การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ชุดหลักสูตร

กระบวนกรเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้
กระบวนกร รุ่น9 (ปี2567)
(เต็มจำนวนรับ)

✓ การอบรมนี้มีประกาศนียบัตรมอบให้ (สำหรับผู้ที่เข้าอบรมครบทุกวัน)

Facilitator หรือที่รู้จักในชื่อ กระบวนกร ทำหน้าที่เป็นผู้จัด อำนวยความสะดวก สนับสนุน สร้างพื้นที่ปลอดภัย สร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ซึ่งคำว่าสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยตัวกระบวนกร ตัวผู้เรียน และกิจกรรมที่ดำเนินไปโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และกระบวนกรก็มีบทบาทที่มีความเข้มข้นหลายระดับในแต่ละกิจกรรม 

กระบวนกร เสมสิกขาลัย มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มคน เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง ให้สามารถพัฒนาความรู้เหล่านั้นในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่า “ทุกคนมีศักยภาพภายในและสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนา เปลี่ยนแปลงตนเองได้”

ในกระบวนการอบรมเป็นการสร้างสรรค์หรือจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เชื่อมโยงองค์ความรู้แต่ละด้านไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิต และมีบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลกัน ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงผู้เรียนในหลากหลายด้าน ทั้งด้านทัศนคติ ด้านจิตใจ(ความมั่นคงภายใน) และด้านพฤติกรรม

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง ตนเองและสังคม การทำงานเป็นเครือข่าย และต้องการพัฒนาทีมบุคลากรที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมได้

กำหนดการปี2567

อบรมจํานวน 5 ครั้ง ได้แก่

 1. สร้างสรรค์ความสัมพันธ์เพื่อรากฐานของพื้นที่การเรียนรู้ที่ทรงพลัง
  วันที่ 14-16 มิถุนายน 2567 (ศ.-อา.)
 2. ภาวะผู้นำในความเป็นกระบวนกร
  วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2567 (ศ.-อา.)
 3. การฝึกฝนทักษะพื้นฐานอย่างเป็นลำดับสำหรับกระบวนกร
  วันที่ 22-25 สิงหาคม 2567 (พฤ.-อา.)
 4. การออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการสรุปบทเรียนอย่างเชื่อมโยงลงลึก
  วันที่ 19-22 กันยายน 2567 (พฤ.-อา.)
 5. การจัดการเรียนรู้เพื่อสำรวจและเปลี่ยนแปลงโลกภายในของผู้เรียน
  วันที่ 17-20 ตุลาคม 2567 (พฤ.-อา.)

เงื่อนไขการเข้าอบรม

เนื่องจากหลักสูตรนี้มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก และด้วยเสมฯ เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 36 ท่านเท่านั้น โดยรับผู้เข้าอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คนทำงานภาคสังคม เพื่อนำกระบวนการไปพัฒนาคน พัฒนาองค์กรภายใน กลุ่มที่ 2 คนทั่วไป ที่ไม่ได้มุ่งเน้นแสวงหาผลกำไรส่วนตนเป็นหลัก ทั้งนี้ ทางทีมเสมสิกขาลัยจึงขอทำการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้ และมาจากหลากหลายอาชีพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมตลอดทั้งหลักสูตรการอบรม

เนื้อหาการอบรม

เนื้อหาหลักสูตรที่ 1
สร้างสรรค์ความสัมพันธ์เพื่อรากฐานของพื้นที่การเรียนรู้ที่ทรงพลัง

 1. “การจัดกระบวนการเพื่อเอื้ออำนวยให้ง่าย”(Facilitate ตัวย่อ = Fa) นั้นสำคัญอย่างไรต่อการจัดการเรียนรู้ที่ทรงพลังต่อการประชุมพูดคุยร่วมกันในกิจการงาน ในทุกเป้าประสงค์ของกลุ่มองค์กร รวมถึงสำคัญอย่างไรต่อการแสวงหาความร่วมมือของกลุ่มองค์กร
 2. บทบาทหน้าที่ของ “กระบวนกร” (Facilitator)ในมุมกว้างสามารถทำอะไรได้บ้าง ในการการเป็นอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว กลุ่มองค์กรและในระดับสังคม
 3. การสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นรากฐานในการสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรและสังคม ทั้งในแง่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน  พื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มาจากความแตกต่างหลากหลาย และพื้นที่การหล่อหลอมพลังร่วมเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไหลลื่น
 4. เราจะทำการสืบค้นสำรวจถึงสาเหตุอย่างลงลึกและรอบด้านว่าเพราะอะไรการเป็นอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกันในเวลาที่เนิ่นนานขึ้น จึงมีแนวโน้มทำให้คนมีความสุขน้อยลง  ความสัมพันธ์แย่ลง ซึ่งมักนำไปสู่ผลงานที่ตกต่ำลงเรื่อยๆ
 5. ทางออกสำคัญเพื่อทำให้การเป็นอยู่และการทำงานร่วมกันมีทิศทางที่ดีขึ้น ศึกษาบทบาทหน้าที่ของกระบวนกรในการสนับสนุนภารกิจนี้ว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างในสถานการณ์ที่กลุ่มองค์กรกำลังย่ำแย่
 6. เหตุใดการเป็นอยู่และการทำงานร่วมกัน ตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกันจึงมีแนวโน้มทำให้เกิดความรู้สึกเสี่ยงไม่ปลอดภัย ในการจัดกระบวนการต่างๆ ในการทำงานหรือในการเรียนรู้  กระบวนกรจะเผชิญหน้าและรับมือกับความรู้สึกเสี่ยงไม่ปลอดภัยจนสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับกลุ่มคนได้อย่างไร

เนื้อหาหลักสูตรที่ 2
ภาวะผู้นำในความเป็นกระบวนกร

 1. เหตุใดการบริหารหรือการนำกลุ่มองค์กรของผู้นำจึงมีแนวโน้มสร้างความอึดอัดขัดเคืองจากลูกน้อง ไม่สามารถหล่อหลอมพลังร่วมให้ขับเคลื่อนงานได้อย่างมีพลัง และการเข้าถึงหัวใจของการ Fa รวมถึงการมีทักษะต่างๆในการ Fa ของผู้นำสำคัญอย่างไรในการขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างมีพลัง  หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ ผู้นำกลุ่มองค์กรจำเป็นต้องมีทักษะของกระบวนกร
 2. เหตุใดครูหรือวิทยากรที่สร้างการเรียนรู้ให้คนจึงจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำที่ลุ่มลึก ในขณะที่ต้องเผชิญกับความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนที่แตกต่างหลากหลาย  และมีสิ่งเร้นลับภายในเป็นกำแพงขวางกั้นการเรียนรู้เติบโต
 3. ผู้นำกลุ่มองค์กรและกระบวนกรจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องอำนาจ และวิธีการใช้อำนาจในการบริหารและในการสร้างการเรียนรู้ ทั้งในแง่วิธีการใช้อำนาจที่ส่งเสริมและทำลายพลังความร่วมมือในพื้นที่การมีส่วนร่วมทุกชนิด   ดังนั้นทักษะการ Fa จะเข้ามามีบทบาทที่เหมาะสมกับการใช้อำนาจอย่างลงตัวได้อย่างไร
 4. สำรวจสืบค้นความหมายของ“กระบวนการเรียนรู้”เพื่อใช้เป็นบาทฐานในฝึกฝนของกระบวนกรเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ทรงพลัง
 5. สำรวจสืบค้นเหตุปัจจัยสำคัญที่ต้องสร้างสรรค์หรือต้องมีเพื่อทำให้การเรียนรู้มีพลังในการเปลี่ยนแปลงผู้เรียนอย่างลึกซึ้งและหลายด้านหลายมิติของความเป็นมนุษย์
  • สภาวะภายใน ทักษะและทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จำเป็นของการเป็นกระบวนกร
  • การวางแผนออกแบบชุดการเรียนรู้ จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และสัมพันธ์กัน  อย่างไร
  • การเตรียมหรือสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหา และผู้เรียน รวมถึงพื้นที่ปลอดภัยในกาเรียนรู้ หรืออาจจะเสี่ยงแต่ได้เรียนรู้
  • การเตรียมการเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายในการเปิดรับการเรียนรู้ รวมถึงการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
  • การออกแบบกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรงที่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่เรียน
  • การสรุปบทเรียนที่เชื่อมโยงเป็นระบบ ง่ายต่อการเข้าใจเนื้อหาที่เรียน

เนื้อหาหลักสูตรที่ 3
การฝึกฝนทักษะพื้นฐานอย่างเป็นลำดับสำหรับกระบวนกร

 1. ความหมายและความสำคัญ ของทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนกรควรเข้าใจถึงเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการฟังอย่างลึกซึ้ง  รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการและปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ฟังได้อย่างลึกซึ้ง  จากนั้นทุกท่านจะต้องฝึกฝนผ่านการปฏิบัติจริง
 2. ความหมายและความสำคัญของทักษะการจับประเด็นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนกรควรเข้าใจถึงเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจับประเด็นรวมถึงเข้าใจถึงวิธีการและปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สามารถจับประเด็นได้แม่นยำ   จากนั้นทุกท่านจะต้องฝึกฝนผ่านการปฏิบัติจริง
 3. ความหมายและความสำคัญของทักษะการใช้วิธีคิดที่เป็นระบบ(หรือกระบวนการคิดที่เป็นระบบ)ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนกรควรเข้าใจถึงเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้วิธีคิดให้เป็นระบบ  รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการและปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สามารถใช้วิธีคิดที่เป็นระบบมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  จากนั้นทุกท่านจะต้องฝึกฝนผ่านการปฏิบัติจริง
 4. ความหมายและความสำคัญของทักษะการนำเสนอที่ตรงประเด็นเข้าใจง่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนกรควรเข้าใจถึงเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเสนอที่ตรงประเด็นเข้าใจง่าย  รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการและปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สามารถนำเสนอได้ตรงประเด็นเข้าใจง่าย  จากนั้นทุกท่านจะต้องฝึกฝนผ่านการปฏิบัติจริง

เนื้อหาหลักสูตรที่ 4
การออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการสรุปบทเรียนอย่างเชื่อมโยงลงลึก

 1. ความหมายและความสำคัญของกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนรู้
 2. วิธีการออกแบบหรือสร้างสรรค์กิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรงที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่กระบวนกรจะนำสู่การเรียนรู้ จากนั้นทุกท่านจะต้องฝึกฝนการออกแบบกิจกรรมด้วยการปฏิบัติจริง
 3. ความหมายและความสำคัญของการสรุปบทเรียนในการจัดการเรียนรู้
 4. หลักการและศิลปะในการสรุปบทเรียนให้เชื่อมโยงลงลึกและง่ายต่อการเข้าใจเข้าถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นร่วมกันของผู้เรียน จากนั้นทุกท่านต้องฝึกฝนการสรุปบทเรียนด้วยการปฏิบัติจริง
 5. หลักการและศิลปะในการให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ(Feedback)ในการฝึกทำกระบวนการเรียนรู้

เนื้อหาหลักสูตรที่ 5
การจัดการเรียนรู้เพื่อสำรวจและเปลี่ยนแปลงโลกภายในของผู้เรียน

 1. ความเข้าใจโลกภายในของคนสำคัญอย่างไรต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงคนในหลากหลายด้าน
 2. เหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้ไม่สามารถลงลึกสู่พรมแดนของโลกภายในผู้เรียนได้
 3. ปัจจัยและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เข้าไปสืบค้นสำรวจโลกภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ลงลึก
 4. การออกแบบกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง การสรุปบทเรียน และเครื่องมือการเรียนรู้ที่สำคัญอื่นๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเข้าถึงโลกภายใน
 5. ทุกท่านจะต้องฝึกฝนทำกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
 6. ทักษะเสริมอื่นๆที่จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ เช่น การอ่านหรือประเมินกลุ่ม การแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  เป็นต้น
 7. การออกแบบและวางแผนหลักสูตรการเรียนรู้

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเพื่อร่วมกิจกรรม

รับสมัครบุคคลทั่วไป จำนวน 36 ท่าน บริจาคเพื่อร่วมกิจกรรมท่านละ 26,000 บาท

หมายเหตุ

 • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. เสมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินต่องวดขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนงวดชำระ โดยการชำระงวดสุดท้ายอย่างช้าที่สุดคือก่อนเข้าร่วมอบรมในวันแรก
  3. ท่านจะได้รับใบเสร็จหลังจากชำระครบถ้วนแล้ว
 • ค่าลงทะเบียนนี้มีบริการอาหารว่างเช้าและบ่าย แต่ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
 • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 30 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
 • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
 • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok