หลักสูตรSEM

หลักสูตรSEM

หลักสูตรการเรียนรู้ของเสมสิกขาลัยประกอบไปด้วย 6 หมวดวิชาหลัก ซึ่งมีเนื้อหาวิชาย่อยภายในหมวดที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดของแต่ละวิชา โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ ได้ 2 ช่องทางดังนี้

  1. สำหรับบุคคลทั่วไป(ดูกำหนดการประจำปี) บุคคลทั่วไปสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจและเงื่อนไขเฉพาะตน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจงรักษ์ แซ่ตั้ง โทร 086-305-3011
  2. สำหรับเฉพาะกลุ่ม(ดูกำหนดการประจำปี) องค์กร หรือกลุ่มเพื่อนที่รวมกลุ่มกันโดยให้เสมสิกขาลัยจัดกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความต้องการในแต่ละครั้งของแต่ละองค์กร/กลุ่ม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพูลฉวี เรืองวิชาธร โทร 086-327-7792 หรือ 089-499-0490
หลักสูตรทั้งหมดของเสมสิกขาลัย มีดังนี้
หลักสูตร บุคคลทั่วไป เฉพาะกลุ่ม
1. เข้าใจและเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ชีวิตในอุดมคติ
ซาเทียร์ : แปรเปลี่ยนและเติบโตสู่ความมั่นคงภายใน
ง่ายงามในความธรรมดา : บนเส้นทางแห่งการฝึกตน
Transformation Game
เป็นมิตรกับตัวเอง
เผชิญความตายอย่างสงบ
กลับทุกข์กลับสุข
เป็นมิตรกับความตาย
ภาวนาเพื่อรับใช้สังคม
2. สร้างสรรค์สัมพันธภาพ
งาน พลังกลุ่ม และความสุข
การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม
การสื่อสารอย่างสันติ
ฟังด้วยหัวใจ
การคลี่คลายความขัดแย้งด้วยใจกรุณา
3. เข้าใจธรรมชาติ
นิเวศภาวนา : ธรรมชาติพลังแห่งชีวิต
4. เข้าใจสังคม
การชุบตัวดูงาน : ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ ต่อชุมชน และสังคมเมือง
เข้าใจโครงสร้างสังคม
ปาฏิหาริย์แห่งการฟัง : ฟังคนไร้บ้าน (Bearing Witness)
ชีวิตที่เป็นสุขในสังคมบริโภคนิยม
5. เข้าถึงความงาม
จัดดอกไม้ : ดอกไม้จัดใจ
ศิลปะบำบัด
6. วิธีการแสวงหาความรู้และความจริง
การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต
ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบพุทธ
ทักษะการจับประเด็น
การฝึกทักษะกระบวนกร : สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
การฝึกทักษะกระบวนกร : การดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วม
การวางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบสร้างการมีส่วนร่วม
การให้การปรึกษา แบบพัฒนาศักยภาพ
สอบถามข้อมูล
Public ☎︎ 086-305-3011 , 099-453-8836
In-house ☎︎ 086-327-7792 , 089-499-0490
Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok