หลักสูตรการอบรมสำหรับ Public และ In-house

หลักสูตรการอบรมสำหรับ

Public และ In-house

Transformation Game

Public ☎︎ 086-305-3011
In-house ☎︎ 086-327-7792

“เกมออกมาจากตัวตนของคุณ ไม่มีผู้ใดบอกให้คุณทำอย่างนั้น หรืออย่างนี้”

“….คือเครื่องมือหนึ่ง เพื่อเข้าถึงความจริงบางอย่างในชีวิต “

เกมเป็นเสมือนกระจกสะท้อนชีวิตของคุณอย่างเที่ยงตรง

เสนอผลสะท้อนกลับอย่างชัดเจนและปัญญาญาณอันเฉียบแหลม

เป้าหมายของเกมนี้เป็นไปเพื่อให้ผู้เล่นเกมได้สำรวจ ใคร่ครวญ ทบทวน พฤติกรรม ความรู้สึก ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง ความศรัทธาและค้นหาศักยภาพที่ยังไม่ได้นำออกมาใช้ ซึ่งเป็นทั้งสิ่งที่เอื้อประโยชน์และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของตัวเอง อันจะทำให้ผู้เล่นเกมเข้าใจและรักตัวเองได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น โดยผู้เล่นแต่ละคนจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในการเล่นเกมแต่ละครั้งด้วยตัวเอง

การจากเล่น Transformation game คุณจะตระหนักถึงจุดแข็งภายในตัวตน และข้อจำกัดที่คุณจัดวางให้ตัวเอง เกมนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก ในการสร้างบรรยากาศกลุ่มที่มีความกระตือรือร้น สนับสนุนซึ่งกันและกันและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเปิดเผย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่สร้างให้เกิดความร่วมมือและการแบ่งปันระหว่างกันด้วย

สุดท้ายผู้เล่นเกมจะเป็นผู้เลือกว่าต้องการจะให้ชีวิตดำเนินต่อไปอย่างไร

ที่มา

Transformation gameเป็นเกมกลุ่มที่ริเริ่มโดย จอย เดรค (Joy Drake) จากมูลนิธิฟินด์ฮอร์น แต่ถูกนำมาเล่นครั้งแรกที่เมือง Cluny ในปีค.ศ. 1978 Transformation game ได้รับความนิยมในชุมชนและขยายความนิยมไปทั่วโลก มีนักฝึกอบรมหรือผู้นำกระบวนการที่ทำงานโดยอาศัยเกมนี้เป็นเครื่องมืออยู่ทั่วโลกและใช้ภาษาที่แตกต่างกันออกไป เป็นเรื่องยากที่จะกล่าวถึงอิทธิพลที่เกินจริงของ Transformation game ในวัฒนธรรมของชุมชนฟินด์ฮอร์น และมันได้กลายมาเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของชุมชนฟินด์ฮอร์น สมาชิกของชุมชนและผู้มาเยือนชุมชนฟินด์ฮอร์นไปเสียแล้ว

เป้าหมาย

 • อธิบายประเด็นสำคัญต่อเรื่องที่นำมาเป็นเป้าหมายในการเล่นเกมครั้งนั้นๆ
 • ทำความเข้าใจรูปแบบความเครียดและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยหรือความเคยชินที่ไม่สร้างสรรค์
 • เปิดเผย สำรวจและเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตคุณ
 • แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล
 • เข้าใจภาวะอารมณ์ของตนเอและผู้อื่น
 • ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง ” ด้านสุขภาพ อาชีพการงาน การแต่งงาน หรือความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป
 • สร้างความผ่อนคลายและสันติภายในใจของตนในชีวิตประจำวัน
 • ขจัดสิ่งกีดขวางความเป็นธรรมชาติ ความสำเร็จและการเติมเต็มชีวิตด้านต่างๆ

ผู้เข้าร่วมอบรม

 • เปิดรับครั้งละ 4 คน
 • ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องรู้จักกันมาก่อนก็ได้
 • เป็นคนที่สนใจอยากเรียนรู้และหาทางเลือกให้กับตัวเอง พร้อมที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนเรื่องราวจากชีวิตตัวเองและผู้อื่น
 • เป้าหมายที่ผู้เล่นนำเข้ามาในเกมเป็นส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการเล่น ซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายที่กว้างหรือจำเพาะเจาะจง แล้วแต่ว่าผู้เล่นจะเลือกกำหนด และอาจจะเป็นเป้าหมายในปัจจุบัน อดีตหรืออนาคตก็ได้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่สุดคือ ผู้เล่นตั้งใจและอยากบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เพราะจะเป็นการยินยอมให้ประสบการณ์ต่างๆ จัดเรียงเป็นรูปแบบที่มีความหมาย เสมือนเป็นการสร้างแม่เหล็กดึงดูดสิ่งต่างๆ ให้มาเรียงกันโดยปราศจากการสุ่มเดาอย่างไร้ทิศทาง

วิทยากร

พูลฉวี เรืองวิชาธร
เป็นผู้ได้รับรองจาก InnerLinks, Findhorn ให้เป็นคนนำเกมได้อย่างเป็นทางการ (Certified Facilitator)

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน ช่วงเวลาอบรม 9.00 – 17.00 น. (อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม)

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes