องค์กรที่เรียนรู้กับSEM

องค์กรที่เรียนรู้กับSEM

รายชื่อบางส่วนขององค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่มอบความไว้วางใจให้เสมสิกขาลัยได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพูลฉวี เรืองวิชาธร
โทร. 086-327-7792

หน่วยงานราชการ

หน่วยงานด้านสาธารณสุข

 • เครือข่ายทันตสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
 • เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ภาคใต้
 • เครือข่ายโรงพยาบาลสร้างสุข
 • เครือข่ายสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
 • โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลขอนแก่น
 • โรงพยาบาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลชัยภูมิ
 • โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 • โรงพยาบาลเด็ก
 • โรงพยาบาลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • โรงพยาบาลนครนายก
 • โรงพยาบาลนครปฐม
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • โรงพยาบาลปทุมธานี
 • โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 • โรงพยาบาลพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
 • โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
 • โรงพยาบาลราชบุรี
 • โรงพยาบาลเลย
 • โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • โรงพยาบาลศรีสังวาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • โรงพยาบาลศูนย์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 • โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
 • โรงพยาบาลสุรินทร์
 • โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 • ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

องค์กรอิสระ

 • กลุ่มประชารัฐ ชัยภูมิ
 • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 • เครือข่ายผู้นำสตรีสันติวิธี
 • เครือข่ายโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่
 • เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
 • เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน
 • โครงการสื่อสร้างสรรค์
 • ชมรมทันตแพทย์ภูธร
 • แผนงานรณรงค์การคุกคามทางเพศในขสมก.
 • แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สสส.
 • ศูนย์ต่อสู้ความยากจน จังหวัดสมุทรสงคราม
 • สถาบันรักลูก
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
 • สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข(สรส.)
 • สถาบันหริภุญชัย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ตรัง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.)
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

กลุ่มเยาวชน

 • กลุ่มเยาวชน อำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
 • กลุ่มเยาวชน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
 • เครือข่ายเด็กรักป่า
 • โครงการยุวโพธิชน จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยงานเอกชน

 • Asia advisers Counselor Experts Services co,.ltd. (ACES)
 • บริษัทในเครือนีโอกรุ๊ป
 • บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กีออสโต้ จำกัด
 • บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
 • บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นีสเทิร์น อินดัสตรี จำกัด
 • บริษัท นีโอเท็กซ์ อินดัสตรี จำกัด
 • บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
 • บริษัท ไพรซ์ ออฟ วู้ด จำกัด
 • บริษัท วีวันออยล์เทค จำกัด
 • บริษัท สุพนิช จำกัด
 • บริษัท เอกชัย เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอพินาอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท เอสพีเอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
 • บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ICC)
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • เพชรวารินทร์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
 • โรงแรม ดิ เอลลิเมนท์ กระบี่ รีสอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังแดงเอ็กซ์เพรส

หน่วยงานด้านการศึกษา

 • กลุ่มครูกัลยามิตร จังหวัดบุรีรัมย์
 • กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • คณะกายภาพบำบัดและเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน
 • เครือข่ายโรงเรียนปลอดเหล้าปลอดบุหรี่
 • งานบริการวิจัย สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
 • โรงเรียนวรรณสว่างจิต
 • โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ
 • โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยลี จังหวัดกาญจนบุรี
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัดตรัง
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
 • วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี จ.ชัยนาท
 • วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี จ.พิษณุโลก
 • ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม.นเรศวร
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

องค์กรพัฒนาเอกชน

 • กลุ่มทำงานบ้านดิน
 • กลุ่มละครมะขามป้อม
 • กลุ่มสมัชชาคนจน(ปากมูน) จังหวัดอุบลราชธานี
 • กลุ่มเสขิยธรรมแพร่
 • ชุมชนคนรักษ์ป่า ภาคตะวันออก
 • มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
 • มูลนิธิสยามกัมมาจล
 • มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
 • ศูนย์การเรียนรู้บ้านเซเวียร์
 • สำนักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF)
 • องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
 • อาศรมวงศ์สนิท 

องค์กรรากหญ้า

 • กลุ่มชาวบ้านแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม
 • กลุ่มชาวบ้านแม่ทา เชียงใหม่
 • กลุ่มพระ/แม่ชีที่ทำงานด้านสังคม
 • กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • กลุ่มส่องใจ จังหวัดเชียงราย
 • กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด
 • แกนนำเครือข่ายสุขภาพ จังหวัดสงขลา
 • คณะกรรมการศาสนาเพื่อพัฒนาสปป.ลาว
 • เครือข่ายสุขภาพจังหวัดสงขลา
 • โครงการชุมชนเป็นสุขภาคตะวันตก
 • มูลนิธิประชาคม จังหวัดอุบลราชธานี
 • องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดลำพูน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะล จังหวัดภูเก็ต
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี
 • อาสาสมัครสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน 

โครงการต่างๆ

 • โครงการจิตอาสา : ฉลาดทำบุญ ปี 50
 • โครงการนักประสานสันติ รุ่น 1 และ รุ่น 2
 • โครงการฝึกทักษะการดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาวะ
 • โครงการฝึกทักษะการดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาวะ รุ่น2
 • โครงการฝึกทักษะการเป็นกระบวนกร ปี 2559 และ ปี 2560
 • โครงการฝึกทักษะการเป็นกระบวนกร สำหรับนักพัฒนาและบุคคลทั่วไป รุ่น 1 และ รุ่น 2
 • โครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน รุ่น 1 ถึง รุ่น 11
 • โครงการพัฒนาวิทยากรกระบวนการด้านจิตวิญญาณ(ขั้นสูง) สำหรับบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • โครงการพัฒนาวิทยากรกระบวนการแนวจิตวิญญาณ สำหรับคณาจารย์วิทยาพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุข
 • โครงการฟังด้วยหัวใจ
 • โครงการฟื้นฟูอำนาจภายในสำหรับนักพัฒนา
 • โครงการสร้างสันติด้วยมือเรา
 • โครงการสู่ความเข้าใจและให้อภัยผู้ที่ก้าวพลาด
 • โครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนกรแนวจิตวิญญาณ สำหรับบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รุ่น 1 ถึง รุ่น 6
 • โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข(กระบวนกร) ภาคอีสาน
 • โครงการเสริมสร้างทักษะการดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วม สำหรับเจ้าหน้าที่ บมจ.กรุงไทยอาหาร รุ่น 1 ถึง รุ่น 3
 • โครงการเสริมสร้างทักษะการดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนกรแนวจิตตปัญญาศึกษา ปี 2551 และ ปี 2552
Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok