ธีรชาติ พันธุ์หอม

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2526 หลังจากจบการศึกษา ได้เริ่มการทำงานกับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากการที่กรมชลประทาน ต้องการพัฒนาข้าราชการให้เป็นกระบวนกร เพื่อทำงานการมีส่วนร่วมกับประชาชน จึงได้เข้ามาอบรมกับเสมสิกขาลัย จากการเป็นคนที่ไม่กล้าพูดต่อหน้าคน แม้เพียงไม่กี่คน เมื่อได้ผ่านการอบรมกับเสมสิกขาลัยแล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากด้านใน ทำให้สามารถฝ่าข้อจำกัดภายในก้าวข้ามอุปสรรค จนสามารถพูดในที่สาธารณะได้ รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมาย และได้เริ่มต้นการเป็น กระบวนกรกรมชลประทาน อบรมเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ครูกระบวนกร “Facilitator for Change” ให้กับข้าราชการกรมชลประทาน
เห็นประโยชน์และศรัทธาการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากด้านใน จึงสนใจศึกษาเรียนรู้ด้านจิตตปัญญามากขึ้น และได้ลาออกจากการเป็นข้าราชการในปี 2559 และหันเหชีวิตมาเป็นกระบวนกรจัดคอร์สฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ที่สนใจ

ผ่านการศึกษาการเป็นโค้ช การสื่อสารอย่างสันติวิธี การฟังอย่างลึกซึ้ง จากเสมสิกขาลัย และผ่านการฝึกฝนเรียนรู้สุนทรียสนทนา การเป็นกระบวนกรจากอาจารย์ วิศิษฐ์ วังวิญญู ปรมาจารย์ ด้านกระบวนกร และสุนทรียสนทนา รวมถึงเรียนรู้ความแตกต่างของคนจากศาสตร์นพลักษณ์

ได้รับการรับรองจาก InnerLinks, Findhorn ให้เป็นกระบวนกรนำ Transformation Game ได้อย่างเป็นทางการ (Certified Facilitator)

ปัจจุบันเป็นกระบวนกรอิสระ โดยจัดคอร์สเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน, คอร์สความสัมพันธ์ในครอบครัว และจัดคอร์สการเรียนรู้และฝึกทักษะการเป็นกระบวนกร และเข้ามาเป็นกระบวนกรให้เสมสิกขาลัยในปี 2561

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok