การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

MBTI
ค้นหาตัวเองจากบุคลิกภาพ 16 แบบ

✓ การอบรมนี้มีประกาศนียบัตรมอบให้ (สำหรับผู้ที่เข้าอบรมครบทุกวัน)

มนุษย์เราแต่ละคนล้วนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา ทรงผม สีผิว หรือชนชาติ แต่นอกจากความแตกต่างจากภายนอกเหล่านี้แล้ว ยังมีความแตกต่างอีกหนึ่งประเภทที่เกิดจากคุณลักษณะที่อยู่ภายใน โดยคุณลักษณะภายในเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ยากจะมองเห็นหรือสังเกตได้ จึงมักจะถูกละเลยที่จะสนใจไปในที่สุด การละเลยความเข้าใจในคุณลักษณะภายในนี้เองที่ทำให้เราพบกับปัญหาเดิมซ้ำไปซ้ำมา ไม่เข้าใจศักยภาพของตัวเอง หรือเกิดความขัดแย้งกับคนอื่นที่ไม่ได้เป็นแบบเราได้

ในการเรียนรู้นี้ เราจะได้เรียนรู้คุณลักษณะภายในของคนในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ (16 Personality Types)  ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากนักจิตวิทยาและนักบำบัดชื่อ Carl Jung (คาร์ล ยุง) ก่อนที่จะได้รับการยอมรับและพัฒนาต่อจาก Katharine Briggs (คาธารีน บริกส์) และ Isabel Myers (อิซาเบล ไมเออรส์) จนกลายเป็นแบบวัดบุคลิกภาพที่มีความโด่งดังไปทั่วโลกชื่อ MBTI (Myers Briggs Type Indicator) ที่จะช่วยทำให้เราเกิดความเข้าใจในตัวตนของตนเองและตัวตนของคนอื่น

เราจะได้กลับมาสำรวจความถนัดทั้ง 4 องค์ประกอบที่นำไปสู่ความเป็นบุคลิกภาพ ซึ่งจะช่วยให้เราสังเกตเห็นความเป็นตัวตนที่เรามักจะเป็นไปอย่างเป็นอัตโนมัติ ก่อนที่มันจะแปรเปลี่ยนเป็นไปความยึดติด จนถึงขั้นปฏิเสธสิ่งที่อยู่ตรงข้าม หรือปฏิเสธคนที่มีคุณลักษณะตรงข้ามกับเรา โดยในกระบวนการเรียนรู้จะค่อยๆ พาให้เราได้ทำความเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเอง และเท่าทันมายาคติที่เกิดจากความเป็นบุคลิกภาพ เพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการปรับตัว พัฒนาศักยภาพ และใช้ชีวิตที่สมดุลมากขึ้น

กำหนดการปี2567

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2567

เนื้อหา

 1. ค้นหาและสำรวจความถนัด (E/I, S/N, T/F, J/P) ของตนเองที่นำมาสู่บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ
 2. เข้าใจความแตกต่างของความถนัดที่นำมาสู่บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ
 3. เรียนรู้วิธีในการอยู่ร่วมกับคนที่มีความถนัดและบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
 4. เห็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกับคนที่แตกต่าง

กระบวนการ

 1. สำรวจตัวตนด้วยความถนัดเพื่อนำไปสู่การรู้จักบุคลิกภาพของตนเอง
 2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเข้าใจตัวเองและเห็นความแตกต่างระหว่างผู้คน
 3. สัมภาษณ์กลุ่ม (panel)
 4. สะท้อนตนเอง (self-reflection) เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลง

ตารางกิจกรรม

วันแรก
8.30 น.ลงทะเบียน
9.00-10.30 น.แนะนำการเรียนรู้ ภาพรวมของการอยู่ร่วมกัน
สำรวจสภาวะอารมณ์และความพร้อม
วิธีการค้นหาบุคลิกภาพและเข้าใจที่มาของบุคลิกภาพ 16 แบบ
กิจกรรมทำความเข้าใจความถนัด (Preference)
10.15-10.30 น.พักเบรก
10.30-11.00 น.สำรวจและทบทวนตัวเอง
11.00-12.00 น.ค้นหาบุคลิกภาพจากความถนัด – ทิศทางการรับพลังงานและใช้พลังงาน (Extraversion/ Introversion)
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.ค้นหาบุคลิกภาพจากความถนัด – วิธีในการรับข้อมูล (Sensing/ Intuition)
14.00-14.15 น.พักเบรก
14.15-15.15 น.ค้นหาบุคลิกภาพจากความถนัด – วิธีการนำไปสู่ข้อสรุป (Thinking/ Feeling)
15.15-16.15 น.ค้นหาบุคลิกภาพจากความถนัด – วิธีการรับมือจากโลกภายนอก (Judging/ Perceiving)
16.15-16.30 น.ทำความรู้จักบุคลิกภาพของตนเอง
16.30-17.00 น.สะท้อนการเรียนรู้ในวันแรก
 
วันสุดท้าย
9.00-9.45 น.แลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากวันแรก
9.45-10.30 น.การปรับตัวเข้าหาคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่าง
10:30-10:45 น.พักเบรก
11.00-12.00 น.การทำงานร่วมกับคนบุคลิกภาพแต่ละแบบ
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.15 น.อิทธิพลของบุคลิกภาพในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับคนอื่น
15.15-15.30 น.พักเบรก
15.30-16.00 น.การปรับตัวและพัฒนา
16.00-17.00 น.สรุปการเรียนรู้
สะท้อนการเรียนรู้
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

ประเภท จำนวน บริจาคเพื่อลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป 25 ท่านละ 4,300 บาท
นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย 4 ท่านละ 3,800 บาท
นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน 1 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

 • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. เสมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินต่องวดขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนงวดชำระ โดยการชำระงวดสุดท้ายอย่างช้าที่สุดคือก่อนเข้าร่วมอบรมในวันแรก
  3. ท่านจะได้รับใบเสร็จหลังจากชำระครบถ้วนแล้ว
 • ค่าลงทะเบียนนี้มีบริการอาหารว่างเช้าและบ่าย แต่ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
 • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 14 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
 • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
 • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok