หลักสูตรการอบรมสำหรับ Public

ง่ายงามในความธรรมดา
บนเส้นทางแห่งการฝึกตน

Public ☎︎ 086-305-3011

วิถีพุทธที่แท้ คือกระบวนการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง หากเรามองข้ามการภาวนา เอาแต่ศึกษาธรรมะจากตำรับตำรา แม้จะท่องจำพระไตรปิฎกจนขึ้นใจได้ก็ตามที ผลก็คือ เราจะกลายเป็นเพียงคนที่คิดว่าตัวเองรู้ดีกว่าคนอื่น สามารถตัดสินคนอื่นว่าดีเลวจากหลักความเชื่อ หรือปรัชญาทางศาสนาที่เราศึกษา “ฉันถูกคนเดียว  คนอื่นผิดหมด” จนมองความหลากหลายทางความคิด หรือความขัดแย้งทางหลักการเป็นเรื่องไม่พึงปรารถนา และนั่นคือสัญญาณของมิจฉาทิฐิ 

แทนที่เราจะได้เดินบนเส้นทางของการพัฒนาตนเอง เรากำลังเลือกเดินบนทางเบี่ยงทางจิตวิญญาณ (spiritual bypassing)  ใช้ พุทธธรรมเป็นข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงกับการเผชิญความคับแคบด้านใน เอาแต่ไปมองคนอื่น ตัดสินคนอื่นอย่างเสียๆหายๆ การที่พร่ำบอกคนอื่นว่า “ฉันเป็นชาวพุทธ ฉันเป็นคนดีมีธรรมะ ฉันศรัทธาในพุทธศาสนา” หาได้มีความหมายอะไรนอกเสียจาก การแสดงถึงมิจฉาทิฐิของตัวตนทางจิตวิญญาณ อันเป็นความคับแคบแบบใหม่ที่ใช้ครอบตัวตนอันเดิมไว้     

พุทธ ที่แท้คือความตื่น คือความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงในทุกแง่มุมของชีวิต วิถีพุทธ คือ เส้นทางการฝึกตนบนสายธารธรรมอันจะนำพาให้เราสามารถที่จะร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับผู้คนทุกเชื้อชาติศาสนา ทุกชนชั้นวรรณะอย่างไม่ถือตน ผู้ฝึกฝนบนเส้นทางสายนี้จะเป็นแบบอย่างของนักรบผู้กล้า บุคคลเดินดินธรรมดา ผู้ดำเนินชีวิตด้วยพลังสร้างสรรค์ทางปัญญา อันแผ่ซ่านออกมาจากจิตวิญญาณที่อ่อนน้อม พร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกเหตุปัจจัยรายรอบด้วยหัวใจที่ไร้อคติ 

อย่างที่ท่านเชอเกียม ตรุงปะ ได้กล่าวไว้ว่า “ความ กล้าหาญทางจริยธรรมที่แท้เป็นผลของความอ่อนโยน เกิดจากการยอมให้โลกเข้ามาสะกิดหัวใจเธออย่างเปล่าเปลือย หัวใจที่มีเลือดเนื้อและพลังสร้างสรรค์ที่งดงาม เธอต้องพร้อมที่จะเปิดรับกับทุกสถานการณ์โดยปราศจากแรงต้านหรือการเขินอาย ต้องพร้อมที่จะแบ่งปันหัวใจร่วมกับผู้อื่น นั่นแหละ คือสารัตถะแห่งการเดินทางของจิตวิญญาณ

บนเส้นทางแห่งการฝึกตน” จึงเป็นพื้นที่สำหรับกัลยาณมิตรในแวดวงจิตตปัญญาศึกษา พุทธศาสนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของการเรียนรู้ด้านใน ให้ได้มาพบปะพูดคุยและภาวนาร่วมกัน

เนื้อหา

บนเส้นทางแห่งการฝึกตน ตอนชัมบาลา: การเดินทางของนักรบ จะนำเสนอคุณค่าของการภาวนาที่ฝึกฝนกันในสายการปฏิบัติของเชอเกียม ตรุงปะ และการถอดความเข้าใจจากหนังสือ “ชัมบาลา: การเดินทางของนักรบ” ของเชอเกียม ตรุงปะ จากประสบการณ์ตรงของวิทยากร เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการภาวนาในฐานะการเดินทางทางจิตวิญญาณ และการเรียนรู้พื้นฐานของชีวิต

กระบวนการ

  • กิจกรรมจะประกอบด้วยการนั่งสมาธิภาวนาและเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อการเข้าไปสัมผัสพลังแห่งการตื่นรู้ในกาย
  • การนำเสนอแนวทางการปฏิบัติและความเข้าใจพื้นฐานโดยวิทยากร
  • การถามตอบคำถาม พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติของผู้เข้าร่วม  ด้วยภาษาในชีวิตประจำวันที่เข้าใจได้ง่าย

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 30 คน

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน 

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

ตารางการอบรม

วันแรก 
08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.● แนะนำตัว
● แบ่งปันความคาดหวัง / อุปสรรค
● ที่มาของกิจกรรม และแนวทางการปฏิบัติ ตามแนวทางวัชรยาน
● พื้นฐานท่านั่งภาวนา / ฝึกความรู้สึกตัว
10.30 – 10.45 น.พักเบรค
10.45 – 12.00 น.● แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ตอนเช้า
● ฝึกนั่งภาวนา-ความรู้สึกตัว
● ฝึกพื้นฐานบอดี้เวิร์ค (รู้สึกตัวผ่านจุดสัมผัส 10 จุด)
12.00 – 13.00 น.พักเที่ยง
13.00 – 15.30 น.● แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากช่วงเช้า
● ถาม-ตอบ สรุปบทเรียนร่วมกัน
● นั่งภาวนา / ทำบอดี้เวิร์ค
15.30 – 15.45 น.พักเบรก
15.45 – 17.00 น.● แบ่งปันประสบการณ์ / ถาม-ตอบ
● นั่งภาวนา / บอดี้เวิร์ค ต่อ
● สรุป
วันสุดท้าย 
09.00 – 10.30 น.● ความไว้วางใจในชีวิต / ศิโรราบ / ความว่าง
● ฝึกนั่งภาวนา – ฝึกบอดี้เวิร์ค Earth Breathing (เทคนิคการหายใจลงไปในผืนดิน)
10.30 – 10.45 น.พักเบรค
10.45 – 12.00 น.● แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน
● นั่งภาวนา / บอดี้เวิร์ค (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.พักเที่ยง
13.00 – 15.30 น.● เดินไกลอีกนิดเพื่อเข้าใจธรรมชาติของจิตวิญญาณ – มหายาน โพธิจิต ทองเลน
● แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากช่วงเช้า
● ถาม-ตอบ สรุปบทเรียนร่วมกัน
● นั่งภาวนา / ทำบอดี้เวิร์ค
15.30 – 15.45 น.พักเบรก
15.45 – 17.00 น.● แบ่งปันประสบการณ์ / ถาม-ตอบ
● นั่งภาวนา / บอดี้เวิร์ค ต่อ
● สรุป

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes