รู้จักและเข้าใจคนผ่าน MBTI หรือ 16 personalities

Posted on

ผู้เขียน ชนาธิป (จอย)

https://www.facebook.com/enjoythinkingth

MBTI แบ่งแยกคนด้วยลักษณะ 4 รูปแบบ คือ

1. ทิศทางในการใช้และรับพลังงาน (ความร่าเริง พูดมากและชอบเข้าสังคม ไม่อาจตัดสินเรื่องนี้ทั้งหมดได้)

  • Introvert ใช้และรับพลังงานจากโลกภายใน
  • Extrovert ใช้และรับพลังงานจากโลกภายนอก

2. วิธีในการรับข้อมูล

  • Sensing รับข้อมูลจากข้อเท็จจริงที่จับต้องได้จากประสาทสัมผัส ประสบการณ์ วิธีการ
  • Intuition รับข้อมูลจากการเชื่อมโยงข้อมูล เน้นทฤษฎี ตีความหมาย มองเห็นไอเดียและความเป็นไปได้ใหม่

3. วิธีในการไปสู่ข้อสรุป

  • Thinking ตัดสินใจจากหลักการ ตระกะ สาเหตุผลลัพธ์ มีเกณฑ์ที่เป็นกลาง
  • Feeling ตัดสินใจจากคุณค่าความดีงามความชอบส่วนตัวหรือสังคม

4. วิธีการรับมือกับโลกภายนอก

  • Judging รับมือด้วยการวางแผน ระบบ กำหนดการ การสร้างข้อสรุป
  • Perceiving รับมือด้วยการเปิดความเป็นไปได้ มีความยืดหยุ่น ตอบสนองทันที

ลักษณะการใช้ T vs F :
– การใช้ T ที่ดี : แยกงานกับความรู้สึกได้, สื่อสารตรงไปตรงมา, ใช้ตระกะได้ดี
– การใช้ F ที่ดี : ใส่ใจคุณธรรมและความเป็นมนุษย์, การแสดงความรู้สึก, รู้ Passion
– ใช้ T ขาด F : เย็นชา หยิ่ง กดอารมณ์ ไร้ Passion
– ใช้ F ขาด T : ขาดเหตุผล ละเลยข้อเท็จจริง ลำเอียง

ลักษณะการใช้ N vs S :
– การใช้ N ที่ดี : คิดนอกกรอบ มองภาพรวม เห็นความหมายที่ซ่อนอยู่
– การใช้ S ที่ดี : อยู่บนความเป็นจริง ลงรายละเอียด เน้นปฏิบัติได้จริง
– ใช้ N ขาด S : ชอบเดา เชื่อโยงมั่ว ขาดรายละเอียด พูดเก่งแต่ไม่ทำ
– ใช้ S ขาด N : ไม่มองภาพรวม คิดนอกกรอบไม่เป็น ไม่สนความรู้และวิธีใหม่ๆ

เมื่อนำตัวอักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายมาพิจารณา
– ExxJ : รับผิดชอบต่อสังคมมากจนไม่กล้าเป็นตัวของตัวเอง มักรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม ปรับตัวให้เข้ากับสังคม และไม่ชอบคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง
– IxxP : เป็นตัวของตัวเองจนไม่แคร์สังคม จึงสนใจจุดยืนตัวเองเป็นสำคัญ ต้องการให้ผู้อื่นเคารพในตัวเอง ไม่ยอมทำเพื่อกลุ่ม ไม่ชอบคนที่ไหลตามสังคม
– ExxP : ชอบทำสิ่งใหม่ๆจนลืมสิ่งสำคัญ เปิดรับข้อมูลใหม่ๆและปรับตัวไปตามสถานการณ์ เป็นคนยืดหยุ่นและไม่ชอบถูกควบคุม มองว่าตัวเองมีหน้าที่สร้างสิ่งใหม่ และผู้อื่นควรดูแลรักษารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้น ไม่เข้าใจคนที่ไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ
– IxxJ : อยู่กับสิ่งสำคัญจนไม่กล้าลองสิ่งใหม่ๆ มักเรียบเรียงความรู้สั่งสมมา จึงชอบควบคุมเพื่อความมั่นคง มองว่าตัวเองมีหน้าที่ทำงานเดิมๆ และผู้อื่นควรเป้นคนนำสิ่งใหม่ๆมาให้ตัวเอง ถ้าตัวเองชอบก็เห็นด้วย แต่ถ้าไม่ชอบก็จะโทษผู้อื่น ไม่ชอบคนที่เปลี่ยนแปลงอะไรโดยไม่จำเป็น

เมื่อนำอักษรสองตัวตรงกลางมาพิจารณา
– xSTx : ชอบแก้ไขปัญหา เน้นคุยเหตุผลของข้อเท็จจริง
– xNTx : ชอบวิเคราะห์ออกแบบระบบ เน้นคุยทฤษฎี
– xSFx : ชอบเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม เน้นคุยเรื่องผู้คน การดูแลตนเอง
– xNFx : ชอบเรื่องจิตวิญญาณ เน้นคุยเรื่องการค้นหาตนเอง คุณค่าความเป็นมนุษย์

Cognitive Function ที่น่าสนใจ
– Ne : ให้ความสำคัญกับการเสพความตื่นเต้นจากการค้นพบไอเดียใหม่ๆ เน้นหาไอเดียใหม่ๆและการทดลองเพื่อหนีความเบื่อหนายในชีวิตประจำวัน จึงมีความรู้ที่กว้างขวาง กลายเป็นนักแสวงหาปรัชญา
– Ni : ให้ความสำคัญกับการสั่งสมไอเดียเพื่อสกัดหาแนวคิดที่ลึกซึ้ง เน้นความตั้งมั่น ทำให้เกิดวิสัยทัศน์และมุมมองที่ลึกซึ้ง กลายเป็นนักอุดมการณ์
– Se : ให้ความสำคัญกับการเสพประสบการณ์จากสิ่งเร้ารอบตัว ที่ทำให้ตื่นเต้นท้าทายสนุกสนาน เน้นฐานกายและการลงมือทำ และชอบสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น กลายเป็นนักปฏิวัติ
– Si : ให้ความสำคัญกับสั่งสมข้อมูลและประสบการณ์ มักทำตามกำหนดการเป็นกิจวัตรรับผิดชอบต่อหน้าที่และกฎเกณฑ์ เน้นประสบการณ์และหน้าที่ กลายเป็นมนุษย์ครอบครัว
– Fe : ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เน้นความปรองดอง มักใส่ใจความรู้สึกผู้อื่น รู้สึกมีคุณค่าจากการได้เป็นที่พึ่งทางใจของผู้คน กลายเป็นนักการทูต
– Fi : ให้ความสำคัญกับการค้นหาและทำความเข้าใจชุดคุณค่าของตน และการแสดงออกถึงชุดคุณค่านั้นๆ เน้นความความจริงแท้อัตลักษณ์ของตนเพื่อให้ได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด กลายเป็นศิลปินอินดี้
– Te : ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรและการพัฒนาระบบ เน้นความมีประสิทธิภาพ กลายเป็นผู้บริหารและนักธุรกิจ
– Ti : ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เพื่อสร้างชุดความเข้าใจที่เป็นระบบเพื่อใช้เป็นหลักการในการดำเนินชีวิต เน้นหลักการที่สม่ำเสมอ กลายเป็นนักตรวจสอบตรรกะ

คอร์สนี้เหมาะกับคนที่อยากเข้าใจตัวเอง และเข้าใจฟังก์ชั่นการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ จะรู้จักตัวเองมากขึ้น รู้ว่าอะไรที่เราถนัด รู้ว่าควรทำตัวแบบไหนเพื่อให้ได้รับพลังงานสูงที่สุด รู้ว่าจะรับมือกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตอย่างไร รู้ว่าเรามักจะเลือกตัดสินใจแบบไหน รู้ว่าตัวจัดการกับโลกรอบตัวอย่างไร และเข้าใจคนรอบตัวมากขึ้นด้วย

ในคอร์สจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้เข้าใจ MBTI, การอธิบายความหมายของแต่ละลักษณะ และกระบวนการเชิงปฏิบัติที่ช่วยหาตัวอักษรแต่ละตัวของแต่ละบุคคลอย่างละเอียด ซึ่งทำให้เข้าใจตัวเองมากกว่าเพียงแค่ทำแบบทดสอบ

เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นแบบไหนแล้ว ก็ใช่ว่าเป็นแบบนึงแล้วจะเป็นขั้วตรงข้ามไม่ได้ ทุกตัวอักษรเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ ถ้าเราอยากเป็นและตั้งใจที่จะฝึกมัน แต่แต่ละแบบจะเหมาะสมในแต่ละคนและแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

จบคอร์ทำให้เราได้เข้าใจว่า ไม่ว่าคุณจะมีอักษร4ตัวแบบไหน คนเราสามารถเรียนรู้พัฒนาได้ และควรบริหารการใช้ตัวอักษรต่างๆ ในแต่ละสถานการณ์อย่างเหมาะสม จึงจะเป็นการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพมากที่สุด

ใครสนใจเรียนหลักสูตร MBTI เราแนะนำไปลงเรียนคอร์ส เท่าทันตัวตน คนในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ โดยอาจารย์ณัฐพล ศรีพธูราษฎร์ ที่สถาบันเสมสิกขาลัย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป https://semsikkha.org/ หรืออ่านเนื้อหาเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/ETarticle9