หลักสูตรการอบรมสำหรับ Public และ In-house

การฝึกทักษะกระบวนกร

สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

Public ☎︎ 086-305-3011
In-house ☎︎ 086-327-7792

“เสริมสร้างทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม” (กระบวนกร)

“กระบวนกร”  เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มคน  เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตัว(ของผู้เรียน)เอง ให้สามารถพัฒนาความรู้เหล่านั้นในการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่า ทุกคนมีศักยภาพภายในและสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองได้ การสร้างสรรค์หรือจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เชื่อมโยงองค์ความรู้แต่ละด้านไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิต และมีบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลกัน จะนำไปสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ

การอบรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง และสังคม การทำงานเป็นเครือข่าย และต้องการพัฒนาทีมบุคคลากรที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้

วัตถุประสงค์

 1. สร้างให้เกิดทีมกระบวนกรที่เน้นการเรียนรู้แนวจิตวิญญาณ ให้กับองค์ที่เน้นพื้นฐานการทำงานส่งเสริมการเรียนรู้และทำงานเป็นเครือข่าย โดยทำให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 2. เสริมสร้างให้เกิดกระบวนกร ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงภายใน ใช้กระบวนการที่หลากหลาย และประยุกต์ให้เกิดการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรืองานที่ทำ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการเสริมสร้างศักยภาพทั้งทางพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา อย่างได้สมดุล โดยแบ่งเป้าหมายเป็น ๓ ด้านคือ
  • ทัศนคติ มีความเข้าใจหรือมีทัศนคติในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงจากภายใน และเป็นกระบวนการอย่างมีส่วนร่วม
  • จิตใจ ได้ฝึกฝนภาวะความมั่นคงภายในในการเป็นผู้นำกระบวนการเรียนรู้
  • พฤติกรรมและทักษะ สามารถออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การทำงานขององค์กร และมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการนำกระบวนการ
 3. สนับสนุนภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านกระบวนกรจิตวิญญาณ

กระบวนการ

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการอบรม ได้แก่

 1. งาน พลังกลุ่ม และความสุข
 2. การสร้างภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม
 3. ฝึกทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
 4. ฝึกออกแบบกระบวนการเรียนรู้
 5. ฝึกจัดกระบวนการเรียนรู้โยงสู่การทำงานจริง ที่ลงลึกถึงจิตวิญญาณ
1. งาน พลังกลุ่ม และความสุข
ร่วมฝ่าสถานการณ์ที่ท้าทายการทำงาน และการเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัยพลังความสามารถในทุกด้าน และการประสานบุคลิกอันหลากหลายของทุกคน เพื่อสัมผัสถึงการทำงานที่ทำให้ได้งานที่สำเร็จ ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ความสุข และการฝึกฝนแปรเปลี่ยนจากภายใน
เนื้อหาการอบรม
 1. เข้าใจความสำคัญ และปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งในการทำงานที่สร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม
 2. การสร้างความไว้วางใจในหลากหลายมิติ ทั้งในแง่ความไว้วางใจต่อเพื่อนร่วมงาน ความศรัทธาต่อการเรียนรู้เพื่อเติบโตของตนเอง ความไว้วางใจในเป้าหมายและโครงสร้างองค์กร เป็นต้น
 3. เรียนรู้ระบบการสื่อสารที่สร้างสรรค์และเพียงพอ ศึกษาทั้งในแง่ปัญหา สาเหตุและทางออก รวมทั้งฝึกฝนทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพหลายทาง
 4. ฝึกฝนทักษะการรับฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อการเปิดใจกว้างเข้าถึงสาระสำคัญของเรื่องตรงตามที่เป็นจริงและเข้าถึงความรู้สึกของเพื่อนในกลุ่ม
 5. รวมพลังฝ่ากิจกรรมผ่านประสบการณ์ และสถานการณ์จำลอง เพื่อฝึกฝนการทำงานเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง และฝึกแก้ปัญหาด้วยพลังกลุ่ม
 6. เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพ เพื่อเข้าใจข้อดี ข้อควรปรับปรุงและเปิดใจยอมรับตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น และนำไปสู่การฝึกฝนตนเองได้ตรงจุดและสัมพันธภาพที่ดีภายในกลุ่ม
 7. ฝึกฝนรากฐานจิตใจภายในด้วยสมาธิภาวนา เพื่อความสงบมั่นคง สุขเย็น และมีความตระหนักรู้ที่ชัดเจนมีพลัง และฝึกผ่อนคลายความเหนื่อยล้าทางกายใจด้วยการผ่อนพักตระหนักรู้
2. การสร้างภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม
เรียนรู้ถึงแนวคิด และหลักการเป็นผู้นำในทุกบทบาท ที่เข้าใจถึงหลักการใช้อำนาจ และการจัดระบบโครงสร้างองค์กรที่สร้างสรรค์ เอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งทางความคิด การตัดสินใจ และการร่วมมือทำงาน
เนื้อหาการอบรม
 1. ความเข้าใจเรื่องความหมายและลักษณะผู้นำแบบต่างๆ ศึกษาถึงผู้นำแต่ละรูปแบบ ภาวะผู้นำหรือคุณสมบัติที่ดีของผู้นำมีอะไรบ้าง และจะสร้างภาวะผู้นำนี้ขึ้นได้อย่างไร
 2. ความเข้าใจเรื่องอำนาจ ทั้งในแง่ความหมายของอำนาจ แหล่งที่มาของอำนาจ ลักษณะของการใช้อำนาจ ข้อดี – ข้อเสียของการใช้อำนาจแต่ละรูปแบบ การฝึกฝนการใช้อำนาจร่วมแทนการใช้อำนาจสั่งการ
 3. ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบและโครงสร้างองค์กร ที่เป็นปัจจัยสร้างสรรค์ให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน และการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
 4. ฝึกฝนการดำเนินการประชุมแบบมีส่วนร่วม หรือฝึกนำกระบวนการกลุ่ม เพื่อบรรยากาศที่สร้างสรรค์ในการประชุมงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนทุกระดับในองค์กร
 5. ฝึกฝนการแสวงหาข้อตกลงอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่มีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลาย
 6. กิจกรรมผ่านประสบการณ์และสถานการณ์จำลอง เพื่อฝึกฝนการสร้างภาวะผู้นำจากการทดลองทำงานหรือกิจกรรม
 7. ฝึกฝนการคิดอย่างไม่ตัดสินและการใช้วิธีคิดที่สร้างสรรค์ในการเรียนรู้
 8. ฝึกฝนจิตใจด้วยสมาธิภาวนา เพื่อความสงบมั่นคงและสุขเย็น และการมีความตระหนักรู้ที่ชัดเจนมีพลัง และฝึกผ่อนคลายความเหนื่อยล้าทางกายใจด้วยการผ่อนพักตระหนักรู้
หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการอบรม “’งาน พลังกลุ่มและความสุข” มาก่อน
3. ฝึกทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
ก้าวเข้าสู่การฝึกเป็นกระบวนกร ด้วยการทำความเข้าใจหลักการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และฝึกทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในเรื่อง การตั้งคำถาม การจับประเด็น และการใช้กรอบวิธีคิด
เนื้อหาการอบรม
 1. เรียนรู้หลักการ และฝึกฝนทักษะพื้นฐานของการเป็นวิทยากรที่เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะทักษะ 3 ประการคือ
  • การตั้งคำถาม เพื่อช่วยกระตุ้นความคิด พิจารณาไตร่ตรอง และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
  • การใช้วิธีคิดที่เหมาะสม เป็นเข็มทิศในการนำพากระบวนการเรียนรู้
  • การจับประเด็นและการรับฟังอย่างลึกซึ้ง ทั้งประเด็นเนื้อหาสาระและความรู้สึก
 2. ฝึกฝนการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง สร้างความสงบเย็นและตั้งมั่นของจิตใจ และการผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจ
4. ฝึกออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ฝึกนำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ที่เน้นการผ่านประสบการณ์ และนำถอดบทเรียนการเรียนรู้ที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยน การคิดวิเคราะห์ และการรับฟังอย่างลึกซึ้ง พร้อมกับฝึกฝนทักษะให้สามารถตั้งคำถามอย่างลงลึก และใช้กรอบวิธีคิดได้หลากหลาย
เนื้อหาการอบรม
 1. เรียนรู้หลักการและฝึกทักษะเพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่องการใช้กรอบวิธีคิดที่ช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาที่สำคัญและครบทุกแง่มุม การตั้งคำถามแบบลงลึกและเชื่อมโยง
 2. หลักการสำคัญในการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงภายใน และการออกแบบกระบวนการอบรม ที่ทำให้การเรียนรู้มีเป้าหมายและสอดคล้องกับกระบวนการที่สร้างสรรค์
 3. ฝึกนำกระบวนการอบรมหรือนำกิจกรรม และสรุปบทเรียนอย่างครบกระบวนการ ด้วยการฝึกเดี่ยว และฝึกทำงานร่วมกันเป็นคู่ (2 คน) โดยอาศัยทักษะต่างๆ ที่ได้ฝึกฝนมา
 4. ฝึกฝนการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง สร้างความสงบเย็นและตั้งมั่นของจิตใจ และผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าของทั้งกายและใจ
5. ฝึกจัดกระบวนการเรียนรู้โยงสู่การทำงานจริง ที่ลงลึกถึงจิตวิญญาณ
ท้าท้ายความเป็นกระบวนกรที่สามารถออกแบบการเรียนรู้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับลักษณะการทำงานจริงขององค์กรหรือพื้นที่ โดยเป็นกระบวนการที่สร้างสรรค์ในแนวทางของตนเอง เพื่อให้สามารถนำกลับไปใช้งานได้จริง
เนื้อหาการอบรม
 1. ฝึกออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์และลักษณะการทำงานจริงขององค์กร โดยให้เวลาที่นานขึ้น (3 ชั่วโมง)
 2. เรียนรู้การอ่านกลุ่มเป้าหมาย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมภายในเวลาที่จำกัด
 3. ฝึกฝนการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง สร้างความสงบเย็นและตั้งมั่นของจิตใจ และผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจตามหลักพุทธธรรม

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 30-40 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 1. สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดต่อเนื่องทุกครั้งในระยะเวลาที่กำหนด
 2. มีความสนใจ และทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ในด้านสาธารณสุขให้กับผู้อื่น
 3. มีพื้นที่/เวทีในการทำงานชัดเจนที่สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้หลังจากที่ผ่านการอบรมได้
 4. พร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้

วิทยากร

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน และเหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการอบรม

กำหนดระยะเวลาตามแต่ละหัวข้อ

Copyright © 2020 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes