หลักสูตรการอบรมสำหรับ Public และ In-house

การสื่อสารอย่างสันติ

Public ☎︎ 086-305-3011
In-house ☎︎ 086-327-7792

การสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) เป็นเครื่องมือสำหรับการเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ไม่ว่าจะในความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ชุมชน องค์กรเพื่อสังคม หรือองค์กรธุรกิจ

การสื่อสารอย่างสันติมีหลักความกรุณาเป็นพื้นฐาน หัวใจหลักก็คือ การกระทำทุกอย่างของมนุษย์นั้น เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการเบื้องลึก เมื่อเรามีความเข้าใจและรับรู้ความต้องการของทุก ๆ ฝ่ายในปัญหาความขัดแย้ง เราจะสามารถทั้งแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้

การสื่อสารอย่างสันติ หรือเรียกอีกชื่อว่า ภาษาแห่งความกรุณา ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย ดร. มาแชล โรเซนเบอร์ก ชาวอเมริกัน วิธีนี้ถูกนำไปใช้แก้ไขความขัดแย้งมาแล้วในการทำงานเพื่อสังคม โรงเรียน บริษัทเอกชน สถาบันของรัฐ ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และความขัดแย้งในระดับนานาชาติ

ในการอบรมการสื่อสารอย่างสันติเบื้องต้นนี้ ท่านจะได้เรียนรู้ วิธีการสื่อสารด้วยความสันติ และเครื่องมือสำหรับสร้างความเข้าใจในตัวเองพร้อมกับการสานสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมไปถึงเทคนิคง่าย ๆ ในการดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง ด้วยวิธีการกลับไปสัมผัสกับความกรุณาท่ามกลางความขัดแย้ง

เนื้อหา

  1. นำเสนอแนวคิดและเครื่องมือ รูปแบบของการสื่อสารอย่างสันติเบื้องต้น องค์ประกอบหลักสี่ประการ อันได้แก่  การสังเกต ความรู้สึก ความต้องการ และการขอร้อง
  2. เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสารและฝึกหัดการรับและแสดงความเข้าใจผู้อื่น รับฟังสารที่สื่อออกมาอย่างไม่สันติ ด้วยความเข้าใจ ด้วยการสาธิต
  3. การประยุกต์การสื่อสารอย่างสันติไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง
  4. ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์ในชีวิตจริง
  5. ฝึกฝนการภาวนาควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร

กระบวนการ

  1. ใช้กระบวนการแบบการมีประสบการณ์ร่วม (experiential style) โดยดึงตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม รับฟังทั้งผู้อื่นและตนเองด้วยความกรุณา
  2. กิจกรรมท้าทาย ให้กำลังใจอย่างลึกซึ้ง และสนุก
  3. เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกอย่างจริงใจ อย่างสันติ โดยหลีกเลี่ยงการทำให้อีกฝ่ายปิดรับและตั้งแง่

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 30 คน

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน และเหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

ตารางการอบรม

วันแรก 
09.00 – 12.00 น.กิจกรรมแนะนำตัว/วัตถุประสงค์ของการอบรม
 กิจกรรมสร้างความไว้วางใจระหว่างกันและการรับฟังอย่างลึกซึ้ง
 องค์ประกอบของการสื่อสารอย่างสันติ
 ต้นไม้แห่งการสื่อสาร
 ฝึกการสังเกต
12.00 – 13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.00 น.ฝึกทักษะรับรู้ความรู้สึกและค้นหาความต้องการ
 ไพ่ความต้องการ
วันสุดท้าย 
08.45 – 09.00 น.สมาธิภาวนา/ฝึกการอยู่กับตัวเอง
09.00 – 12.00 น.ภาษายีราฟ ภาษาหมาป่า
 ฝึกทักษะการขอร้อง
12.00 – 13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.00 น.ฝึกทักษะการสื่อสารอย่างสันติด้วยองค์ประกอบทั้ง 4
 สรุปและประเมินผล

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes