กิตติพศ เอี่ยมทอง

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน : วิทยากรอิสระที่ทำงานอบรมเกี่ยวกับ จิตวิทยาเชิงลึก จิตวิทยาตัวตน

ปี 2564-2565

 • จัดอบรม หัวข้อ “นพลักษณ์ Enneagram – MBTI” ในโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่จะเติบโตไปสู่การเป็นบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์โดยมีทักษะในเชิงมิติสังคมของคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 4 รุ่น
 • จัดอบรมให้คณะอาจารย์ทั่วไป ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2 รุ่น

ปี 2563-ปัจจุบัน จัดอบรมจิตวิทยาครอบครัวภายใน Internal Family System (IFS) หัวข้อ “เยียวยาปมเพื่ออิสระภาพภายใน” โครงการผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ จำนวน 3 รุ่น

ปี 2562-ปัจจุบัน จัดอบรมจิตวิทยาครอบครัวภายใน Internal Family System (IFS) ให้บุคคลทั่วไป 4 รุ่น

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
 • ทักษะวิทยาการ /และสนใจศึกษาศาสตร์ต่างๆ
  • ศึกษาวิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่ที่โยงใยกับเรื่องจิตวิทยา
  • ศึกษาหลักการจิตวิทยาสาย Carl Jung (จิตสำนึก – จิตไร้สำนึก)
  • ศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเรื่อง Shadow
  • ศึกษาศาสตร์ นพลักษณ์ Enneagram และ MBTI
  • ศึกษาจิตวิทยาตัวตนหลักและย่อย Internal Family System (IFS)
  • ศึกษาหลักการจิตวิทยากระบวนการ Process work
  • ศึกษาหลักการแนวพุทธ สายพุทธทาส

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok