พระไพศาล วิสาโล

เกิด 10 พฤษภาคม 2500 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2523 ทำกิจกรรมและมีงานเขียนตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน เริ่มจากงานค่ายอาสาพัฒนาชนบทและหนังสืออัสสัมชัญสาส์น

เมื่ออยู่มหาวิทยาลัยก็มีบทบาทในกิจกรรมด้านสังคมของชุมนุมพุทธศาสตร์และประเพณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัย 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และเป็นกำลังสำคัญของกลุ่มอหิงสา ซึ่งฝักใฝ่ในสันติวิธีและประยุกต์ประเพณีและศาสนธรรมมาปรับปรุงแก้ไขสังคมให้บริสุทธิ์ยุติธรรม กอปรด้วยสันติธรรมและเสรีธรรมยิ่งขึ้น ท่านมีบทบาทในการก่อตั้งและผลักดันงานด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม (กศส.) และหน่วยงานพัฒนาเอกชนด้านเด็กและชนบทหลายแห่ง จนกระทั่งเข้าสู่สมณเพศ เมื่อปี พ.ศ.2526 ที่วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

พระไพศาล วิสาโล ท่านเป็นพระสุปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทุ่มเทอุทิศกายใจให้กับผู้ทุกข์ยากส่วนใหญ่ในสังคมด้วยการเผยแพร่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อให้มนุษย์มีแนวทางในการดำรงชีวิตที่เป็นสุข ห่างไกลจากความทุกข์

ท่านเป็นหนึ่งในรากแก้วที่สำคัญของประเทศไทย งานเขียนของท่านมุ่งดึงให้ผู้คนทบทวนกระแสวัตถุนิยมอันเชี่ยวกรากให้คืนสู่ความเป็นจริง และดำรงชีวิตอยู่ด้วยวิถีที่เรียบง่ายตามภูมิปัญญชาวพุทธดั้งเดิมที่มุ่งเจริญรอยตามพระบาทของพระศาสดา

ตัวอย่างงานเขียนและงานแปล เช่น พุทธศาสนากับคุณค่าร่วมสมัย ศัสตราของผู้ไร้อาวุธ สถานะและชะตากรรมของมนุษย์ในยุคคอมพิวเตอร์ ประตูสู่สภาวะใหม่: คำสอนธิเบตเพื่อเตรียมตัวตายและช่วยเหลือผู้ใกล้ตายปฏิบัติการแห่งความรัก จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ ฯลฯ นอกจากนั้นยังเป็นบรรณาธิการหนังสือ นิตยสาร เช่น ปาจารยสาร ศานติสังคม มูลนิธิโกมลคีมทอง นิตยสาร Life & Family และกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok