หลักสูตรการอบรมสำหรับ In-house

การวางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

In-house ☎︎ 086-327-7792

ในการทำงาน บางครั้งโครงสร้างองค์กรหรือระบบงาน ระบบการติดตามประเมินผลที่วางไว้ ก็อาจจะกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้งานไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่วางเราไว้ อาจเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คนขัดแย้งกันได้ง่าย รวมถึงทำให้คนทำงานไม่มีความสุข และนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่พัวพันตามมา จนเราไม่รู้ว่าจะเริ่มแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมมายาวนานในองค์กรได้อย่างไร

การวางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการมีส่วนรวม จึงมีขึ้นเพื่อให้คนในองค์กรร่วมกันค้นหาเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดปัญหาต่างๆ และให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบโครงสร้างและระบบการทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานสำเร็จ คนเป็นสุข และเกิดความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

กระบวนการ

 1.  การสรุปบทเรียนองค์กร

ระยะเวลา 4 วัน

1.1 วิเคราะห์ให้เห็นถึงสภาพจุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์กรในเรื่อง

  • บุคคลแต่ละคน สุข ทุกข์ ความรับผิดชอบงาน ผ่านการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ
  • ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของกลุ่มคน ในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ทั้งองค์กร
  • ระบบโครงสร้างการทำงาน การประเมินผล ในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ทั้งองค์กร

1.2 วิเคราะห์ให้เห็นถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดจุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์กรในเรื่อง

  • บุคคลแต่ละคน สุข ทุกข์ ความรับผิดชอบงาน ผ่านการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ
  • ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของกลุ่มคน ในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ทั้งองค์กร
  • ระบบโครงสร้างการทำงาน การประเมินผล ในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ทั้งองค์กร

 2.  การวางแผนเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่ชัดเจน

ระยะเวลาครั้งละ 3 วัน 2-3 ครั้ง

2.1 วิเคราะห์และวางเป้าหมายองค์กร ระยะเวลา 3-5 ปี

2.2 วิเคราะห์และวางยุทธศาสตร์ รายละเอียดการดำเนินงาน 

2.3 ลำดับความสำคัญงานอย่างเป็นระบบ (เป้าหมาย ยุทธศาสตร์)

2.4 วางระบบการเชื่อมโยงงานตามความรับผิดชอบและกำหนดผู้รับผิดชอบงาน เพื่อทำให้งานไม่หลุดมือและไหลลื่น

2.5 กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงาน

2.6 วิเคราะห์และออกแบบกลไก ในการผลักดันและติดตามงานให้เกิดขึ้นจริงตามแผนที่วางไว้

2.7 ประเมินความเป็นไปได้ของแผน

 3.  สรุปบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นหลังจากวางแผนเสร็จแล้วประมาณ 4-6 เดือน

ระยะเวลา 3 วัน

3.1 ผลการดำเนินงาน

  • สิ่งที่ทำไปแล้ว
  • สิ่งยังไม่ได้ทำ
  • สิ่งที่ทำไม่ได้

3.2 เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิด ข้อ 4.1

3.3 ทางออกจากปัญหา

 4.  การสร้างวัฒนธรรมการใช้อำนาจร่วมมาขับเคลื่อนองค์กร

มีแทรกอยู่ระหว่างการทำกระบวนการวางแผนทั้งหมด 

4.1 ทำให้เห็นหลักการและวิธีการการมีส่วนร่วม

  • การประชุมแบบมีส่วนร่วม
  • ทำกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ฝึกคิดและตัดสินใจร่วม
  • สรุปบทเรียนการทำงานร่วม (แทนการประเมินผลแบบเดิม)
  • การติดตามงานแบบมีส่วนร่วม

4.2 เครื่องมือต่างๆในการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วม

  • มีการให้หลักการ ให้เครื่องมือที่ใช้ในการทำกระบวนการมีส่วนร่วม
  • ให้เจ้าหน้าที่ได้ฝึกนำกระบวนการในกลุ่มย่อย เพื่อให้สามารถนำกลับไปทำเองได้

หมายเหตุ จำนวนวันหรือจำนวนครั้งในวางแผนองค์กรขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความคาดหวังของกลุ่ม

ผู้เข้าร่วมอบรม

องค์กรผู้จัดเป็นผู้กำหนด

วิทยากร

ทีมกระบวนกรเสมสิกขาลัย

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน และเหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการอบรม

กำหนดระยะเวลาตามแต่ละหัวข้อ

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes