ณัฐพล ศรีพธูราษฎร์

ณัฐพล ศรีพธูราษฎร์ (ณัฐ) กระบวนกร ที่ปรึกษา และโค้ชช่วยเหลือองค์กรที่มีปัญหาการทำงานร่วมกันเป็นทีมและปัญหาความขัดแย้งภายใน ด้วยกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (transformative learning) ให้บุคลากรได้ทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจ มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

จากคนที่เคยใช้เหตุผลและหลักการในการขับเคลื่อนการทำงานและการใช้ชีวิต จนกระทั่งได้มีโอกาสรู้จักกับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในปี 2014 ที่เปลี่ยนความเชื่อเดิมของเขาไป และทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราไม่ได้กลับมาสำรวจและรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง

เขาเชื่อว่าการมีความตระหนักรู้ภายในตัวเอง (self-awareness) เป็นพื้นฐานที่จะทำให้เกิดทีมเวิร์ค และยังทำให้องค์กรเกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจกันจากภายใน ที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่เป้าหมายพร้อมกับความสุขของบุคลากรได้อีกด้วย

การศึกษาและการอบรม

  • MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) Global Step I™ and Step II™
  • Enneagram Trainer
  • Accredited Coach Training Program (ACTP)
  • Master NLP, International Neuro-Linguistic Programming Center
  • BSc. Physics, Mahidol University

ประสบการณ์

  • วิทยากรบรรยายและจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อาทิสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอื่นๆ
  • วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรอิสระ มูลนิธิ อาทิ SDGs (Sustainable Development Goals) for People, TTB foundation เป็นต้น
  • ประสบการณ์โค้ชให้กับผู้คนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ อาทิ ออสเตรเลีย สวิสแลนด์ ฟิลิปปินส์ อังกฤษ ปากีสถาน เดนมาร์ก แคนาดา
  • ขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้ในตัวเองให้กับภาคสังคมในโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของธนาคารจิตอาสา ความสุขประเทศไทย และจิตอาสาพลังแผ่นดิน

ปัจจุบัน

เป็นกระบวนกร ที่ปรึกษา โค้ช และผู้ก่อตั้ง Urbinner พื้นที่สำหรับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างการเติบโตให้กับตัวเองไปพร้อมๆ กับสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรในระยะยาว

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok