ดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์

เป็นนักฝึกอบรมอิสระด้านการสื่อสารอย่างสันติ และการพัฒนาจิตวิญญาณ

  • จบปริญญาเอกด้านจิตวิญญาณผู้หญิง จาก California Institute of Integral Studies ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท ด้านผู้นำสิ่งแวดล้อมจาก Naropa University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ผ่านหลักสูตรการเป็นผู้ฝึกอบรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมจากสถาบัน Training For Change
  • เคยเดินทางเก็บข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ เรียนรู้ภูมิปัญญาการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ จากทั้งชาวเขาชาวบ้าน
  • เรียนรู้การนำนิเวศภาวนาจากอลิซาเบธ โรเบิร์ตส

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes