ธนภูมิ ดวงแก้ว

ประวัติการศึกษา

  • จบปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

  • ปี 2559-2560 เข้าสู่การเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองด้วยการเรียน AI NLP Coaching และ Master Coachกับหลักสูตรของ ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร หลังจากนั้นได้ทำงานเป็นผู้ช่วยวิทยากร (ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร) ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง ที่จะทำให้เข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นตามโจทย์ที่ได้รับจากองค์กรต่างๆ เช่น การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ ทักษะการเป็นพี่เลี้ยง ทักษะการโค้ชในระดับผู้บริหารและหัวหน้างาน เป็นต้น
  • ปี 2561 เข้าเรียนหลักสูตรวิถีกระบวนกร โดยอาจารย์ ประชา หุตานุวัตร
  • ปี 2562 เข้าเรียนหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ โดยอาจารย์ ประชา หุตานุวัตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดภาวะผู้นำที่มาจากด้านในของตัวเอง ใช้ระยะเวลาเรียน 9 เดือน
  • ปี 2562 เป็นผู้ช่วยกระบวนกรค่ายสามเณร จังหวัดน่าน และนักเรียนหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ รุ่น 2
  • ปี 2563-ปัจจุบัน เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของเสมสิกขาลัยในตำแหน่งกระบวนกรภาคสนาม

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok