กัญญา ลิขนสุทธิ์

จบปริญญาโทด้านเทววิทยา จากมหาวิทยาลัยนาโรปะ จบการฝึกอบรมด้านการสื่อสารอย่างสันติจาก Bay Area Non-Violent Communication Center และจบหลักสูตรจิตบำบัดที่เน้นศูนย์กลางที่ร่างกายจาก Hakomi Institute ในการอบรมด้านการสื่อสาร

เป็นอาจารย์สอนการสื่อสารด้วยความกรุณาและการโค้ชชิ่งสำหรับบุคคลและการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ State University of New York-Binghamton ใช้การผสมผสานด้านจิตวิญญาณเข้ากับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อบทบาทของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์

เป็นนักฝึกอบรมที่ให้การอบรมด้านโค้ชชิ่ง การเป็นคนกลาง และเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งเป็นนักจิตบำบัดสำหรับบุคคล คู่รักและครอบครัว

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes