การขอยกเลิกอบรม

ท่านสามารถแจ้งขอยกเลิกเข้าร่วมอบรมได้ทุกช่องทาง
ได้แก่ ทางโทรศัพท์ , Email , Facebook และ Line
โดยแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกับหัวข้อการอบรมที่ท่านสมัครไว้
หากท่านยังไม่ได้โอนเงิน เจ้าหน้าที่จะยกเลิกให้ทันที
สำหรับท่านที่โอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

ท่านสามารถแจ้งขอยกเลิกเข้าร่วมอบรมได้ทุกช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ , Email , Facebook และ Line โดยแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกับหัวข้อการอบรมที่ท่านสมัครไว้ หากท่านยังไม่ได้โอนเงิน เจ้าหน้าที่จะยกเลิกให้ทันที สำหรับท่านที่โอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

เงื่อนไขการคืนเงินเมื่อยกเลิกเข้าร่วมอบรม

เงื่อนไขการคืนเงิน
เมื่อยกเลิกเข้าร่วมอบรม

1. หากแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรม มากกว่า 30 วันขึ้นไป

ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง) หรือ เลื่อนเข้าอบรมครั้งต่อไปได้ 1 ครั้ง

2. หากแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรม ตั้งแต่ 15-30 วัน

ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนครึ่งจำนวน (หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง)

3. หากแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรม น้อยกว่า 15 วัน

เสมสิกขาลัยจะถือว่าเงินค่าสมัครของท่านเป็นเงินบริจาคเพื่อการจัดกิจกรรม

Copyright © 2021 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes