พท.ป.วิพุธ สันติวาณิช

แพทย์แผนไทยประยุกต์ วิพุธ สันติวาณิช : แพทย์ฯ / Facilitator / โค้ช เพื่อสุขสมดุลชีวิตองค์รวม

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม ผู้บูรณาการศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับการโค้ชสมดุลชีวิต และการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการดูแลรักษาปรับสมดุลธาตุเฉพาะบุคคลแบบองค์รวม ควบคู่กับกระบวนการศึกษา เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนาสมดุลชีวิตในทุก ๆ มิติ

การทำงานที่เกี่ยวข้อง

 • หัวหน้าทีมวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ปรึกษา โค้ช แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ผสมผสานที่ ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม 
 • วิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้ (กระบวนกร หรือ Facilitator) ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนาสมดุล ทั้งในรายบุคคล ระหว่างบุคคล องค์กร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ
 • วิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ คุณค่า สุขภาวะ และสมดุลชีวิตแบบองค์รวม ให้กับกลุ่มคนต่าง ๆ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ครู อาจารย์ นักการศึกษา ข้าราชการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักการเมือง พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน นักขับเคลื่อนสังคม จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ นักบวช เครือข่ายคนไร้บ้าน นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ต้องขังในเรือนจำ เยาวชนในสถานพินิจ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดูแลคนไร้ที่พึ่ง ผู้ป่วยจิตเวช และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ผู้นำในกระทรวงสาธารณสุขจาก ประเทศบังคลาเทศ อาสาสมัครนานาชาติ นักศึกษานานาชาติผู้ที่ต้องการปรับสมดุลเพื่อเตรียมความพร้อมไปต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ใน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. วิทยากร กระบวนกร ที่ปรึกษา โค้ช นักบำบัด หรือนักพัฒนาแขนงต่าง ๆ เป็นต้น
 • วิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วม มิตรภาพ พื้นที่ปลอดภัย ความไว้วางใจ เพิ่มพลังกลุ่ม เปิดรับซึ่งกันและกัน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ดูแลและพัฒนาร่วมกัน
 • วิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ Transformative Learning, Active Learning, Contemplative Education, Holistic Care, Integrative Medicine, Life Balance Coaching, Train of the trainer, Service & Learning และ Professional Learning Community (PLC)
 • หนึ่งในผู้สร้างสรรค์การเรียนรู้ของ Gap Year Program มหาลัยแห่งความรักและธรรมชาติ
 • อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ
 • ที่ปรึกษาและโค้ชสมดุลชีวิตให้กับ บุคคล กลุ่มคน และองค์กรที่ต้องการสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนาสมดุลแบบองค์รวมให้กับตนเอง
 • ที่ปรึกษาและโค้ช ด้านสมดุลให้กับ บุคคล กลุ่มคน และองค์กรที่ต้องการสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนาสมดุลแบบองค์รวมให้กับผู้อื่น
 • วิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้ (facilitator) ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อาทิเช่น ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, เสมสิกขาลัย, มูลนิธิเสถียรโกเศศ – นาคะประทีป, มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม), มูลนิธิโกมลคีมทองและกลุ่มโพธิสัทธ, เสถียรธรรมสถาน, หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, โครงการผู้นำแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok