ณฐ ด่านนนทธรรม

อดีตเคยใช้ชีวิตอยู่ในเพศบรรพชิตมาหลายปี สนใจงานด้านพัฒนาสังคมโดยนำหลักพุทธศาสนามาปรับใช้ให้สมสมัย ปัจจุบันเป็นกระบวนกรอิสระ ทำงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้เข้ารับการอบรมการโค้ชที่เมืองไทยใน ปี  2549 เริ่มสนใจและนำการโค้ชมาปรับใช้กับงานอบรมในวาระต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

  • การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ขั้นพื้นฐาน
Copyright © 2020 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes