การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต

Life Coaching ขั้นพื้นฐาน

✘ การอบรมนี้ไม่มีประกาศนียบัตร

ในสังคมอันซับซ้อน ชีวิตผู้คนมักถูกรุมเร้าให้เร่งตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ตลอดเวลา

ทางเลือกที่เข้ามาจ่ออยู่ข้างหน้า หากเลือกได้โดยไม่ลังเลก็ไร้ปัญหา

…แต่ใช่หรือไม่ว่า ปัจจุบันผู้คนล้วนต้องเผชิญกับทางเลือกอย่างโดดเดี่ยวจนเกินไป…

โค้ช คือ ผู้ที่สามารถช่วยให้ผู้อื่นค้นพบทางออกในสถานการณ์หนึ่งๆ ของชีวิตโดยไม่ต้องให้คำแนะนำ หรือ โค้ช คือ กัลยาณมิตรโดยแท้ ในสนามพลังที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน โดยไม่รู้ตัวสำนึกแห่งกัลยาณมิตรหายไป ผู้คนต่างโดดเดี่ยวกันและกัน

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต เป็นกระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและใช้ชีวิตอย่างเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและสามารถค้นหาความฝันที่ตนเองต้องการในชีวิตอย่างชัดเจน เครื่องมือนี้สามารถนำไปใช้ได้แม้กับเยาวชนกระทั่งคนสูงอายุ ในทุกสถานการณ์ปัญหาและทางเลือกของชีวิต

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิตได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Laura Whitworth และ Henry Kimsey – House ทั้งสองได้ก่อตั้งสถาบันอบรมการโค้ช (The Coaches Training Institute -www.thecoaches.com) ขึ้นที่สหรัฐอเมริกา เมื่อ 18 ปีก่อน เนื้อหาและกระบวนการอบรมได้รับการปรับปรุง กระทั่งได้รับความนิยมแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน

กำหนดการปี2567

วันที่ 10-12 สิงหาคม 2567

จุดมุ่งหมาย

 1. พัฒนาวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณค่าของผู้เข้าร่วมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 2. ช่วยให้ผู้อื่นเข้าถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณค่าของตนเอง
 3. ช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้อื่นมากกว่าการเข้าไปควบคุมบังคับ
 4. ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งตนเองและผู้อื่น

เนื้อหาการอบรม

 1. การพัฒนาทัศนคติในด้านการเห็นชีวิตเป็นองค์รวม การศรัทธาในปัญญาของคู่สนทนา
 2. หลักการและกระบวนการโค้ชขั้นพื้นฐาน
 3. การฝึกโค้ชโดยใช้ทักษะต่อไปนี้คือ คำถามทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะ การตระหนักรู้อารมณ์ด้านลึก ของตนเอง การชื่นชมในภาวะที่ผู้อื่นเป็น การสนทนาที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิบัติ

กระบวนการอบรม

 1. เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยน
 2. เรียนรู้และฝึกฝนทักษะต่างๆ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง
 3. ใช้กระบวนการถอดบทเรียนจากกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ชีวิตจริง

ตารางกิจกรรม

วันแรก
เวลา กิจกรรม
8.30 น. ลงทะเบียน
9.00-12.00 น.
 • แนะนำตัว
 • ความคาดหวัง
 • ข้อตกลงการเรียนรู้ร่วมกัน
 • ตัวอย่างการโค้ช
 • ถอดบทเรียน
 • ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง
 • วงล้อชีวิต
13.30-17.00 น.
 • การสะท้อนกลับ ( Feedback )
 • ฝึกโค้ช และสะท้อนคืน
 • ภาวะที่เป็นอยู่และการกระทำ( Being and Doing )
 • อ่านคำจำกัดความของทักษะ 10 อย่าง แล้วเลือกมา 1 อย่างเพื่อฝึก
 • เลือกทักษะ 1อย่างเพื่อนำมาฝึก
 • ฝึกการโค้ชเป็นวงใหญ่จากทักษะที่เลือกจะฝึก
วันที่สอง
เวลา กิจกรรม
9.00-12.00 น.
 • การตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก่อนเริ่มวันใหม่ (Energy Tracking Chart – ตารางพลังชีวิต)
 • อธิบายแม่แบบการโค้ช และ หลักพื้นฐาน4 ประการในการโค้ช
 • แนะนำการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโค้ชกับผู้รับการโค้ช
 • ฝึกโค้ช และสะท้อนคืน
13.30-17.00 น.
 • กิจกรรมการใช้ญาณทัศนะ
 • ตัวอย่างการโค้ชโดยใช้ญาณทัศนะ
 • ฝึกการโค้ชโดยเน้นญาณทัศนะ และสะท้อนคืน
 • เล่าเรื่องช่วงเวลาที่เรามีความสุขและค้นหาคุณค่าในเรื่องเล่า
 • การบ้านฝึกโค้ช และสะท้อนคืน
วันสุดท้าย
เวลา กิจกรรม
9.00-12.00 น.
 • การตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก่อนเริ่มวันใหม่ (Energy Tracking Chart – ตารางพลังชีวิต)
 • ถอดบทเรียนจากการโค้ช
 • ค้นหาศักยภาพภายใน/ตั้งสมญานามตามคุณค่าของแต่ละคน
13.30-17.00 น.
 • ฝึกโค้ชในแบบของตัวเอง (ตามสมญานามที่ได้) และสะท้อน
 • ถอดบทเรียน
 • ฝึกโค้ชเรื่องการนำการโค้ชไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ประเมินผล และปิดวง

หมายเหตุ

 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

ประเภท จำนวน บริจาคเพื่อลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป 25 ท่านละ 5,000 บาท
นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย 4 ท่านละ 4,000 บาท
นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน 1 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

 • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าสมัครอบรม)
 • ค่าลงทะเบียนนี้มีบริการอาหารว่างเช้าและบ่าย แต่ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
 • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 16 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
 • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
 • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok