ปรีดา เรืองวิชาธร

จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2533 แต่มีความสนใจพุทธศาสนาและปัญหาทางโครงสร้างสังคม จึงเปลี่ยนผันชีวิตมาทำงานเกี่ยวกับการประยุกต์ศาสนธรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคม

เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.) ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นำศาสนธรรมมาใช้ในชีวิตและงานพัฒนาสังคม โดยผ่านการสนับสนุนผู้นำทางศาสนา คือ นักบวชหญิง-ชาย รวมเวลา 13 ปี โดยทำหน้าที่ประสานงานและจัดการอบรมให้กับกลุ่มเสขิยธรรม (กลุ่มพระสงฆ์ แม่ชี ที่ทำงานพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ) มาโดยตลอด

สนใจและศึกษาการเรียนรู้แนวจิตวิญญาณและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผ่านประสบการณ์การอบรมแนวนี้มามากมายหลายครั้ง เปลี่ยนบทบาทการทำงานจากองค์กรเดิม คือ คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา มาทำงานเป็นกระบวนกรให้กับเสมสิกขาลัยนับแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดอบรมให้กับกลุ่มผู้นำในรากหญ้า เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานการศึกษา องค์กรอิสระ ตลอดจนบริษัทธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีผลงานการเขียนมากมายไม่ว่าจะเป็นบทความและหนังสือ เรื่อง “งาน พลังกลุ่มและความสุข”

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

 • งาน พลังกลุ่ม และความสุข
 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม
 • การฝึกทักษะกระบวนกร : สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
 • การฝึกทักษะกระบวนกร : การดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วม
 • การวางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
 • แปรเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยใจกรุณา
 • เป็นมิตรกับตัวเอง
 • คลี่คลายภายในด้วยพลังแห่งสติ
 • เผชิญความตายอย่างสงบ
 • ชีวิตในอุดมคติ
 • ชีวิตที่เป็นสุขในสังคมบริโภคนิยม
 • ภาวนาเพื่อรับใช้สังคม
 • เข้าใจโครงสร้างสังคม
Copyright © 2020 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes