ปรัญญา พันธุ์หอม

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีพ.ศ. 2530

หลังจากจบการศึกษา ได้เริ่มการทำงานกับบริษัทเอกชนนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ 30 ปี ผ่านการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรในการเพิ่มทักษะและศักยภาพพนักงานขายให้กับบริษัทที่ทำงานอยู่ จนเมื่อได้เข้าคอร์ส “งาน พลังกลุ่มและความสุข” ของเสมสิกขาลัย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ด้านจิตตปัญญา เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจากด้านใน นำไปปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูก และการบริหารทีมงานในองค์กร และเห็นผลจากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในครอบครัว และทีมงาน ได้เห็นประโยชน์และศรัทธาการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากด้านใน จึงสนใจศึกษาเรียนรู้ด้านจิตตปัญญามากขึ้น และได้พบความสุขที่แท้ในชีวิต จึงได้ลาออกจากการเป็น ผู้บริหารของบริษัทเอกชนที่ทำอยู่ในปี 2560 และหันเหชีวิตมาเป็นกระบวนกรจัดคอร์สฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ที่สนใจ

ผ่านการศึกษาการเป็นโค้ช การสื่อสารอย่างสันติวิธี จากเสมสิกขาลัย และผ่านการฝึกฝนเรียนรู้ สุนทรียสนทนา การเป็นกระบวนกรจากอาจารย์ วิศิษฐ์ วังวิญญู ปรมาจารย์ ด้านกระบวนกร และ สุนทรียสนทนา รวมถึงเรียนรู้ความแตกต่างของคนจากศาสตร์นพลักษณ์

นอกจากนี้ได้ศึกษากระบวนการเยียวยาเพื่อจัดระบบความคิดและ ความรู้สึกด้วยมานดาล่า (Mandala) และการวาดลายเซนแทงเกิ้ล (Zentangle)

ได้รับการรับรองจาก InnerLinks, Findhorn ให้เป็นกระบวนกรนำ Transformation Game ได้อย่างเป็นทางการ (Certified Facilitator)

ปัจจุบันเป็นกระบวนกรอิสระโดยจัดคอร์สเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน, คอร์สความสัมพันธ์ในครอบครัว และจัดคอร์สการเรียนรู้และฝึกทักษะการเป็นกระบวนกร

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok