การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ปรับสมดุลธาตุ เพื่อสมดุลชีวิต

✘ การอบรมนี้ไม่มีประกาศนียบัตร

องค์กรร่วมจัด เสมสิกขาลัย ร่วมกับ ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม

 

เชิญชวนร่วมกระบวนการเรียนรู้ ฝึกฝนพัฒนา การดูแลเติมเต็มคุณค่า และเปิดขยายการรับรู้พลังธาตุทั้ง 6 ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เท่าทันความเป็นพลวัตอันหลากหลายของธาตุ ที่ปฏิสัมพันธ์กับขุมพลังแห่งชีวิตอันอุดม (Wholeness of Life) พร้อมนำมาปรับใช้ ให้สอดคล้องกับแต่ละปัจจุบันขณะ อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวมอย่างต่อเนื่อง

กำหนดการปี2567

วันที่ 16-17 มีนาคม 2567

เนื้อหาการอบรม

 1. เปิดขยายการรับรู้เชื่อมโยงสู่คุณค่า และขุมพลังแห่งชีวิตของแต่ละบุคคล
 2. หลักการและแนวคิดเรื่องสมดุลชีวิตองค์รวม กับพลังธาตุทั้ง 6 (ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ) รวมถึงสัมผัสธาตุตามธรรมชาติ เชื่อมโยงกับสมดุลธาตุปัจจุบัน เพื่อรู้จักตนเองและผู้อื่นมากขึ้น
 3. การสร้างเสริมพลังชีวิตและดุลยภาพภายใน กับการสำรวจ และเท่าทันภูเขาน้ำแข็งพลวัต
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูเขาน้ำแข็งพลวัต อันหลากหลายในชีวิตจริง
 5. การสอดประสานแห่งความเป็นปัจเจกและองค์รวม
 6. เปิดรับและสำรวจชีวิตองค์รวมในแต่ละด้าน
 7. การไหลเวียนเปลี่ยนแปลงของกระแสแห่งวงจรสนามพลังชีวิตองค์รวม
 8. เชื่อมโยงดุลยภาพภายในและภายนอก กับการเท่าทันกระแสแห่ง วงจรสนามพลังชีวิตองค์รวม
 9. ความอุดมสมบูรณ์แห่งโลกภายใน อันหลอมรวมกับชีวิตองค์รวม
 10. การปรับใช้พลังธาตุอันบริบูรณ์ ให้สอดคล้องกับแต่ละปัจจุบันขณะ
 11. การดูแลรักษาสุขภาวะ และพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม
 12. การส่งพลังให้ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนาสมดุลชีวิตอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการ

 1. กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในหลากหลายรูปแบบ(Workshop) เช่น กิจกรรม เกม ศิลปะ บทบาทสมมติ ดนตรี การเคลื่อนไหว การสัมผัสพลังธรรมชาติ การดูรูป การฟังเสียง เป็นต้น
 2. กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เปิดพื้นที่ความไว้วางใจและการเรียนรู้ร่วมกัน ให้ทุกคนมีโอกาสร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึก ความคิด มุมมอง การให้คุณค่า ความต้องการเบื้องลึก และการเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ อันเชื่อมโยงไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตด้านต่างๆ ของแต่ละคน
 3. เรียนรู้และฝึกฝนการสังเกต รับรู้ เท่าทัน และทบทวนกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ตารางกิจกรรม

วันแรก
เวลา กิจกรรม
8.30 น. ลงทะเบียน
9.00-10.30 น.
 • กิจกรรมแนะนำตัว เกริ่นนำเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
 • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เปิดพื้นที่ความไว้วางใจ และการเรียนรู้ร่วมกัน
 • ชุดกิจกรรมฝึกฝนการเปิดรับและขยายการรับรู้ อายตนะทั้ง 6 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)
 • การเรียนรู้เรื่อง ธาตุทั้ง 6 (ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ)
10.30-10.45 น. พักเบรค
10.45-12.30 น.
 • ชุดกิจกรรมเรียนรู้และสัมผัสพลังธาตุในธรรมชาติและร่างกาย
 • ชุดกิจกรรมเรียนรู้และสัมผัสพลังธาตุที่มีอยู่ในร่างกายและจิตใจมนุษย์
 • กิจกรรมสนทนา 4 ธาตุ เพื่อความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และการอยู่ร่วมกัน
12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.15 น.
 • นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ (ผ่อนพักตระหนักรู้)
 • ฝ่ามือเต้นรำ และถอดบทเรียนร่วมกัน
15.15-15.30 น. พักเบรค
15.30-17.30 น.
 • การเรียนรู้เรื่องภูเขาน้ำแข็งพลวัต
 • ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภูเขาน้ำแข็งพลวัต

วันสุดท้าย

เวลากิจกรรม
9.00-10.15 น.
 • กิจกรรมสำรวจสุขภาวะร่วมกัน
 • กิจกรรมภาพตราตรึงใจ กลับมาสัมผัสคุณค่าภายใน เพื่อค้นพบขุมพลังของตนเอง
10.15-10.30 น.พักเบรค
10.30-12.30 น.
 • ภาวนา 4 ธาตุ ผ่านการเคลื่อนไหว
 • การเรียนรู้เรื่องวงจรสนามพลังชีวิตองค์รวม
12.30-13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.00 น.
 • นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ (ผ่อนพักตระหนักรู้)
14.00-15.30 น.
 • ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วงจรสนามพลังชีวิตองค์รวม
15.30-15.45 น.พักเบรค
15.45 -16.15 น.
 • กิจกรรมตลาดนัดสุขสมดุล ระดมวิธีการปรับสมดุลในแบบของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
16.15-16.30 น.
 • กิจกรรมเขียนจดหมายถึงตนเอง
16.30-17.30 น.
 • สายธารกิจกรรม
 • ถอดบทเรียนร่วมกัน
 • ถาม–ตอบ / สรุปและประเมินผล
 • ปิดวงอำลา

วิทยากร

พท.ป.วิพุธ สันติวาณิช
แพทย์แผนไทยประยุกต์

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าอบรม

ประเภท จำนวน บริจาคเพื่อลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป 23 ท่านละ 3,500 บาท
นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย 2 ท่านละ 3,000 บาท
นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน 1 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

 • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. เสมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินต่องวดขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนงวดชำระ โดยการชำระงวดสุดท้ายอย่างช้าที่สุดคือก่อนเข้าร่วมอบรมในวันแรก
  3. ท่านจะได้รับใบเสร็จหลังจากชำระครบถ้วนแล้ว
 • ค่าลงทะเบียนนี้มีบริการอาหารว่างเช้าและบ่าย แต่ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
 • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 12 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
 • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
 • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok