กิติพร พรหมเทศน์

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ขณะอยู่มหาวิทยาลัยสนใจเรื่องการศึกษาทางเลือกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม และการอนุรักษ์ธรรมชาติแวดล้อม และปัจจุบันศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เริ่มต้นการทำงานกับโครงการพุทธสาวิกาเพื่อรับใช้สังคม ก่อนจะมีโอกาสเข้ามาทำงานที่เสมสิกขาลัย (รามคำแหง) และเสมสิกขาลัยประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมาร์) ทำหน้าที่ประสานงาน ออกแบบและจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรเรียนรู้ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับกลุ่มผู้นำรากหญ้าที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมของประเทศเพื่อนบ้าน อบรมเฉพาะกลุ่มให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ และการอบรมตลาดวิชาสำหรับกลุ่มคนที่สนใจ ประสบการณ์การทำงานประมาณ 10 ปี ที่เสมสิกขาลัยและมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เป็นโอกาสของชีวิตในการเรียนรู้จากครูอาจารย์หลากหลาย จนกระทั่งเป็นรากฐานสำคัญในการฝึกฝนทักษะการทำงาน การเติบโตทางจิตวิญญาณ และการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

ต่อมาสนใจเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีฐานจากพื้นที่จริง/ชุมชน ได้เข้าทำงานในบริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อมอาศรมศิลป์ จำกัด ทำให้มีโอกาสบริหารโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ออกแบบพัฒนาเมืองและจัดทำผังแม่บทมหาวิทยาลัย รวมทั้งทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัยและผู้ช่วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Learning Facilitation) และพื้นฐานการโค้ช

ปัจจุบันเป็น Facilitator นักออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้อิสระ มีความฝันว่าจะสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่ขึ้นได้ ส่วนเป้าหมายของตัวเองมีความตั้งใจที่จะอยู่อย่างมีความหมายและตายอย่างสงบ

กระบวนกร/ฟา

 • ฝึกทักษะฟาหรือกระบวนกรที่สร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
 • Team Building และการสร้างภาวะผู้นำ
 • การแก้ปัญหาองค์กร
 • อบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนา
 • การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น และเวทีประชาพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม

ผู้ช่วยกระบวนกร/ทีมวิทยากร

 • ฝึกทักษะการจับประเด็น ขั้นพื้นฐาน
 • เผชิญความตายอย่างสงบ
 • การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต
 • การแก้ปัญหาและสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • พัฒนาผู้นำนักกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
 • งานถอดบทเรียนองค์กรและโครงการ

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok