หลักสูตรการอบรมสำหรับ Public และ In-house

การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม

Public ☎︎ 086-305-3011
In-house ☎︎ 086-327-7792

เราทุกคนล้วนมีโอกาสเป็นผู้นำอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำโดยตำแหน่งหรือบทบาทการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการตัดสินใจในทุกขณะของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน

หากจะกล่าวถึงการทำงานในองค์กรที่จำต้องมีผู้นำ เพื่อเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนทำกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการประสานงาน การดูแลครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

“ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม” จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย เพื่อให้แต่ละคนได้แสดงศักยภาพของตน มาร่วมคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือทำงานเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ดีงาม ท่ามกลางบรรยากาศการทำงานที่เรียบร้อย และเป็นสุข

การอบรมนี้ จึงเน้นการฝึกฝนเปลี่ยนแปลงตน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ (ไม่ได้หมายถึงการเป็นผู้นำองค์กรเสมอไป) ถือเป็นการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล และมีความสุขเป็นพื้นฐาน ทั้งยังสามารถเกื้อกูลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน

เนื้อหา

  1. ความเข้าใจเรื่องความหมายและลักษณะของผู้นำหลายรูปแบบ ภาวะผู้นำหรือคุณสมบัติที่ดีของผู้นำ คืออะไร และจะสร้างสรรค์ภาวะผู้นำขึ้นได้อย่างไร
  2. ความเข้าใจเรื่องอำนาจ ทั้งในแง่ความหมาย และ แหล่งที่มาของอำนาจ ลักษณะของการใช้อำนาจ ข้อดี–ข้อเสียของการใช้อำนาจแต่ละรูปแบบ การฝึกฝนการใช้อำนาจร่วมแทนการใช้อำนาจเหนือ
  3. ฝึกฝนการแสวงหาข้อตกลงร่วมอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่มีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลาย
  4. ฝึกฝนการดำเนินการประชุมแบบมีส่วนร่วม หรือฝึกนำกระบวนการกลุ่ม เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศใหม่ให้กับการประชุมงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนทุกระดับในองค์กร
  5. เรียนรู้วิธคิดในการมองคน มองงาน ตามความเป็นจริง เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของการทำงานเป็นกลุ่ม

กระบวนการ

  1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยน
  2. เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง
  3. ใช้กระบวนการถอดบทเรียนจากกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ชีวิตจริง

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 30-40 คน ผู้เข้าอบรมต้องผ่าน การอบรม “งาน พลังกลุ่ม และความสุข” มาก่อน

วิทยากร

ทีมกระบวนกรเสมสิกขาลัย

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน และเหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

ตารางการอบรม

วันแรก 
09.00 – 12.15 น.กิจกรรมแนะนำตัว / วัตถุประสงค์ของการอบรม
 ในตัวเรามีความเป็นผู้นำอย่างไรบ้าง
12.15 – 13.15 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20 – 14.00 น.ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 – 18.00 น.ผู้นำ รูปแบบการนำของผู้นำ/หัวใจของผู้นำในตัวเรา
วันที่สอง 
09.00 – 09.15 น.
สมาธิภาวนา / ฝึกการอยู่กับตัวเอง
09.15 – 12.15 น.อำนาจ แหล่งที่มาของอำนาจ และรูปแบบการใช้อำนาจ 3 แบบ
12.15 – 13.15 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น.ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 – 18.00 น.โครงสร้างการใช้อำนาจในสังคมที่แบ่งชนชั้น
วันที่สาม 
09.00 – 09.15 น.
สมาธิภาวนา / ฝึกการอยู่กับตัวเอง
09.15 – 12.15 น.คุณสมบัติของผู้นำในฝัน และวิธีการสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในตัวเรา
12.15 – 13.15 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น.ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 – 18.00 น.ฝึกวิธีคิดแบบไม่ตัดสินตายตัว และมองตามที่เป็นจริง
วันสุดท้าย 
09.00 – 09.15 น.
สมาธิภาวนา / ฝึกการอยู่กับตัวเอง
09.15 – 12.15 น.มุมมองที่แตกต่างและการแสวงหาข้อตกลงร่วมบนความแตกต่างหลากหลาย
 การประชุมแบบมีส่วนร่วม
12.15 – 13.15 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น.ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 – 17.00 น.กิจกรรม “การประชุมแบบมีส่วนร่วม (ต่อ)
 สรุปและประเมินผล

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes