การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Self-healing
& Self-love
ให้รักเยียวยา

✘ การอบรมนี้ไม่มีประกาศนียบัตร

เราทุกคนต่างมีความสามารถในการ “ดูแล” จิตใจของเราเองเมื่อมีความไม่สบายใจเกิดขึ้น 

เมื่อเราเข้าใจร่างกายมากเพียงพอ ก็ไม่จำเป็นต้องไปนอนโรงพยาบาลกับทุกอาการไม่สบายกายที่เกิดขึ้น จิตใจก็เช่นกัน เราสามารถคลี่คลายเยียวความเจ็บปวดด้วยตนเอง หรือทำให้ความเจ็บปวดบรรเทาลง เพื่อพาตัวเองไปสู่ความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกใจมากขึ้น

นอกจากนี้ความตั้งใจในการเยียวยาจิตใจตนเอง ยังเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเป็นมนุษย์ เพราะจะเป็นเส้นทางที่นำไปสู่การใช้ชีวิตที่สมดุลมากขึ้น เมื่อทุกข์บรรเทาลงก็จะเอื้อประโยชน์ทั้งต่อการใช้ชีวิตของตนเอง การเชื่อมโยงสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมนี้ถือกำเนิดจากความตั้งใจที่อยากจะให้ผู้คนได้ทำความเข้าใจความทุกข์และเห็นภาพในมุมกว้าง เพื่อเชื่อมโยงอย่างลงลึกไปสู่การเยียวยาจิตใจตนเองจากภายใน และสามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลจิตใจตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เริ่มต้นจากการเข้าใจจิตใจและธรรมชาติการทำงานของจิตใจให้มากขึ้นทั้งในเชิงความคิดและความรู้สึก ตามด้วยการค้นหาสาเหตุที่แท้ของบาดแผลที่ต้องการได้รับการเยียวยา ซึ่งจะนำไปสู่วิธีการดูแลที่เหมาะสมต่อไป และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือการหาแก่นยึดเหนี่ยวให้กับจิตใจที่ต้องพบกับสภาวะขึ้นลงไม่แน่นอนบนเส้นทางของการเยียวยา กระบวนการเรียนรู้นี้จะพาให้เราได้เห็นภาพและทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นจนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้กับความทุกข์หลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและสืบเนื่องไปจนถึงอนาคตที่ไม่อาจคาดเดาได้

กำหนดการปี2567

วันที่ 7-8 กันยายน 2567 (เวลาอบรม 9.00 – 16.00 น.)

เนื้อหาการเรียนรู้

 1. เรียนรู้การแยกแยะและทำความเข้าใจความคิดและความรู้สึก
 2. ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของจิตใจ
 3. ค้นหาสาเหตุของความทุกข์ในจิตใจที่ต้องการได้รับการเยียวยา
 4. ทำความรู้จักวิธีการและกระบวนการดูแลจิตใจด้วยตนเอง
 5. ฝึกภาวนาเพื่อพาตัวเองผ่านสภาวะขึ้นลงของจิตใจ
 6. เชื่อมโยงการรักตัวเองและการเยียวยาตนเองเข้าด้วยกัน

กระบวนการเรียนรู้

✓ การบรรยาย
✓ การแลกเปลี่ยน/อภิปราย
✓ กิจกรรมผ่านประสบการณ์
✓ บทบาทสมมุติ
✓ สมาธิ/ภาวนา

การเรียนรู้นี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่กำลังค้นหาทางเลือกใหม่ในการดูแลตนเองจากภายใน
 • ผู้สนใจเรียนรู้ดูแลประคับประคองจิตใจตนเองนำไปสู่การเยียวยาต่อไป
 • ผู้ทำงานด้านการเยียวยาจิตใจที่ต้องการแง่มุมด้านการภาวนาเพื่อไปพัฒนาต่อยอด

ตารางกิจกรรม

วันแรก
เวลา กิจกรรม
08.00-8.30 น. ลงทะเบียน
08.30-17.00 น. “บุคคล” เกิดอะไรขึ้นบ้างในตัวเรา
 • อารมณ์ และความรู้สึก
 • การรับรู้ ความคิด ความเชื่อพื้นฐาน และสมมติฐาน
 • ความคาดหวังต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น และความคาดหวังจากผู้อื่น
 • ความฝัน ความหวัง ความปรารถนา
 • ความเป็นตัวฉัน: แก่นแท้และจิตวิญญาณ
ทำอย่างไรฉันจึงจะเข้าใจผู้อื่นได้
 • การค้นหาโลกภายในตัวเองด้วยกระบวนการตั้งคำถามที่ลงลึก
หนทางแห่งการสัมผัสรับรู้โลก
 • การปรับตัวเพื่อการมีชีวิตอยู่รอดของเราเป็นอย่างไร
วันที่สอง
เวลา กิจกรรม
08.30-17.00 น. การเปลี่ยนผ่านจากการอยู่รอด สู่การเติบโตและพัฒนา
 • การดูแลและการจัดการต่อความโกรธ ความเจ็บ ความกลัว ความกังวลและความผิดหวัง
 • การสร้างสันติภายใน ความเบิกบานใจ และพลังชีวิต
 • ทางเลือกต่างๆที่สอดคล้องสมดุลกับการดำรงอยู่
สร้างการเปลี่ยนแปลงตามที่เราต้องการ
 • เปลี่ยนแปลงความคาดหวัง ความรู้สึกและการรับรู้ที่ไม่เหมาะสม
 • สร้างการตัดสินใจและแบบแผนการดำเนินชีวิตใหม่
 • ประสานการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
วันสุดท้าย
เวลา กิจกรรม
08.30-15.00 น. อิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อฉันในปัจจุบัน
 • มีสิ่งดีๆ ที่สืบทอดมาถึงฉัน
 • รูปแบบความสัมพันธ์ที่ฉันได้เรียนรู้
 • ฉันเรียนรู้อะไรในตัวฉัน
 • ฉันชื่นชมอะไรในการเรียนรู้ของฉัน
 • ฉันยังคงต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ต่อตัวฉันและการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น
 • รูปแบบการสื่อสาร
 • องค์ประกอบของการปฏิสัมพันธ์

หมายเหตุ

 • มีช่วงเวลาเบรคเช้าและบ่ายประมาณ 15 นาที และช่วงเวลาพักเที่ยงประมาณ 1 ชั่วโมง
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • กระบวนการเรียนรู้นี้มุ่งเพื่อการเติบโตของแต่ละบุคคลเท่านั้น ไม่ได้เป็นกระบวนการเพื่อการเยียวยาหรือบำบัด แบบกลุ่มหรือรายบุคคล
 • รับเฉพาะผู้ที่สนใจเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจตัวเอง (ไม่รับบุคคลที่นำไปใช้เพื่อแสวงหาผลกำไร)

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงควรเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

ประเภทจำนวนบริจาคเพื่อลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป16ท่านละ 4,000 บาท
นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย3ท่านละ 3,500 บาท
นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน1ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

 • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. เสมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินต่องวดขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนงวดชำระ โดยการชำระงวดสุดท้ายอย่างช้าที่สุดคือก่อนเข้าร่วมอบรมในวันแรก
  3. ท่านจะได้รับใบเสร็จหลังจากชำระครบถ้วนแล้ว
 • ค่าลงทะเบียนนี้มีบริการอาหารว่างเช้าและบ่าย แต่ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
 • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 12 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
 • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
 • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok