หลักสูตรการอบรมสำหรับ Public

ซาเทียร์

แปรเปลี่ยนและเติบโตสู่ความมั่นคงภายใน

Public ☎︎ 086-305-3011

การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการที่จะเรียนรู้และเติบโตเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงเมื่อเราได้เรียนรู้และเราเติบโตขึ้น เราเปลี่ยนเมื่อเราได้ตัดสินใจที่จะทำอะไรใหม่ บางทีเราพบว่าเราถูกเรียกร้องให้ ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อสถานการณ์หรือความสัมพันธ์เปลี่ยนไป บางครั้งเราก็หวังว่าผู้อื่นจะเปลี่ยนแปลงตามที่เราต้องการ และก็ต้องผิดหวังเมื่อเขาไม่สามารถทำตามที่เราต้องการได้ อาจเป็นเพราะเวลาที่เปลี่ยนไป หรือเราต้องการไปพ้นจากความรู้สึกสิ้นหวัง หมดพลัง กลัว เจ็บ หรือโกรธ ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตามสถานการณ์เท่าที่เราจะทำได้

กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะจำกัดอยู่เพียงการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก แต่ การเปลี่ยนแปลงจากภายในสามารถทำให้พลังอำนาจของชีวิตกลับฟื้นขึ้นมาได้ เราสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก การรับรู้ หรือความคาดหวังของเรา เราสามารถที่จะเข้าถึงความฝันหรือแก่นแกนที่สำคัญในการแปรเปลี่ยนเพื่อการเติบโต เรา สามารถที่จะเชื่อมโยงถึงจิตวิญญาณที่ลึกที่สุดสำคัญที่สุดเพื่อการค้นพบ ปัญญาแห่งการตื่นรู้ เราควรสร้างทางเลือกและการตอบสนองเพื่อการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะเป็นการต่อ ต้าน

กระบวน การซาเทียร์นี้จะช่วยให้ท่านค้นพบศักยภาพแท้จริงที่เกื้อหนุนให้เกิดการแปร เปลี่ยนและเติบโตด้วยตัวของท่านเอง กระบวนการจะช่วยให้เราเข้าค้นหาความมั่งคั่งและมั่นคงภายในตัวเรา ค้นพบรูปแบบความสัมพันธ์เดิมๆ ที่เราคุ้นเคยและเปิดโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ด้วย การใช้กิจกรรมการผ่านประสบการณ์ ท่านจะได้เรียนรู้การเข้าถึงพลังในการค้นหาความสุขและพลังชีวิตเพื่อการ เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆในชีวิต ในครอบครัว ในการทำงาน และในความสัมพันธ์

กระบวนการเรียนรู้นี้มุ่งเพื่อการเติบโตของแต่ละบุคคลเท่านั้น ไม่ได้เป็นกระบวนการเพื่อการเยียวยาหรือบำบัดแบบกลุ่มหรือรายบุคคล

เนื้อหา

“บุคคล” เกิดอะไรขึ้นบ้างในตัวเรา

 • อารมณ์ และความรู้สึก
 • การรับรู้ ความคิด ความเชื่อพื้นฐาน และสมมติฐาน
 • ความคาดหวังต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น และความคาดหวังจากผู้อื่น
 • ความฝัน ความหวัง ความปรารถนา
 • ความเป็นตัวฉัน: แก่นแท้และจิตวิญญาณ

ทำอย่างไรฉันจึงจะเข้าใจผู้อื่นได้

 • การค้นหาโลกภายในตัวเองด้วยกระบวนการตั้งคำถามที่ลงลึก

หนทางแห่งการสัมผัสรับรู้โลก

 • การปรับตัวเพื่อการมีชีวิตอยู่รอดของเราเป็นอย่างไร

การเปลี่ยนผ่านจากการอยู่รอด สู่การเติบโตและพัฒนา

 • การดูแลและการจัดการต่อความโกรธ ความเจ็บ ความกลัว ความกังวลและความผิดหวัง
 • การสร้างสันติภายใน ความเบิกบานใจ และพลังชีวิต
 • ทางเลือกต่างๆที่สอดคล้องสมดุลกับการดำรงอยู่

สร้างการเปลี่ยนแปลงตามที่เราต้องการ

 • เปลี่ยนแปลงความคาดหวัง ความรู้สึกและการรับรู้ที่ไม่เหมาะสม
 • สร้างการตัดสินใจและแบบแผนการดำเนินชีวิตใหม่
 • ประสานการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

อิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อฉันในปัจจุบัน

 • มีสิ่งดีๆ ที่สืบทอดมาถึงฉัน
 • รูปแบบความสัมพันธ์ที่ฉันได้เรียนรู้
 • ฉันเรียนรู้อะไรในตัวฉัน
 • ฉันชื่นชมอะไรในการเรียนรู้ของฉัน
 • ฉันยังคงต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ต่อตัวฉันและการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น

 • รูปแบบการสื่อสาร
 • องค์ประกอบของการปฏิสัมพันธ์

กระบวนการ

 1. พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง
 2. กิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง บทบาทสมมติ กลุ่มย่อย
 3. บรรยายโดยวิทยากร

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 30 คน

วิทยากร

ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบดี

พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน และเหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

ตารางการอบรม

 

วันแรก 
09.00 – 12.00 น.● แนะนำตัวทำความรู้จักกัน
● เนื้อหาซาเทียร์ ค้นหาความเชื่อ ความต้องการ
12.00 – 13.00 น.อาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.อยู่กับตัวเอง / ฝึกหัดตั้งคำถาม / ช่วงถาม-ตอบ
19.00 – 20.00 น.ฝึกสำรวจภูเขาน้ำแข็งของตัวเอง
วันที่สอง 
09.00 – 12.00 น.● Process of Change
● ฝึกความรู้ตัว Awareness
12.00 – 13.00 น.อาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.● กระบวนการการดูแลความเครียด
● หลักการการแก้ไขความผิดหวังของซาเทียร์
19.00 – 20.00 น.วาดแผนที่ครอบครัว
วันสุดท้าย 
09.00 – 12.00 น.Book of Shadow / เดอะสตาร์
12.00 – 13.00 น.อาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.● จับกลุ่ม 3 คน พูดคุยเรื่อง “ดูเขา ดูเรา”
● สรุป ประเมินผล

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes