หลักสูตรการอบรมสำหรับ Public และ In-house

งาน พลังกลุ่ม และความสุข

Public ☎︎ 086-305-3011
In-house ☎︎ 086-327-7792

งานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิต หลายคนต้องอุทิศเวลากว่าครึ่งค่อนชีวิตไปกับการทำงาน ทว่า การทำงานในรูปแบบองค์กรนั้นมีปัจจัยมากมายที่อาจเข้ามาบั่นทอนพลัง ความสุข และประสิทธิภาพในการทำงานลงไป อาทิ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพภายในบุคคล สัมพันธภาพที่มีต่อกัน โครงสร้างการทำงานที่ไม่ลงตัว รวมถึงความกดดันผันผวนของสถานการณ์ภายนอก เป็นต้น

อีกทั้งวิถีในสังคมสมัยใหม่ได้ให้ความสำคัญที่สุดอยู่ที่ความสำเร็จของงาน หาได้สนใจถึงการเติบโต งอกงามความสุขของมนุษย์และความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์เป็นกัลยาณมิตรที่ควรเกื้อกูลกัน ดังนั้นจึงทำให้คนขาดความสุขในการทำงาน และถูกปิดกั้นการเปลี่ยนแปลงเติบโตของศักยภาพภายในที่มนุษย์ทั่วไปสามารถพัฒนาได้ ไม่ว่าจะเป็นสติปัญญา จิตใจ พฤติกรรมหรือทักษะด้านอื่นๆ 

แม้ในแง่ของงานจะดูสำเร็จ แต่งานนั้นก็ขาดพลังจินตนาการสร้างสรรค์ ขาดความมีชีวิตชีวา ส่วนความสัมพันธ์ของคนในทีมงานเดียวกันก็ไม่ได้เข้มแข็งแท้จริงและพร้อมที่จะเกิดความขัดแย้งรุนแรงได้เสมอ

การอบรมนี้จะเชิญชวนให้ทุกคนได้ร่วมสืบค้นถึงสาเหตุที่ทำให้คนในองค์กรรู้สึกเหนื่อยล้า ติดขัดต่อกันทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการเชื่อมโยงงาน ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมกันค้นหาและสร้างปัจจัยเชิงรูปธรรมที่จะทำให้คนในองค์กรกลับมาทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข กลมเกลียว และมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น

เนื้อหา

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึง แนวคิดพื้นฐานของการทำงานเป็นกลุ่ม ศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคของการทำงานเป็นกลุ่ม ปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งของทีมงาน รวมถึงการฝึกฝนทักษะสำคัญในการทำงานเป็นกลุ่มอย่างได้ผล และการเปลี่ยนแปลงเติบโตภายในของบุคคล เนื้อหาหลัก ได้แก่

  1. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการทำกิจกรรมผ่านประสบการณ์ และสถานการณ์จำลอง เพื่อฝึกฝนการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็งและฝึกแก้ปัญหาด้วยพลังกลุ่ม
  2. การเข้าถึงบุคลิกภาพทั้งตนเองและผู้อื่น เพื่อเข้าใจและยอมรับตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีภายในกลุ่ม
  3. เรียนรู้และเข้าใจเรื่องระบบโครงสร้างการทำงานขององค์กรที่เป็นเหตุปัจจัยหลักในการหนุนเสริมให้เกิดการทำงานอย่างมีส่วนร่วม
  4. ทักษะการรับฟังอย่างลงลึก เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน
  5. การฝึกฝนเพื่อเรียนรู้เรื่องมุมมองหรือทัศนคติที่แตกต่างกัน และท่าทีที่สร้างสรรค์ในการจัดการปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องจากมุมมองที่แตกต่างกัน
  6. การฝึกฝนทำสมาธิภาวนาเพื่อความสงบของจิตใจ

กระบวนการ

  1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยน
  2. เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง
  3. ใช้กระบวนการถอดบทเรียนจากกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ชีวิตจริง

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 30-40 คน

วิทยากร

ทีมกระบวนกรเสมสิกขาลัย

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน และเหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

ตารางการอบรม

วันแรก 
09.00 – 12.15 น.● กิจกรรมแนะนำตัว / วัตถุประสงค์ของการอบรม
● กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
● กิจกรรม “เป็ดชิงพื้นที่” เรียนรู้เรื่องการทำงานเป็นทีม
12.15 – 13.15 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20 – 14.00 น.ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 – 18.00 น.กิจกรรม “ข้ามแม่น้ำพิษ” เรียนรู้เรื่องการทำงานเป็นทีม
วันที่สอง 
09.15 – 12.15 น.
● สมาธิภาวนา
● กิจกรรม “กงล้อสี่ทิศ” เพื่อเข้าใจตัวเองและผู้อื่น
12.15 – 13.15 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20 – 14.00 น.ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 – 17.30 น.กิจกรรม “กงล้อสี่ทิศ” เพื่อเข้าใจตัวเองและผู้อื่น (ต่อ)
17.00 – 18.30 น.พักรับประทานอาหารเย็น
18.30 – 21.00 น.กิจกรรม “สายธารชีวิต”
วันสุดท้าย 
09.00 – 12.15 น.
● สมาธิภาวนา
● กิจกรรม “ตัวต่อมหาสนุก” เรียนรู้เรื่องการสื่อสารและโครงสร้างการทำงานในองค์กร
12.15 – 13.15 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 16.30 น.กิจกรรม “ตัวต่อมหาสนุก” (ต่อ)
 สรุปและประเมินผล

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes