การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ซาเทียร์ฯ
ขั้นต่อเนื่อง

แปรเปลี่ยนและเติบโตสู่ความมั่นคงภายในโดยใช้กระบวนการซาเทียร์โมเดล ขั้นต่อเนื่อง
* รับเฉพาะผู้ที่สนใจเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจตัวเอง (ไม่รับบุคคลที่นำไปใช้เพื่อแสวงหาผลกำไร)
* รับเฉพาะผู้ที่ผ่านขั้นต้นมาแล้ว
* คอร์สนี้เหมาะสำหรับการเติบโตส่วนตน  ไม่ใช่สำหรับการโค้ชหรือการนำไปช่วยเหลือผู้อื่น

การแปรเปลี่ยนและเติบโตด้านในอย่างเป็นระบบโดย Satir Model

การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย์ เราเปลี่ยนแปลงเมื่อเราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้น เราเปลี่ยนแปลงเมื่อเราตัดสินใจใหม่ๆ และพวกเราก็ถูกเรียกร้องให้ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อสถานการณ์ หรือ ความสัมพันธ์รอบๆ ตัวมีการเปลี่ยนแปลงไป

 • บ่อยครั้งเราก็คาดหวังให้คนอื่นเปลี่ยนเพื่อทำตามความต้องการของเราแล้วเราก็ผิดหวังเมื่อเขาไม่ทำตาม
 • มีความจำเป็นบางอย่างที่บังคับให้เราต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บางครั้งก็ทิ้งไว้ซึ่งความรู้สึกไม่มีอำนาจ ไม่มีพลัง หมดหนทาง ช่วยตัวเองไม่ได้ หวาดกลัว เจ็บปวดหรือโกรธเกรี้ยว

กระบวนการเปลี่ยนแปลงสามารถทำให้เราเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น หากการเปลี่ยนแปลงนั้นมาจากภายใน แทนที่จะจดจ่อเพียงแค่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการกระทำภายนอก พวกเราสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมดูแลและเปลี่ยนแปลงความรู้สึก การรับรู้ และความคาดหวังของตัวเรา พวกเราสามารถจะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับแก่นแท้ จิตวิญญาณที่ลึกที่สุดเพื่อค้นพบทรัพยากรหรือศักยภาพภายใน เพื่อสัมผัสกับปัญญาแห่งการตื่นรู้

“พวกเราต้องสร้างทางเลือกและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง แทนที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อมัน”

กำหนดการปี2565

5-7 สิงหาคม 2565

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • ค้นพบศักยภาพแท้จริงที่เกื้อหนุนให้เกิดการแปรเปลี่ยนไปในทางบวกและนำไปสู่การเติบโตด้วยตัวเอง 
 • ค้นพบความมั่งคั่งและมั่นคงภายใน ค้นพบทรัพยากรหรือศักยภาพภายใน ผสมผสานมันเข้ากับตัวเอง  ดูแลและรับผิดชอบทรัพยากรเหล่านั้นด้วยตัวเอง
 • ค้นพบรูปแบบความสัมพันธ์เดิมๆ ที่คุ้นเคยและเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการสร้างความสัมพันธ์   ด้วยการใช้กิจกรรมการผ่านประสบการณ์ตรง ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ที่จะสัมผัสถึงพลังชีวิตที่จะทำให้เขาค้นพบความรื่นรมย์ของชีวิตและความมีชีวิตชีวาที่มากขึ้น
 • เข้าใจถึงความเป็นระบบที่เชื่อมโยงซับซ้อนของโลกภายในใจตนเองมากยิ่งขึ้น  สามารถจัดการกับความคาดหวังที่ยังไม่ลุล่วง หรือสามารถดูแลสิ่งที่ยังค้างคาใจ  รวมถึงช่วยให้สำรวจถึงความปรารถนาลึกๆ ในใจตนได้มากขึ้น ชัดเจนขึ้น และสามารถเติมเต็มความปรารถนานั้นๆ ด้วยตนเอง  และยังช่วยให้เข้าใจถึงระบบความสัมพันธ์ที่ส่งผลกระทบต่อกันและกันระหว่างตัวเอง กับ ผู้อื่น และกับบริบท  
 • ช่วยให้เข้าใจและยอมรับผู้อื่นในฐานะบุคคล มากกว่าเพียงแค่บทบาทหน้าที่ของพวกเขา

เนื้อหา/กระบวนการ

เน้นการคลี่คลายผลกระทบที่เป็นเรื่องค้างคามาจากครอบครัวดั้งเดิมเพื่อ…

 1. สำนึกในคุณค่าของตนเองสูงขึ้น (Have Higher Self Esteem)
 2. ตัดสินใจเลือกให้ดีขึ้น (Be Better Choice Makers)
 3. รับผิดชอบให้มากขึ้น (Be More Responsible)
 4. มีความสอดคล้องกลมกลืนในตัวเองมากขึ้น (Be More Congruent)

กำหนดการอบรม

วันแรกของการอบรม 
ลงทะเบียน 8.00 น. เริ่มกิจกรรม 8.30 น. เลิกกิจกรรม 17-18.00 น.

 • ทักทายเชื่อมโยงระหว่างกันและกัน
 • สะท้อนและทบทวน : คุณเรียนรู้อะไร  คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรและอย่างไรบ้าง
 • ทบทวนเรื่องความคาดหวังที่ยังไม่สมหวังยังค้างคาใจ และ ความต้องการลึกๆ ในใจที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็ม
 • คลี่คลายผลกระทบจากกฎของครอบครัว

วันที่สองของการอบรม 
เริ่มกิจกรรม 8.30 น. เลิกกิจกรรม 17-18.00 น.

 • Check in
 • การสร้าง การเห็นคุณค่าของตนเองให้มากขึ้น
 • วงล้อของอิทธิพล : ปรับมุมมอง จากปัญหา สู่ โอกาส /ความเป็นไปได้ในเชิงบวก

วันสุดท้ายของการอบรม 
เริ่มกิจกรรม 8.30 น. เลิกกิจกรรม 15.00 น.

 • Check in
 • สร้างทางเลือกให้มากขึ้น — การดูแลความโกรธ
 • การสร้าง ความสอดคล้องลงตัวในตนเอง
 • ภาษารัก การชื่นชมและขอบคุณสมาชิกครอบครัว
 • ปิดอบรม
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • กระบวนการเรียนรู้นี้มุ่งเพื่อการเติบโตของแต่ละบุคคลเท่านั้น ไม่ได้เป็นกระบวนการเพื่อการเยียวยาหรือบำบัด แบบกลุ่มหรือรายบุคคล
 • รับเฉพาะผู้ที่สนใจเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจตัวเอง (ไม่รับบุคคลที่นำไปใช้เพื่อแสวงหาผลกำไร)

วิทยากร

นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ
หมายเหตุ
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

รับจำนวน 30 ท่าน ท่านละ 4,500 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

บุคคลทั่วไป (24 ท่าน)

ท่านละ 4,700 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 3,500 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes