หลักสูตรการอบรมสำหรับ Public และ In-house

กระบวนกรเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้

Public ☎︎ 086-305-3011
In-house ☎︎ 086-327-7792 , 089-499-0490

“กระบวนกร” เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สร้างสรรค์หรือจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย สร้างบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลกัน เชื่อมโยงองค์ความรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเองและสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการเรียน การทำงาน และชีวิตได้อย่างเหมาะสม

การอบรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง และสังคม การทำงานเป็นเครือข่าย และต้องการพัฒนาทีมบุคลากรที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้

วัตถุประสงค์

 1. สร้างให้เกิดทีมกระบวนกรที่เน้นการเรียนรู้แนวจิตวิญญาณ ให้กับองค์ที่เน้นพื้นฐานการทำงานส่งเสริมการเรียนรู้และทำงานเป็นเครือข่าย โดยทำให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 2. เสริมสร้างให้เกิดกระบวนกร ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงภายใน ใช้กระบวนการที่หลากหลาย และประยุกต์ให้เกิดการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรืองานที่ทำ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการเสริมสร้างศักยภาพทั้งทางพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา อย่างได้สมดุล โดยแบ่งเป้าหมายเป็น ๓ ด้านคือ
  • ทัศนคติ มีความเข้าใจหรือมีทัศนคติในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงจากภายใน และเป็นกระบวนการอย่างมีส่วนร่วม
  • จิตใจ ได้ฝึกฝนภาวะความมั่นคงภายในในการเป็นผู้นำกระบวนการเรียนรู้
  • พฤติกรรมและทักษะ สามารถออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การทำงานขององค์กร และมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการนำกระบวนการ
 3. สนับสนุนภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านกระบวนกรจิตวิญญาณ

เนื้อหาการอบรม

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการอบรม 5 ครั้ง (ระยะเวลาอบรมทั้งหมด 18 วัน) ได้แก่

 1. ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ความสัมพันธ์เพื่อรากฐานของพื้นที่การเรียนรู้ที่ทรงพลัง (3 วัน)
 2. ครั้งที่ 2 ภาวะผู้นำในความเป็นกระบวนกร (3 วัน)
 3. ครั้งที่ 3 การฝึกฝนทักษะพื้นฐานอย่างเป็นลำดับสำหรับกระบวนกร (4 วัน)
 4. ครั้งที่ 4 การออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการสรุปบทเรียนอย่างเชื่อมโยงลงลึก (4 วัน)
 5. ครั้งที่ 5 การจัดการเรียนรู้เพื่อสำรวจและเปลี่ยนแปลงโลกภายในของผู้เรียน (4 วัน)
ครั้งที่ 1
สร้างสรรค์ความสัมพันธ์เพื่อรากฐานของพื้นที่การเรียนรู้ที่ทรงพลัง
 1. “การจัดกระบวนการเพื่อเอื้ออำนวยให้ง่าย”(Facilitate ตัวย่อ = Fa) นั้นสำคัญอย่างไรต่อการจัดการเรียนรู้ที่ทรงพลังต่อการประชุมพูดคุยร่วมกันในกิจการงาน ในทุกเป้าประสงค์ของกลุ่มองค์กร รวมถึงสำคัญอย่างไรต่อการแสวงหาความร่วมมือของกลุ่มองค์กร
 2. บทบาทหน้าที่ของ “กระบวนกร” (Facilitator)ในมุมกว้างสามารถทำอะไรได้บ้าง ในการการเป็นอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว กลุ่มองค์กรและในระดับสังคม
 3. การสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นรากฐานในการสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรและสังคม ทั้งในแง่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน  พื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มาจากความแตกต่างหลากหลาย และพื้นที่การหล่อหลอมพลังร่วมเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไหลลื่น
 4. เราจะทำการสืบค้นสำรวจถึงสาเหตุอย่างลงลึกและรอบด้านว่าเพราะอะไรการเป็นอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกันในเวลาที่เนิ่นนานขึ้น จึงมีแนวโน้มทำให้คนมีความสุขน้อยลง  ความสัมพันธ์แย่ลง ซึ่งมักนำไปสู่ผลงานที่ตกต่ำลงเรื่อยๆ
 5. ทางออกสำคัญเพื่อทำให้การเป็นอยู่และการทำงานร่วมกันมีทิศทางที่ดีขึ้น ศึกษาบทบาทหน้าที่ของกระบวนกรในการสนับสนุนภารกิจนี้ว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างในสถานการณ์ที่กลุ่มองค์กรกำลังย่ำแย่
 6. เหตุใดการเป็นอยู่และการทำงานร่วมกัน ตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกันจึงมีแนวโน้มทำให้เกิดความรู้สึกเสี่ยงไม่ปลอดภัย ในการจัดกระบวนการต่างๆ ในการทำงานหรือในการเรียนรู้ กระบวนกรจะเผชิญหน้าและรับมือกับความรู้สึกเสี่ยงไม่ปลอดภัยจนสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับกลุ่มคนได้อย่างไร
ครั้งที่ 2
ภาวะผู้นำในความเป็นกระบวนกร
 1. เหตุใดการบริหารหรือการนำกลุ่มองค์กรของผู้นำจึงมีแนวโน้มสร้างความอึดอัดขัดเคืองจากลูกน้อง ไม่สามารถหล่อหลอมพลังร่วมให้ขับเคลื่อนงานได้อย่างมีพลัง และการเข้าถึงหัวใจของการ Fa รวมถึงการมีทักษะต่างๆในการ Fa ของผู้นำสำคัญอย่างไรในการขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างมีพลัง  หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ ผู้นำกลุ่มองค์กรจำเป็นต้องมีทักษะของกระบวนกร
 2. เหตุใดครูหรือวิทยากรที่สร้างการเรียนรู้ให้คนจึงจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำที่ลุ่มลึก ในขณะที่ต้องเผชิญกับความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนที่แตกต่างหลากหลาย  และมีสิ่งเร้นลับภายในเป็นกำแพงขวางกั้นการเรียนรู้เติบโต
 3. ผู้นำกลุ่มองค์กรและกระบวนกรจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องอำนาจ และวิธีการใช้อำนาจในการบริหารและในการสร้างการเรียนรู้ ทั้งในแง่วิธีการใช้อำนาจที่ส่งเสริมและทำลายพลังความร่วมมือในพื้นที่การมีส่วนร่วมทุกชนิด   ดังนั้นทักษะการ Fa จะเข้ามามีบทบาทที่เหมาะสมกับการใช้อำนาจอย่างลงตัวได้อย่างไร
 4. สำรวจสืบค้นความหมายของ“กระบวนการเรียนรู้”เพื่อใช้เป็นบาทฐานในฝึกฝนของกระบวนกรเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ทรงพลัง
 5. สำรวจสืบค้นเหตุปัจจัยสำคัญที่ต้องสร้างสรรค์หรือต้องมีเพื่อทำให้การเรียนรู้มีพลังในการเปลี่ยนแปลงผู้เรียนอย่างลึกซึ้งและหลายด้านหลายมิติของความเป็นมนุษย์
  • สภาวะภายใน ทักษะและทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จำเป็นของการเป็นกระบวนกร
  • การวางแผนออกแบบชุดการเรียนรู้ จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และสัมพันธ์กัน  อย่างไร
  • การเตรียมหรือสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหา และผู้เรียน รวมถึงพื้นที่ปลอดภัยในกาเรียนรู้ หรืออาจจะเสี่ยงแต่ได้เรียนรู้
  • การเตรียมการเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายในการเปิดรับการเรียนรู้ รวมถึงการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
  • การออกแบบกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรงที่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่เรียน
  • การสรุปบทเรียนที่เชื่อมโยงเป็นระบบ ง่ายต่อการเข้าใจเนื้อหาที่เรียน 
ครั้งที่ 3
การฝึกฝนทักษะพื้นฐานอย่างเป็นลำดับสำหรับกระบวนกร
 1. ความหมายและความสำคัญ ของทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนกรควรเข้าใจถึงเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการฟังอย่างลึกซึ้ง รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการและปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ฟังได้อย่างลึกซึ้ง จากนั้นทุกท่านจะต้องฝึกฝนผ่านการปฏิบัติจริง
 2. ความหมายและความสำคัญของทักษะการจับประเด็นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนกรควรเข้าใจถึงเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจับประเด็นรวมถึงเข้าใจถึงวิธีการและปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สามารถจับประเด็นได้แม่นยำ จากนั้นทุกท่านจะต้องฝึกฝนผ่านการปฏิบัติจริง
 3. ความหมายและความสำคัญของทักษะการใช้วิธีคิดที่เป็นระบบ(หรือกระบวนการคิดที่เป็นระบบ)ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนกรควรเข้าใจถึงเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้วิธีคิดให้เป็นระบบ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการและปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สามารถใช้วิธีคิดที่เป็นระบบมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จากนั้นทุกท่านจะต้องฝึกฝนผ่านการปฏิบัติจริง
 4. ความหมายและความสำคัญของทักษะการนำเสนอที่ตรงประเด็นเข้าใจง่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนกรควรเข้าใจถึงเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเสนอที่ตรงประเด็นเข้าใจง่าย รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการและปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สามารถนำเสนอได้ตรงประเด็นเข้าใจง่าย จากนั้นทุกท่านจะต้องฝึกฝนผ่านการปฏิบัติจริง
 5. ความหมายและความสำคัญของทักษะการตั้งคำถามอย่างเชื่อมโยงลงลึกในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนกรควรเข้าใจถึงเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งคำถามอย่างเชื่อมโยงลงลึก รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการและปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สามารถตั้งคำถามได้อย่างเชื่อมโยงลงลึก จากนั้นทุกท่านจะต้องฝึกฝนผ่านการปฏิบัติจริง
ครั้งที่ 4
การออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการสรุปบทเรียนอย่างเชื่อมโยงลงลึก
 1. ความหมายและความสำคัญของกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนรู้
 2. วิธีการออกแบบหรือสร้างสรรค์กิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรงที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่กระบวนกรจะนำสู่การเรียนรู้ จากนั้นทุกท่านจะต้องฝึกฝนการออกแบบกิจกรรมด้วยการปฏิบัติจริง
 3. ความหมายและความสำคัญของการสรุปบทเรียนในการจัดการเรียนรู้
 4. หลักการและศิลปะในการสรุปบทเรียนให้เชื่อมโยงลงลึกและง่ายต่อการเข้าใจเข้าถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นร่วมกันของผู้เรียน จากนั้นทุกท่านต้องฝึกฝนการสรุปบทเรียนด้วยการปฏิบัติจริง
 5. หลักการและศิลปะในการให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ(Feedback)ในการฝึกทำกระบวนการเรียนรู้
ครั้งที่ 5
การจัดการเรียนรู้เพื่อสำรวจและเปลี่ยนแปลงโลกภายในของผู้เรียน
 1. ความเข้าใจโลกภายในของคนสำคัญอย่างไรต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงคนในหลากหลายด้าน
 2. เหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้ไม่สามารถลงลึกสู่พรมแดนของโลกภายในผู้เรียนได้
 3. ปัจจัยและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เข้าไปสืบค้นสำรวจโลกภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ลงลึก
 4. การออกแบบกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง การสรุปบทเรียน และเครื่องมือการเรียนรู้ที่สำคัญอื่นๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเข้าถึงโลกภายใน
 5. ทุกท่านจะต้องฝึกฝนทำกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
 6. ทักษะเสริมอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ เช่น การอ่านหรือประเมินกลุ่ม การแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เป็นต้น
 7. การออกแบบและวางแผนหลักสูตรการเรียนรู้

กระบวนการอบรม

ใช้กิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมหรือเกมเพื่อการเรียนรู้ ละครสั้น บทบาทสมมุติ การบรรยายเฉพาะเนื้อหาที่เป็นหลักการสำคัญ การพูดคุยกลุ่มย่อย การรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องบทเรียนต่างๆ

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวนไม่เกิน 36 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 1. สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดต่อเนื่องทุกครั้งในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้
 2. มีความสนใจกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง ทำงานเกี่ยวข้องกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นและสังคม
 3. มีพื้นที่/เวทีในการทำงานชัดเจนที่สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้หลังจากที่ผ่านการอบรมได้

วิทยากร

ปรีดา เรืองวิชาธร

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน และเหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes