ฐิติมา คุณติรานนท์

ประวัติการศึกษา

  • ปี 2519 มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • ปี 2523 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ปี 2524 ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2525-2527 อาสาสมัคร มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

ปี 2529-2553

  • บรรณาธิการสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
  • ผลักดันแนวคิดหนังสือทางเลือกและแนวคิดนอกกระแสให้เกิดในสังคมไทย
  • หนังสือแนวการประยุกต์ จิตวิทยา เช่น เอ็นเนียแกรม (นพลักษณ์) และการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ ธรรมะจากธิเบต/มหายาน ผลงานของท่านดาไลลามะ และท่านติชนัทฮันห์ , ธรรมะเพื่อใคร่ครวญจากประเด็นความตาย, หนังสือแนวสุขภาพและการพึ่งตนเอง เป็นต้น

ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง 

ปี 2541-ปัจจุบัน วิทยากรอบรมนพลักษณ์ ศาสตร์ที่ส่งเสริมการเข้าใจตนเองและผู้อื่น เป็นอีกเครื่องมือเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ได้อบรมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ และภาคสังคม เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (Happines Together), บริษัท SCG Building Materials, บริษัทซีเกท, บริษัทนูสกิน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้), บริษัท TRW, บริษัท Visteon, สภาอุตสาหกรรมโคราช, คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราช, บุคลากรโรงพยาบาล จ.เลย, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนกลุ่มละคร, เสมสิกขาลัย, เยาวชนในโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.),  เป็นต้น

ปี 2546 ได้รับทุนเข้าอบรม หลักสูตรครูนพลักษณ์ Enneagram Professional Training Program [EPTP]  ภายใต้ The Trifold School of Enneagram Studies  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี 2547 กรรมการก่อตั้งสมาคมนพลักษณ์ไทย

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok