ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงนงพงา ลิ้มสุวรรณ
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน

 • หลังปริญญา ฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ฝึกอบรมเป็นนักจิตบำบัดแนว Satir ประเทศไทยและประเทศแคนาดา

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Rose Wood Human Development Center , Texas , USA
 • Houston Street Human Development Center , Texas , USA
 • ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานวิชาการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการฝึกอบรมสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์
 • ประธานและอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
 • อนุกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อื่นๆ

รางวัลที่ได้รับ :

 • จิตแพทย์ดีเด่น
  • สาขาการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแก่วงการจิตเวช สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2541-2542
  • สาขาความเป็นครู ประจำปี พ.ศ.2551-2552
 • แม่ดี – บุคลากรเด่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2546
 • อาจารย์ตัวอย่าง สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2549
 • จิตแพทย์ดีเด่น สาขาความเป็นครูของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2551-2552
 • โล่เกียรติคุณบุคลากรผู้ทำชื่อเสียง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2553
 • เกียรติบัตร “จริยธรรมสรรเสริญ” แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 27 กันยายน 2554
 • Leadership Award ปี ค.ศ.2011 (พ.ศ.2554) Satir Institute of the Pacific เมือง Vancouver ประเทศแคนาดา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :

 • จิตเวชผู้ใหญ่
 • จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • Marrital and Family Therapy

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok