การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Transformation Game

✘ การอบรมนี้ไม่มีประกาศนียบัตร

เป้าหมายของเกมนี้เป็นไปเพื่อให้ผู้เล่นเกมได้สำรวจ ใคร่ครวญ ทบทวน พฤติกรรม ความรู้สึก ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง ความศรัทธาและศักยภาพที่ยังไม่ได้นำออกมาใช้ ซึ่งเป็นทั้งสิ่งที่เอื้อประโยชน์และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของตัวเอง ที่จะทำให้ผู้เล่นเกมเข้าใจและรักตัวเองได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น โดยผู้เล่นแต่ละคนจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในการเล่นเกมแต่ละครั้งด้วยตัวเอง

เป็นโอกาสที่ผู้เล่นเกมจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของตัวเองและการรับฟังเพื่อนผู้ร่วมเล่นเกม สุดท้ายผู้เล่นเกมจะเป็นผู้เลือกว่าต้องการจะให้ชีวิตดำเนินไปอย่างไร

เกมนี้คิดค้นโดยจอย เดรกและเคธี่ ไทลเลอร์ (Joy Drake and Kathy Tyler) เมื่อเกือบ 30 ปีมาแล้ว ในชุมชนฟินฮอรน์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางจิตวิญญานในสก็อตแลนด์ (www.findhorn.org) ได้เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี 2549 ขณะนี้มีกระบวนกรเกมที่ได้รับการรับรองจากฟินฮอร์นให้จัดกระบวนการเกมนี้กว่าพันคนทั่วโลก

กำหนดการปี2567

รอบบริจาคปกติ 
บริจาคเต็ม ท่านละ 4,300 บาท
วันที่จัดกิจกรรม
 1. 3-4 กุมภาพันธ์ 2567
 2. 8-9 มิถุนายน 2567
 3. 3-4 สิงหาคม 2567
รอบบริจาคขั้นต่ำ 
บริจาคขั้นต่ำ ท่านละ 1,500 บาท
วันที่จัดกิจกรรม
 1. 27-28 เมษายน 2567
 2. 19-20 ตุลาคม 2567
 3. 14-15 ธันวาคม 2567
เงื่อนไขการสมัคร
 • กลุ่มที่ 1 เป็นบุคคลที่ทำงานในองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรือทำงานในชุมชน จำนวน 4 คน
 • กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน จำนวน 4 คน

หมายเหตุ

 • อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ ใช้เวลาในเล่นเกม 9.00 – 17.00 น.
 • ใช้กระบวนการเล่นเกมเหมือนกันในทุกรอบ ทั้งรอบบริจาคปกติและรอบบริจาคขั้นต่ำ
 • รับจำนวน 8 ท่าน ต่อการอบรม 1 ครั้ง
 • แบ่งผู้เล่นเกมเป็น 2 ห้อง ห้องละ 4 คน

กระบวนการเรียนรู้

 1. ผู้เล่นเกม
  • คนที่สนใจอยากเรียนรู้และหาทางเลือกให้กับตัวเอง พร้อมที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนเรื่องราวจากชีวิตตัวเองและผู้อื่น
  • ผู้เล่นแต่ละคนไม่จำเป็นต้องรู้จักกันมาก่อน
 2. จำนวนผู้เล่นครั้งละ 3-4 คน
 3. กระบวนการครั้งนี้รับเฉพาะผู้สมัครเป็นรายบุคคล หากต้องการรวมกลุ่มมาเรียนด้วยกัน รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดให้กับกลุ่มโดยเฉพาะ
 4. รับจำนวน 8 ท่าน ต่อการอบรม 1 ครั้ง แบ่งผู้เล่นเกมเป็น 2 ห้อง ห้องละ 4 คน ใช้เวลาในเล่นเกม 9.00 – 17.00 น.

สถานที่

บริจาคเข้าร่วมอบรม

รอบบริจาคปกติ 
บริจาคเต็ม ท่านละ 4,300 บาท
วันที่จัดกิจกรรม
 1. 3-4 กุมภาพันธ์ 2567
 2. 8-9 มิถุนายน 2567
 3. 3-4 สิงหาคม 2567
รอบบริจาคขั้นต่ำ 
บริจาคขั้นต่ำ ท่านละ 1,500 บาท
วันที่จัดกิจกรรม
 1. 27-28 เมษายน 2567
 2. 19-20 ตุลาคม 2567
 3. 14-15 ธันวาคม 2567
เงื่อนไขการรับสมัคร
 • กลุ่มที่ 1 เป็นบุคคลที่ทำงานในองค์กรสาธารณะประโยชน์ หรือทำงานในชุมชน จำนวน 4 คน
 • กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน จำนวน 4 คน

หมายเหตุ

 • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. เสมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินต่องวดขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนงวดชำระ โดยการชำระงวดสุดท้ายอย่างช้าที่สุดคือก่อนเข้าร่วมอบรมในวันแรก
  3. ท่านจะได้รับใบเสร็จหลังจากชำระครบถ้วนแล้ว
 • ค่าลงทะเบียนนี้ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
 • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 4 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
 • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
 • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม


Tel. 081-633 6851 ติดต่อคุณปรัญญา
email: ppunhom@gmail.com
facebook: semsikkha
line: yuriko.pp

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok