ยิ่งยอด หวังประโยชน์

อดีตมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานในภาคเอกชนมากว่า 20 ปี ก่อนเผชิญกับวิกฤตเชิงคุณค่าจากการตั้งคำถามกับความหมายของชีวิต ซึ่งนำไปสู่จุดหักเหที่หันมาให้ความสำคัญกับการฝึกฝนเรียนรู้มิติด้านในของมนุษย์อย่างต่อเนื่องจาก หลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) มหาวิทยาลัยมหิดล แนวทางการสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) และที่สำคัญ การฝึกความรู้สึกตัว (Mindfulness Practice)

ปัจจุบันเลือกเส้นทางชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าส่วนบุคคล โดยทำงานในฐานะกระบวนกรอิสระ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้หน่วยงาน องค์กร และบุคคลทั่วไป ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาวะทางจิตใจ สังคม และปัญญา อาทิ การส่งเสริมความตระหนักรู้และเข้าใจตนเอง , การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเกื้อกูลบนความแตกต่างหลากหลาย , การสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์และความเข้าใจ , การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต เป็นต้น ควบคู่ไปกับการเดินทางเพื่อการเติบโตภายในและบ่มเพาะสันติในใจของตัวเอง

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok