หลักสูตรการอบรมสำหรับ In-house

การคลี่คลายความขัดแย้งด้วยใจกรุณา

In-house ☎︎ 086-327-7792

ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มคนภายในองค์กร  รวมไปถึงในครอบครัว ที่สำคัญคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเอง ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่เราไม่สามารถจะคลี่คลายหรือหาวิธีการจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หรือไม่ก็กลัวและหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับความขัดแย้งเหล่านั้น นี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ความขัดแย้งลุกลามและหมักหมมจนยากที่จะแก้ไขเยียวยา

การอบรม “คลี่คลายความขัดแย้งด้วยใจกรุณา” จะทำให้เรามองความขัดแย้งได้รอบด้านมากขึ้น พร้อมทั้งแปรเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่การเรียนรู้และเติบโตภายใน  พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่มักนำไปสู่ความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา

 1. รูปแบบต่างๆของแนวทางสันติวิธีในการคลี่คลายความขัดแย้ง
 2. รายละเอียดหลักการสำคัญของกระบวนการเจรจากลุ่มที่มีความขัดแย้งเรื้อรังมานาน
 3. รายละเอียดหลักการสำคัญของการทำหน้าที่ของกระบวนกรในการเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง
 4. การฝึกฝนทักษะสำคัญของกระบวนกรเพื่องานไกล่เกลี่ย
 5. ความหมายของความขัดแย้ง ความขัดแย้งทำงานอย่างไร ส่งผลกระทบอย่างไรต่อผู้คน งาน และความสัมพันธ์ในกลุ่มองค์กร
 6. เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและการให้อาหารหล่อเลี้ยงความขัดแย้งให้มีความเข้มข้นรุนแรงและขยายวงลุกลาม (วิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในของคน และปัจจัยภายนอกที่รายล้อมกลุ่มคนให้ขัดแย้งกันได้ง่ายและฝังเป็นรากลึก ซึ่งยากที่จะบรรเทาเยียวยาให้ดีขึ้น)
  • ความเข้าใจเรื่องตัวตน(อัตตา)ในฐานะเหตุรากเหง้าของความขัดแย้งแตกแยกกัน
  • การจัดการความขัดแย้งด้วยอำนาจเหนือและความรุนแรง การจัดการความขัดแย้งด้วยการหลีกเลี่ยงกลบเกลื่อนความขัดแย้งนำไปสู่การขยายตัวของความขัดแย้งได้อย่างไร
  • หลักการและทัศนคติสำคัญที่ควรวางให้ถูกต้องเหมาะสมต่อความขัดแย้ง
  • ศาสตร์และศิลป์ในการคลี่คลายความขัดแย้งในแนวทางสันติวิธีและการใช้อำนาจร่วม

กระบวนการ

ใช้กิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมหรือเกมเพื่อการเรียนรู้  ละครสั้น บทบาทสมมุติ  การบรรยายเฉพาะเนื้อหาที่เป็นหลักการสำคัญ  การพูดคุยกลุ่มย่อย  การรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องบทเรียนต่างๆ

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวนไม่เกิน 36 คน (ไม่จำเป็นต้องผ่านการอบรมกับเสมสิกขาลัยมาก่อน)

วิทยากร

ปรีดา เรืองวิชาธร

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน และเหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

ตารางการอบรม

วันแรก 
09.00 – 12.15 น.กิจกรรมแนะนำตัว /วัตถุประสงค์ของการอบรม /
 ประสบการณ์ในเรื่องความขัดแย้ง
12.15 – 13.15 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น.ผ่อนพักตระหนักรู้
14.00 – 18.00 น.ธรรมชาติของความขัดแย้ง สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น
วันที่สอง 
09.00 – 09.15 น.สมาธิภาวนา / ฝึกการอยู่กับตัวเอง
09.15 – 12.15 น.ปฎิกิริยาตอบสนองต่อความขัดแย้ง/วงจรความขัดแย้งและการคลี่คลายความขัดแย้ง
12.15 – 13.15 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น.ผ่อนพักตระหนักรู้
14.00 – 18.00 น. สืบค้นและคลี่คลายความขัดแย้งภายในใจ
วันที่สาม 
09.00 – 09.15 น.สมาธิภาวนา / ฝึกการอยู่กับตัวเอง
09.15 – 12.15 น.ฝึกการเจรจาแบบ 1ต่อ1 (กรณีที่เราเป็นคู่ขัดแย้ง)
12.15 – 13.15 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น.ผ่อนพักตระหนักรู้
14.00 – 18.00 น.ฝึกการเจรจาแบบกลุ่ม เพื่อหาข้อตกลงร่วมของกลุ่มเพื่อให้ทุกคนพึงพอใจ 
 (กรณีที่เรามีส่วนได้ส่วนเสียด้วย)
วันสุดท้าย 
09.00 – 09.15 น.สมาธิภาวนา / ฝึกการอยู่กับตัวเอง
09.15 – 12.15 น.หลักการการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง
12.15 – 13.15 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น.ผ่อนพักตระหนักรู้
14.00 – 17.00 น.ฝึกเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง
 สรุปประเมินผล

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes