การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Transformation Game

❝ เป้าหมายของเกมนี้เป็นไปเพื่อให้ผู้เล่นเกมได้สำรวจ ใคร่ครวญ ทบทวน พฤติกรรม ความรู้สึก ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง ความศรัทธาและศักยภาพที่ยังไม่ได้นำออกมาใช้ ซึ่งเป็นทั้งสิ่งที่เอื้อประโยชน์และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของตัวเอง ที่จะทำให้ผู้เล่นเกมเข้าใจและรักตัวเองได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น โดยผู้เล่นแต่ละคนจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในการเล่นเกมแต่ละครั้งด้วยตัวเอง

เป็นโอกาสที่ผู้เล่นเกมจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของตัวเองและการรับฟังเพื่อนผู้ร่วมเล่นเกม สุดท้ายผู้เล่นเกมจะเป็นผู้เลือกว่าต้องการจะให้ชีวิตดำเนินไปอย่างไร

เกมนี้คิดค้นโดยจอย เดรกและเคธี่ ไทลเลอร์ (Joy Drake and Kathy Tyler) เมื่อเกือบ 30 ปีมาแล้ว ในชุมชนฟินฮอรน์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางจิตวิญญานในสก็อตแลนด์ (www.findhorn.org) ได้เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี 2549 ขณะนี้มีกระบวนกรเกมที่ได้รับการรับรองจากฟินฮอร์นให้จัดกระบวนการเกมนี้กว่าพันคนทั่วโลก ❞

กำหนดการปี2562

19-20 มกราคม , 16-17 กุมภาพันธ์ , 27-28 เมษายน , 18-19 พฤษภาคม , 3-4 สิงหาคม , 2-3 พฤศจิกายน (เต็มทุกรอบแล้วค่ะ) 

(ใช้เวลาในการอบรม 9.00 – 17.00 น.)

กระบวนการ

  1. ผู้เล่นเกม
    • คนที่สนใจอยากเรียนรู้และหาทางเลือกให้กับตัวเอง พร้อมที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนเรื่องราวจากชีวิตตัวเองและผู้อื่น
    • ผู้เล่นแต่ละคนไม่จำเป็นต้องรู้จักกันมาก่อน
  2. จำนวนผู้เล่นครั้งละ 3-4 คน
  3. กระบวนการครั้งนี้รับเฉพาะผู้สมัครเป็นรายบุคคล หากต้องการรวมกลุ่มมาเรียนด้วยกัน รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดให้กับกลุ่มโดยเฉพาะ

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร
ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บริจาคตามกำลังทรัพย์ (เงินบริจาคนี้จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าห้องประชุม อุปกรณ์ วิทยากร อาหาร เดินทาง ฯลฯ)

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes