การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Parenting as a Coach

พ่อแม่สวมหมวกโค้ช

✘ การอบรมนี้ไม่มีประกาศนียบัตร

พ่อ-แม่-ลูก เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวที่เป็นได้ทั้งโอกาสในการสนับสนุนให้ลูกเราค้นพบหนทางของตนเอง ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสการเรียนรู้กันและกันตลอดชีวิต

ในหนังสือ ปรัชญาชีวิต ของคาลิล ยิบราน กวีชาวเลบานอน มีความตอนหนึ่งเขียนถึงความสัมพันธ์พ่อ-แม่-ลูก ไว้อย่างจับใจ

“บุตรของเธอ…ไม่ใช่บุตรของเธอ
เขาเหล่านั้นเป็นบุตรและธิดาแห่งชีวิต
เขามาทางเธอ แต่ไม่ได้มาจากเธอ
และแม้ว่าเขาอยู่กับเธอ แต่ก็ไม่ใช่สมบัติของเธอ
เธออาจจะให้ความรักแก่เขา แต่ไม่อาจให้ความนึกคิดได้
เพราะว่าเขาก็มีความนึกคิดของตนเอง…”

หนังสือ ปรัชญาชีวิต : The Prophet
นิพนธ์โดย Kahlil Gibran (คาลิล ยิบราน)
ถอดความโดย ระวี ภาวิไล

ใจความที่ยิบรานชี้ให้พ่อแม่ตระหนักก็คือ 1) ลูกเรามีชีวิตและความคิดเป็นของตนเอง 2) อย่าได้ยึดมั่นว่าเขาเป็นของเรา เขาต้องทำตามเราอย่างเดียว 3) แรงจูงใจที่เป็นความรัก ทำให้เราไม่ยัดเยียดความคิดให้เขาเป็นเหมือนเรา 4) แม้เราจะเป็นผู้ให้กำเนิดเขา แต่เขาเป็นบุตรธิดาแห่งชีวิต ความหมายว่า เขาคือการสำแดงออกของสัจจะแห่งชีวิต เขาคือจิตวิญญาณอันสร้างสรรค์ โดยมีเราเป็นผู้สนับสนุน

ความสัมพันธ์ พ่อ-แม่-ลูก นั้นวางอยู่บนพื้นฐานแห่งความรัก อย่างไรก็ตาม ด้วยเงื่อนไขมากมายในสังคมกระแสหลักที่เน้นการประสบความสำเร็จเชิงวัตถุนิยม เน้นการแข่งขัน อาจทำให้เราเลือกใช้แรงจูงใจแบบอื่นเคี่ยวเข็ญลูกโดยไม่รู้ตัว เพื่อให้ลูกเราปรับตัวเข้ากับคุณค่าสังคมกระแสหลัก จนอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ขมขื่นไปเสีย ที่สำคัญทำให้เขาไม่มีอิสระภาพที่จะเป็นตัวของตัวเอง และเพื่อให้เขาได้มีทางเลือกค้นพบน้ำพุแห่งชีวิตได้ด้วยตัวเอง

กำหนดการปี2567

วันที่ 6-7 เมษายน 2567

เนื้อหา

พ่อแม่สวมหมวกโค้ช/Parenting as a Coach เป็นคอร์สอบรมสั้นๆ ที่ชวนพ่อแม่มาฝึกถอดหมวกความเป็นพ่อแม่ชั่วคราว และลองสัมพันธ์กับลูกในบทบาทโค้ช ที่มีท่าทีอีกแบบหนึ่ง เป็นท่าทีที่เป็นเหมือนเพื่อนรับฟัง ชวนคิด ชวนตั้งคำถาม เป็นพลังให้กันและกัน ใช้คุณค่าที่เรามี เพื่อเป็นพื้นที่เกื้อกูลให้ลูกเราค้นหา ทดลอง เล่นสนุกสร้างสรรค์ชีวิตของเขา เพื่อเขาจะได้ค้นพบคุณค่าของตน ค้นพบทางของเขาเอง

ซึ่งการฝึกฝนสวมหมวกโค้ช(ชั่วคราว)นี้ เป็นการนำทักษะและกระบวนการโค้ชมาสู่ครอบครัว ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยผู้ปกครองในการดูแลและเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอีกทางหนึ่ง เป็นการสร้างวัฒนธรรมในการอยู่ด้วยกันอย่างใส่ใจความรู้สึก ความต้องการ เคารพกันและกันอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความสุขระยะยาวภายในครอบครัว ผ่านความสัมพันธ์คุณภาพที่เราหยิบยื่นให้กันและกัน

กระบวนการ

✓ ทฤษฎี / การบรรยาย / สาธิตการโค้ช
✓ ทักษะสื่อสาร / รับฟัง
✓ กิจกรรมผ่านประสบการณ์
✓ ฝึกความตระหนักรู้ผ่านฐานกายและใจ
✓ แลกเปลี่ยน / ถาม-ตอบ

การเรียนรู้นี้เหมาะกับใคร

 • พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
 • ครู/อาจารย์
 • ผู้ที่ต้องทำงานกับเด็ก

ตารางกิจกรรม

วันแรก

เวลากิจกรรม
8.30 น.ลงทะเบียน
9.00-12.00 น.
บทบาทสองแบบที่ต่างกัน
 1) บทบาทพ่อแม่(ที่ไม่รู้ตัว)
สำรวจแบบแผนการพูดคุย/สื่อสารที่พ่อแม่อาจเผลอใช้อยู่ประจำ
สำรวจแรงจูงใจเบื้องหลัง: ความกลัว, ความกังวล, มาตรฐาน
– วิเคราะห์ สอน เตือนหรือปกป้องเกินเหตุ
– สื่อสารเชิงข่มขู่ ถ้าไม่ทำอย่างนี้ ผลจะเป็นอย่างนี้
– ออกคำสั่ง
 2) บทบาทโค้ช / ท่าทีแบบโค้ช/ วิธีคิดแบบโค้ช
แรงจูงใจ(drive): ความอยากรู้, ความกรุณา, ความใส่ใจ
 3) แนวคิดการฟังเพื่อความเข้าใจ
12.00-13.30 น.พักทานอาหารกลางวัน
13.30-17.00 น.
1) การตระหนักรู้กับความรู้สึก/ความต้องการ
สาธิตการโค้ช พ่อแม่(รู้สึก/ ความต้องการ) 30 นาที
ถอดบทเรียน
 2) ฝึกโค้ช 10 นาที (รู้สึก ต้องการ/คุณค่า)
Homework ไปฝึกโค้ชลูก/ฟังลูก

วันสุดท้าย

เวลากิจกรรม
9.00-12.00 น.1) แนวคิดคุณค่าในตัวเอง
– ฝึกโค้ชเรื่องคุณค่า/จุดแข็ง
– ระดมคุณค่า ลูกเราทำอะไรได้ดี/เก่งเรื่องอะไร
– เราจะสนับสนุนลูกให้แสดงออกถึงคุณค่าของเขาให้มากขึ้นอย่างไร
– ทักษะให้กำลังใจ/ empower / การตระหนักรู้ชื่นชม
 2) แนวคิดเรื่อง 4 เฟส (สภาวะจิตสำนึก 4 ระยะ)
ความสัมพันธ์ระหว่างเราและลูกหรือครอบครัวอยู่ในเฟสไหน?
12.00-13.30 น.พักทานอาหารกลางวัน
13.30-17.00 น.
1) เมื่อลูกเป็นเสียงรบกวนของเรา (Disturbing energy X)
ทำงานกับความเป็นห่วง ความกังวล
 2) เชื่อมโยงกับพรหมวิหารธรรมภายใน

หมายเหตุ

 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • มีช่วงพักเบรกเช้าและบ่าย
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

ประเภทจำนวนบริจาคเพื่อลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป25ท่านละ 4,300 บาท
นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย5ท่านละ 3,800 บาท

หมายเหตุ

 • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. เสมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินต่องวดขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนงวดชำระ โดยการชำระงวดสุดท้ายอย่างช้าที่สุดคือก่อนเข้าร่วมอบรมในวันแรก
  3. ท่านจะได้รับใบเสร็จหลังจากชำระครบถ้วนแล้ว
 • ค่าลงทะเบียนนี้มีบริการอาหารว่างเช้าและบ่าย แต่ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
 • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 14 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
 • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
 • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok