หลักสูตรการอบรมสำหรับ In-house

การให้การปรึกษาแบบพัฒนาศักยภาพ

In-house ☎︎ 086-327-7792

การให้คำปรึกษาในที่นี้ไม่ใช่การช่วยแบบสังคมสงเคราะห์ที่ให้ผู้มาปรึกษาเป็นฝ่ายรอรับแต่อย่างเดียว   ตรงกันข้ามเราเชื่อมั่นว่า  คนเราต่างก็มีปัญญาหรือศักยภาพในการแก้ไขปัญหาภายในตัวเอง  เพียงแต่ประสบการณ์ที่ถูกกดขี่ได้กดทับหรือลดทอนให้เขารู้สึกหมดพลัง  และไม่สามารถที่จะคิดตัดสินใจได้ช่วงระยะหนึ่ง  ต่อเมื่อได้รับการเยียวยาอย่างถูกต้อง  พลังความสามารถในตัวเขาเองจะฟื้นกลับคืนมา  

ดั้งนั้นหน้าที่สำคัญของผู้ให้การปรึกษาจึงไม่ใช่การคิดหรือตัดสินใจแทน   แต่ควรทำความเข้าใจภาวะของความทุกข์ที่ผู้ขอคำปรึกษาประสบอยู่  และให้คำปรึกษาโดยใช้กระบวนการที่เชื่อมมั่นในพลังปัญญาและศักยภาพของมนุษย์  ในเบื้องแรกจึงควรเป็นผู้รับฟังอย่างใส่ใจโดยไม่ตัดสินใจใดๆทั้งสิ้น  จนเมื่อเขารู้สึกผ่อนคลายจึงเอื้อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ  เช่นตั้งคำถามให้สามารถสรุปความเข้าใจในตัวเอง  หรือตั้งคำถามสะท้อนกลับให้ย้อนคิดหาเหตุผลและทางออก  

นอกจากนี้หน้าที่อีกอย่างหนึ่งของผู้ให้การปรึกษาแบบพัฒนาศักยภาพ คือ  ต้องเข้าใจถึงปัญหาในเชิงโครงสร้างทางสังคมที่กดขี่ต่อผู้หญิง และผู้ที่อ่อนแอกว่า  ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ  วัฒนธรรมประเพณี  กฎหมาย  การเมือง  การศึกษา ฯลฯ  รากที่หยั่งลึกนี้ได้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการกระทำต่อผู้หญิงอย่างไม่เป็นธรรม  และให้ผู้ชายเป็นใหญ่  การตระหนักในบทบาทเช่นนี้และเข้าใจสาเหตุปัญหาอย่างลึกซึ้งจะเป็นส่วนช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาของผู้หญิงได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาภาพรวมของปัญหาและสาเหตุของการกระทำรุนแรงโดยเฉพาะต่อผู้หญิงและเด็ก หรือผู้ที่อ่อนแอกว่า จากการวิเคราะห์โครงสร้างสังคมอย่างเป็นองค์รวมที่เน้นมุมมองด้านสิทธิสตรี
 2. เพื่อศึกษาผลกระทบทางกายและใจที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง หรือผู้ที่เคยถูกกระทำรุนแรง
 3. เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการดูแล การให้คำปรึกษา แบบพัฒนาศักยภาพ
 4. เพื่อศึกษาวิธีการดูแลตนเอง ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความช่วยเหลือแก่สตรี หรือผู้ที่เคยถูกกระทำรุนแรง

เนื้อหา

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึง แนวคิดพื้นฐานของการทำงานเป็นกลุ่ม ศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคของการทำงานเป็นกลุ่ม ปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งของทีมงาน รวมถึงการฝึกฝนทักษะสำคัญในการทำงานเป็นกลุ่มอย่างได้ผล และการเปลี่ยนแปลงเติบโตภายในของบุคคล เนื้อหาหลัก ได้แก่

 1. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการทำกิจกรรมผ่านประสบการณ์ และสถานการณ์จำลอง เพื่อฝึกฝนการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็งและฝึกแก้ปัญหาด้วยพลังกลุ่ม
 2. การเข้าถึงบุคลิกภาพทั้งตนเองและผู้อื่น เพื่อเข้าใจและยอมรับตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีภายในกลุ่ม
 3. เรียนรู้และเข้าใจเรื่องระบบโครงสร้างการทำงานขององค์กรที่เป็นเหตุปัจจัยหลักในการหนุนเสริมให้เกิดการทำงานอย่างมีส่วนร่วม
 4. ทักษะการรับฟังอย่างลงลึก เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน
 5. การฝึกฝนเพื่อเรียนรู้เรื่องมุมมองหรือทัศนคติที่แตกต่างกัน และท่าทีที่สร้างสรรค์ในการจัดการปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องจากมุมมองที่แตกต่างกัน
 6. การฝึกฝนทำสมาธิภาวนาเพื่อความสงบของจิตใจ

กระบวนการ

 1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยน
 2. เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง
 3. ใช้กระบวนการถอดบทเรียนจากกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ชีวิตจริง

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 30-40 คน

วิทยากร

ทีมกระบวนกรเสมสิกขาลัย

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน และเหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

ตารางการอบรม

วันแรก
09.00 – 12.15 น. กิจกรรมแนะนำตัว / วัตถุประสงค์ของการอบรม
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
กิจกรรม “เป็ดชิงพื้นที่” เรียนรู้เรื่องการทำงานเป็นทีม
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20 – 14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 – 18.00 น. กิจกรรม “ข้ามแม่น้ำพิษ” เรียนรู้เรื่องการทำงานเป็นทีม
วันที่สอง
09.15 – 12.15 น.
สมาธิภาวนา
กิจกรรม “กงล้อสี่ทิศ” เพื่อเข้าใจตัวเองและผู้อื่น
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20 – 14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 – 17.30 น. กิจกรรม “กงล้อสี่ทิศ” เพื่อเข้าใจตัวเองและผู้อื่น (ต่อ)
17.00 – 18.30 น. พักรับประทานอาหารเย็น
18.30 – 21.00 น. กิจกรรม “สายธารชีวิต”
วันสุดท้าย
09.00 – 12.15 น.
สมาธิภาวนา
กิจกรรม “ตัวต่อมหาสนุก” เรียนรู้เรื่องการสื่อสารและโครงสร้างการทำงานในองค์กร
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 16.30 น. กิจกรรม “ตัวต่อมหาสนุก” (ต่อ)
สรุปและประเมินผล

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes