หลักสูตรการอบรมสำหรับ In-house

การฝึกทักษะกระบวนกร

การดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วม

In-house ☎︎ 086-327-7792

“เสริมสร้างทักษะการดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วม” (กระบวนกร)

หมายเหตุ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานแบบบนลงล่าง(หรือแบบสั่งการ) เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วม(ใช้อำนาจร่วม) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมกันอย่างมีพลัง

ในชีวิตการทำงาน คงหนีไม่พ้นการประชุม และบ่อยๆ ครั้ง ที่การประชุมเต็มด้วยความอึดอัด น่าเบื่อ เยิ่นเย้อ หาข้อสรุป-มติไม่ได้ หรือก็มีผู้พูดคุย ตัดสินใจแค่เพียงบางคน เรียกได้ว่า ไม่ได้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทำให้หลายๆครั้งเช่นกันที่เมื่อได้บทสรุปจากที่ประชุมแล้วแต่กลับไม่ได้นำกลับไปปฏิบัติอย่างแท้จริง

เสมสิกขาลัย จึงจัดชุดการอบรม “การฝึกทักษะการดำเนินการประชุมและการสรุปบทเรียนอย่างมีส่วนร่วม” ขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถดำเนินการประชุม ให้เป็นการประชุม และสรุปบทเรียนการทำงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างแท้จริง

“กระบวนกร”  เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นผู้มีทักษะในการดำเนินการประชุมและสรุปบทเรียนอย่างมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มคน  เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตัว(ของผู้เรียน)เอง ให้สามารถพัฒนาความรู้เหล่านั้นในการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนบทเรียนของแต่ละคนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่า ทุกคนมีศักยภาพภายในและสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองได้ การสร้างสรรค์หรือจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เชื่อมโยงองค์ความรู้แต่ละด้านไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิต และมีบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลกัน จะนำไปสู่การเรียนรู้จากกันและกัน และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

กระบวนการ

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการอบรม ได้แก่

 1. งาน พลังกลุ่ม และความสุข
 2. การสร้างภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม
 3. ฝึกทักษะพื้นฐานในการประชุมแบบมีส่วนร่วม (TOT1)
 4. ฝึกการดำเนินการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน (TOT2)
 5. ฝึกการดำเนินการประชุมสรุปบทเรียนเพื่อประเมินโครงการ หรือการดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างมีส่วนร่วม (TOT3)
 6. ฝึกการดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม (TOT4)
1. งาน พลังกลุ่ม และความสุข
ร่วมฝ่าสถานการณ์ที่ท้าทายการทำงาน และการเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัยพลังความสามารถในทุกด้าน และการประสานบุคลิกอันหลากหลายของทุกคน เพื่อสัมผัสถึงการทำงานที่ทำให้ได้งานที่สำเร็จ ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ความสุข และการฝึกฝนแปรเปลี่ยนจากภายใน

เนื้อหาการอบรม

 1. เข้าใจความสำคัญ และปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งในการทำงานที่สร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม
 2. การสร้างความไว้วางใจในหลากหลายมิติ ทั้งในแง่ความไว้วางใจต่อเพื่อนร่วมงาน ความศรัทธาต่อการเรียนรู้เพื่อเติบโตของตนเอง ความไว้วางใจในเป้าหมายและโครงสร้างองค์กร เป็นต้น
 3. เรียนรู้ระบบการสื่อสารที่สร้างสรรค์และเพียงพอ ศึกษาทั้งในแง่ปัญหา สาเหตุและทางออก รวมทั้งฝึกฝนทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพหลายทาง
 4. ฝึกฝนทักษะการรับฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อการเปิดใจกว้างเข้าถึงสาระสำคัญของเรื่องตรงตามที่เป็นจริงและเข้าถึงความรู้สึกของเพื่อนในกลุ่ม
 5. รวมพลังฝ่ากิจกรรมผ่านประสบการณ์ และสถานการณ์จำลอง เพื่อฝึกฝนการทำงานเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง และฝึกแก้ปัญหาด้วยพลังกลุ่ม
 6. เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพ เพื่อเข้าใจข้อดี ข้อควรปรับปรุงและเปิดใจยอมรับตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น และนำไปสู่การฝึกฝนตนเองได้ตรงจุดและสัมพันธภาพที่ดีภายในกลุ่ม
 7. ฝึกฝนรากฐานจิตใจภายในด้วยสมาธิภาวนา เพื่อความสงบมั่นคง สุขเย็น และมีความตระหนักรู้ที่ชัดเจนมีพลัง และฝึกผ่อนคลายความเหนื่อยล้าทางกายใจด้วยการผ่อนพักตระหนักรู้
2. การสร้างภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม
เรียนรู้ถึงแนวคิด และหลักการเป็นผู้นำในทุกบทบาท ที่เข้าใจถึงหลักการใช้อำนาจ และการจัดระบบโครงสร้างองค์กรที่สร้างสรรค์ เอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งทางความคิด การตัดสินใจ และการร่วมมือทำงาน

เนื้อหาการอบรม

 1. ความเข้าใจเรื่องความหมายและลักษณะผู้นำแบบต่างๆ ศึกษาถึงผู้นำแต่ละรูปแบบ ภาวะผู้นำหรือคุณสมบัติที่ดีของผู้นำมีอะไรบ้าง และจะสร้างภาวะผู้นำนี้ขึ้นได้อย่างไร
 2. ความเข้าใจเรื่องอำนาจ ทั้งในแง่ความหมายของอำนาจ แหล่งที่มาของอำนาจ ลักษณะของการใช้อำนาจ ข้อดี – ข้อเสียของการใช้อำนาจแต่ละรูปแบบ การฝึกฝนการใช้อำนาจร่วมแทนการใช้อำนาจสั่งการ
 3. ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบและโครงสร้างองค์กร ที่เป็นปัจจัยสร้างสรรค์ให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน และการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
 4. ฝึกฝนการดำเนินการประชุมแบบมีส่วนร่วม หรือฝึกนำกระบวนการกลุ่ม เพื่อบรรยากาศที่สร้างสรรค์ในการประชุมงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนทุกระดับในองค์กร
 5. ฝึกฝนการแสวงหาข้อตกลงอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่มีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลาย
 6. กิจกรรมผ่านประสบการณ์และสถานการณ์จำลอง เพื่อฝึกฝนการสร้างภาวะผู้นำจากการทดลองทำงานหรือกิจกรรม
 7. ฝึกฝนการคิดอย่างไม่ตัดสินและการใช้วิธีคิดที่สร้างสรรค์ในการเรียนรู้
 8. ฝึกฝนจิตใจด้วยสมาธิภาวนา เพื่อความสงบมั่นคงและสุขเย็น และการมีความตระหนักรู้ที่ชัดเจนมีพลัง และฝึกผ่อนคลายความเหนื่อยล้าทางกายใจด้วยการผ่อนพักตระหนักรู้

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการอบรม “’งาน พลังกลุ่มและความสุข” มาก่อน

3. ฝึกทักษะพื้นฐานในการประชุมแบบมีส่วนร่วม (TOT1)
ก้าวเข้าสู่การฝึกเป็นผู้ดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการทำความเข้าใจหลักการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และฝึกทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในเรื่อง การตั้งคำถาม การจับประเด็น และการใช้กรอบวิธีคิด อันจะนำไปสู่การดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการอบรม

 1. เรียนรู้หลักการและฝึกฝนทักษะพื้นฐานของการเป็นวิทยากรที่เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (ผู้ดำเนินการประชุมแบบมีส่วนร่วม – Facilitator)
  • ความมั่นคงและการรู้เท่าทันภายใน การสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง การสร้างความสงบเย็นและตั้งมั่นของจิตใจ และการผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าของจิตใจ
  • การรับฟังอย่างลึกซึ้ง
  • การจับประเด็น
  • การใช้วิธีคิดเพื่อใช้ในการดำเนินการประชุมที่เหมาะสม เป็นเข็มทิศในการนำพากระบวนการเรียนรู้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ
  • การตั้งคำถาม เพื่อช่วยกระตุ้นให้ทุกคนได้คิดอย่างลงลึก พิจารณาไตร่ตรอง อันจะนำไปสู่การหาข้อสรุปในการประชุม
  • ฝึกฝนทักษะพื้นฐานทั้ง 5 ด้าน โดยแยกฝึกเป็นรายบุคคล โดยมีการสะท้อนกลับทั้งจากตัวผู้ฝึกเอง จากเพื่อนและจากกระบวนกรหลัก
  • การฝึกฝนจะได้การฝึกฝนคล้ายคลึงกับสถานการณ์จริง ดังนั้นการอบรมจึงไม่เน้นบรรยาย แต่เน้นการฝึกฝนอย่างเต็มที่
 2. เรียนรู้หลักการประชุมแบบมีส่วนร่วม
  • อุปสรรคที่มักเกิดขึ้นในการประชุม และแนวทางในการแก้ไขอุปสรรคนั้น
 3. ฝึกฝนการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง สร้างความสงบเย็นและตั้งมั่นของจิตใจ และการผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจ

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการอบรม “การพัฒนาภาวะผู้นำฯ” มาก่อน

4. ฝึกการดำเนินการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน (TOT2)
เป็นการนำทักษะขั้นพื้นฐาน มาฝึกฝนในการดำเนินการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เกิดขึ้นซ้ำๆ โดยจะเน้นไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่นยืน แก้ไปที่สาเหตุที่แท้จริง

เนื้อหาการอบรม

 1. เรียนรู้ธรรมชาติของปัญหาที่เกิดขึ้น
 2. เรียนรู้หลักการในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
 3. ฝึกดำเนินการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
 4. ฝึกฝนการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง สร้างความสงบเย็นและตั้งมั่นของจิตใจ และผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าของทั้งกายและใจ
 5. เน้นการฝึกเป็นคู่/เป็นทีม 
5. ฝึกการดำเนินการประชุมสรุปบทเรียนเพื่อประเมินโครงการ หรือการดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างมีส่วนร่วม (TOT3)
เป็นการนำทักษะขั้นพื้นฐาน มาฝึกฝนในการดำเนินการประชุมเพื่อสรุปบทเรียนโครงการ หรือการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีส่วนร่วม ที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ถึงผลการดำเนินที่ผ่านมา และให้เกิดบรรยากาศการรับฟังอย่างลึกซึ้ง อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงการและวิธีการดำเนินงานขององค์กรต่อไปในอนาคต เพื่อให้โครงการหรือการดำเนินงานนั้นนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

เนื้อหาการอบรม

 1. เรียนรู้หลักการในการสรุปบทเรียนการทำงานขององค์กร
 2. ฝึกดำเนินการประชุมเพื่อสรุปบทเรียนการทำงาน
 3. ฝึกฝนการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง สร้างความสงบเย็นและตั้งมั่นของจิตใจ และผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าของทั้งกายและใจ
 4. เน้นการฝึกเป็นคู่/เป็นทีม 
6. ฝึกการดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม (TOT4)
ฝึกดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการทำงาน อย่างสอดคล้องกับการทำงานของแต่ละบริบทองค์กร เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ ไม่ยืดเยื้อ ได้ข้อสรุป หรือมติ เกิดการรับฟังกันอย่างลึกซึ้งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ทำไปสู่การดำเนินงานต่อได้จริง

เนื้อหาการอบรม

 1. เรียนรู้หลักการในเรื่องการใช้กรอบวิธีคิดที่ช่วยให้นำพาวงประชุม/การสนทนานำไปสู่ข้อสรุป ไม่ยึดเยื้อ แต่ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเต็มที่
 2. ฝึกดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานภายในหน่วยงาน หรือในองค์กรอย่างมีส่วนร่วม
  • ฝึกดำเนินการประชุมเพื่อค้นหาจุดแข็ง-จุดอ่อนของหน่วยงานและองค์กร
  • ฝึกดำเนินการประชุมเพื่อวางเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร
  • ฝึกดำเนินการประชุมเพื่อวิธีการ/แผนการดำเนินงานของหน่วยงานและองค์กร
 3. ฝึกฝนการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง สร้างความสงบเย็นและตั้งมั่นของจิตใจ และผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าของทั้งกายและใจ

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 36 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 1. สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดต่อเนื่องทุกครั้งในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 6 ครั้ง
 2. มีอำนาจในการขับเคลื่อนองค์กรในระดับหนึ่ง
 3. มีความสนใจในการเป็นกระบวนกร/การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ไม่จำเป็นต้องทำงานอยู่ในฝ่ายแผนและยุทธ์ศาสตร์ฯขององค์กร)
 4. มีพื้นที่ เวทีในการทำงานชัดเจนที่สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์จัดการดำเนินการประชุมและสรุปบทเรียนการทำงาน/วางแผนงานให้กับองค์กร และเครือข่าย หลังจากที่ผ่านการอบรม
 5. พร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้ 

วิทยากร

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน และเหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการอบรม

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการอบรมหัวข้อย่อยต่างๆ

Copyright © 2021 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes