสมองและหัวใจเข้าด้วยกัน เพื่อเข้าถึงความดี ความงาม และความจริง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ความรักและเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทาง สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนระบบนิเวศวิทยา

ความหมาย

คำว่า “เสม” ตั้งขึ้นตามนามของ ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ปูชนียบุคคลสำคัญของไทย เพื่อเป็นสิริมงคลและยกย่องท่านในคุณูปการแห่งการยืนหยัด อยู่ข้างความถูกต้องดีงามและผู้ยากไร้มาโดยตลอด

คำว่า “สิกขา” เป็นคำบาลี ส่วนสันสกฤต เรียกว่า ศึกษา เพื่อโยงกลับไปหาหลักการศึกษาที่สำคัญของพุทธศาสนา คือ ไตรสิกขา อันประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

ส่วนคำว่า “ลัย” ใช้ในความหมาย แหล่งเรียนรู้

เสมสิกขาลัยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองในทุกด้านของชีวิต ในบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลกันระหว่างครูและผู้เรียน เป็น กระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งในแง่ของการรับรู้อย่างลึกซึ้ง การคิดอย่างเชื่อมโยงและมีจินตนาการสร้างสรรค์ รวมถึงการเรียนแบบผ่านประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเติบโตทั้งด้านสติปัญญา จิตใจ ทักษะและพฤติกรรมของผู้เรียน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว
(31 พฤษภาคม 2454 - 8 กรกฎาคม 2554)

ปรัชญาการศึกษา

  1. นำผู้เรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างลงลึก หลากด้านหลายมิติเป็นองค์รวม ทั้งพฤติกรรม จิตใจ สติปัญญา และทักษะต่างๆ
  2. เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้แต่ละด้าน เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ของชีวิต สังคม และธรรมชาติ
  3. สนับสนุนให้คนในสังคมทุกชนชั้นอาชีพ ได้เข้าถึงสิทธิแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระ
  4. กระบวนการเรียนรู้ มีความหลากหลาย และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยมีบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลกันระหว่างครูและผู้เรียน

หลักสูตร

เสมสิกขาลัยมีเนื้อหาวิชาที่ประกอบด้วย 6 หมวดวิชาหลัก ดังนี้

ชุดวิชา 1) เข้าใจและเปลี่ยนแปลงชีวิต
ชุดวิชา 2) สร้างสรรค์สัมพันธภาพ
ชุดวิชา 3) เข้าใจธรรมชาติ
ชุดวิชา 4) เข้าใจสังคม
ชุดวิชา 5) เข้าถึงความงาม
ชุดวิชา 6) วิธีการแสวงหาความรู้

กรรมการบริหาร

นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์
นายพิภพ ธงไชย
นายประชา หุตานุวัตร
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
นางวัลลภา คุณติรานนท์
นายพิภพ อุดมอิทธิพงศ์

หลักสูตร

เสมสิกขาลัยมีเนื้อหาวิชาที่ประกอบด้วย
6 หมวดวิชาหลัก ดังนี้

ชุดวิชา 1) เข้าใจและเปลี่ยนแปลงชีวิต
ชุดวิชา 2) สร้างสรรค์สัมพันธภาพ
ชุดวิชา 3) เข้าใจธรรมชาติ
ชุดวิชา 4) เข้าใจสังคม
ชุดวิชา 5) เข้าถึงความงาม
ชุดวิชา 6) วิธีการแสวงหาความรู้

กรรมการบริหาร

นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์
นายพิภพ ธงไชย
นายประชา หุตานุวัตร
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
นางวัลลภา คุณติรานนท์
นายพิภพ อุดมอิทธิพงศ์

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok