การขอยกเลิกอบรม

ท่านสามารถแจ้งขอยกเลิกเข้าร่วมอบรมได้ทุกช่องทาง
ได้แก่ ทางโทรศัพท์ , Email , Facebook และ Line
โดยแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกับหัวข้อการอบรมที่ท่านสมัครไว้
หากท่านยังไม่ได้โอนเงิน เจ้าหน้าที่จะยกเลิกให้ทันที
สำหรับท่านที่โอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

ท่านสามารถแจ้งขอยกเลิกเข้าร่วมอบรมได้ทุกช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ , Email , Facebook และ Line โดยแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกับหัวข้อการอบรมที่ท่านสมัครไว้ หากท่านยังไม่ได้โอนเงิน เจ้าหน้าที่จะยกเลิกให้ทันที สำหรับท่านที่โอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

เงื่อนไขการคืนเงินเมื่อยกเลิกเข้าร่วมอบรม

เงื่อนไขการคืนเงิน
เมื่อยกเลิกเข้าร่วมอบรม

หากแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรม  มากกว่า 30 วันขึ้นไป  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนเต็มจำนวน (หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง) หรือ เลื่อนเข้าอบรมครั้งต่อไปได้ 1 ครั้ง

หากแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรม  ตั้งแต่ 15-30 วัน  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนครึ่งจำนวน (หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง)

หมายเหตุ ระยะเวลาในการคืนเงิน (ข้อ1-2)

  1. กรณีแจ้งยกเลิกอบรมภายในวันที่ 14 ของทุกเดือน ท่านจะได้รับการโอนเงินคืนภายในสิ้นเดือนนั้น
  2. กรณีแจ้งยกเลิกการอบรมหลังวันที่ 14 ของทุกเดือน ท่านจะได้รับการโอนเงินคืนในเดือนถัดไป

ฝ่ายการเงินจะโทรแจ้งให้ท่านทราบเมื่อโอนเงินคืนเรียบร้อยแล้ว

หากแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรม  น้อยกว่า 15 วัน  เสมสิกขาลัยจะถือว่าเงินค่าสมัครของท่านเป็นเงินบริจาคเพื่อการจัดกิจกรรม
Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes