จีรนันท์ หลายพูนสวัสดิ์

เริ่มทำงานกับอาศรมวงศ์สนิท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541-2555 ในโครงการอบรมผู้นำระดับรากหญ้าสำหรับชาวพม่า เมื่อปี พ.ศ.2550 ได้มีโอกาสเรียนการโค้ชขั้นพื้นฐานกับครูจากญี่ปุ่นในเมืองไทยเป็นครั้งแรก 

หลังจากนั้นเป็นต้นมามีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้สมัครขอทุนเรียนขั้นกลางและขั้นประกาศนียบัตร จากสถาบันการอบรมโค้ช (Coaches Training Institute- CTI) จากสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 จบการศึกษาและได้รับการรับรองจากสถาบันการอบรมโค้ช 

ปัจจุบันทำงานด้านการโค้ช โดยโค้ชเป็นรายบุคคล สอนการโค้ชกับกลุ่มองค์กรภาคเอกชน รัฐบาล และกลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชนในไทย พม่า ลาว กัมพูชา และทำอบรม Transformation Game แบบกลุ่ม

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes