หลักสูตรการอบรมสำหรับ Public

เข้าใจโครงสร้างสังคม

Public ☎︎ 086-305-3011

สังคมสมัยใหม่แต่ละสังคมล้วนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมทั้งขยายตัวและซับซ้อนขึ้นกว่าสังคมในอดีต ในขณะที่แต่ละสังคมต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอนั้น มนุษย์จำต้องคิดค้นเครื่องมือหรือองค์ความรู้ด้านต่างๆ ขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม และประยุกต์ใช้เพื่อจัดการทำให้สังคมดำเนินอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข หากแต่กรอบคิดขององค์ความรู้สมัยใหม่ด้านต่างๆ ได้ถูกแยกส่วน ถูกลดทอนคุณค่าทางจิตวิญญาณ และความรู้แต่ละด้านก็ไม่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน จึงทำให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมมีปัญหาหลายด้านซับซ้อน ยากแก่การแก้ไขเยียวยา ดังเช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาการพังทลายของระบบเศรษฐกิจ ปัญหาความเสื่อมโทรมทางจริยธรรม ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร ฯลฯ เป็นต้น

ดังนั้นหากเราจะเข้าใจถึงสังคมสมัยใหม่ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์หลายด้านนี้ เราจำต้องเข้าใจถึงองค์ความรู้หรือศาสตร์ต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการจัดโครงสร้างสังคมแต่ละด้าน โดยควรเรียนรู้ทั้งความคิดพื้นฐานขององค์ความรู้แต่ละด้าน ข้อจำกัดและปัญหาที่เกิดขึ้นจากความคับแคบขององค์ความรู้แต่ละด้าน และกรอบความคิดใหม่ของแต่ละองค์ความรู้ รวมถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงขององค์ความรู้เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้สังคมก้าวข้ามวิกฤตการณ์ที่กำลังเผชิญหน้าในขณะนี้

เนื้อหา

 1. เรียนรู้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์สภาพปัญหาระดับชุมชน และเชื่อมโยงไปสู่โครงสร้างสังคม
 2. เรียนรู้ปรากฏการณ์ปัญหาสังคมจากการศึกษาชุมชนตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบ
 3. เรียนรู้ความเป็นมาของโครงสร้างสังคมในมิติต่างๆ ความเชื่อมโยง และผลกระทบต่อปัญหาสังคม
  • เศรษฐกิจ
  • การเมือง
  • การศึกษา
  • สื่อ
  • วัฒนธรรม และศาสนา
  • ปรากฏการณ์โลกาภิวัฒน์
 4. ร่วมกันสังเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหา ทางออกที่เป็นรูปธรรม และบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม

กระบวนการ

 1. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหา และเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่จริง
 2. การอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เครื่องมือในการวิเคราะห์โครงสร้างสังคม
 3. บรรยายภาพรวมโครงสร้างสังคมในมิติต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
 4. กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์หาทางออกร่วมกัน
 5. เขียนบทความสังเคราะห์ความคิดของผู้เข้าร่วมแต่ละคน และนำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 30 คน

วิทยากร

พระไพศาล วิสาโล , ภิกษุณีธัมมนันทา , อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ , ศ.นพ.ประเวศ วะสี , พิภพ ธงไชย , รัชนี ธงไชย , ประชา หุตานุวัตร , ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ , อภิชัย พันธเสน , วีระ สมบูรณ์ , อุทัย ดุลยเกษม , วิศิษฐ์ วังวิญญู , วิลาสินี พิพิธกุล , ปรีดา เรืองวิชาธร

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน

ระยะเวลาการอบรม

6 วัน 5 คืน

ตารางการอบรม

(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes