การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ฉันคือการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาจิตวิญญาณสู่สังคม

❝ เราคือกระจกแห่งโลก
กระแสธรรมแห่งโลกภายนอกนั้น
สามารถพบได้ภายในตัวเราเช่นกัน
หากเราเปลี่ยนแปลงตนเองได้
กระแสธรรมนั้นย่อมเปลี่ยนไปด้วย ❞

มหาตมะ คานธี

การอบรมนี้ท่านจะได้พบกับ

 • แนวทางการสร้างสันติจากภายใน การอยู่ร่วมกับความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ การรับมือกับความขัดแย้งจากภายนอกและภายใน
 • การเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงระดับจิตวิญญาณสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับสังคม

วันที่อบรม

20-22 มิถุนายน 2562

ผลลัพธ์จากการเรียนรู้

 1. การมีชีวิตที่มั่นคง สมดุล กลมกลืน ลื่นไหลกับความเป็นไปของโลกโดยไม่ทิ้งจุดยืนของตน
 2. สามารถนำพาการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างมีพลัง 

เนื้อหา

 1. แนวทางการสร้างสันติจากภายใน การอยู่ร่วมกับความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ การรับมือกับความขัดแย้งจากภายนอกและภายใน
 2. การเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงระดับจิตวิญญาณสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับสังคม
 3. เข้าใจธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลง
 4. เจริญสติ บ่มเพาะความมั่นคงภายใน
 5. เผชิญความขัดแย้งและการเข้าถึงแก่นแท้ของขั้วที่แตกต่าง ทั้งระดับภายในบุคคล ระหว่างบุคคล และภายในกลุ่ม

กระบวนการ

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง อาจมีทั้งกระบวนการเขียน ศิลปะ การเคลื่อนไหวร่างกาย การสื่อสาร กิจกรรมกลุ่มย่อย การสังเกตกระบวนการภายในตนเอง ฯลฯ

ตารางกิจกรรม

วันแรก
08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.
 • กิจกรรมแนะนำตัว/วัตถุประสงค์ของการอบรม/
 • กิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดภัย
 • เข้าใจธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลง
 • เรียนรู้กรอบแนวคิดของความจริงสามระดับ (three levels of reality)
 • การอ่านสัญญาณ (signal) และสัญญาณเชิงซ้อน (double signal)
 • การตระหนักถึงภาวะคุ้นชิน (primary process) ภาวะที่ไม่คุ้นชิน (secondary process) และขอบ (edge)
 • แบบฝึกหัดเผชิญความต่างอย่างสร้างสรรค์
13.30 – 17.00 น.
 • แบบฝึกหัดเผชิญความต่างอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ)
 • การขยายสัญญาณ (amplifying)
 • การเข้าถึงภาวะความเป็นผู้เติบโตทางจิต (eldership)
 • การปักหลัก/ทอดสมอ (anchoring)
 • สรุปการเรียนรู้
วันที่สอง
08.45 – 09.00 น. การเจริญสติภาวนา บ่มเพาะความมั่นคงภายใน
09.00 – 12.00 น.
 • การคลี่คลายความขัดแย้งจากภายใน
 • การแยกแยะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายใน (inner critics)
 • การนำกระบวนการด้วยปัญญาญาณ (intuitive facilitation)
 • แบบฝึกหัดเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายใน
13.30 – 17.00 น.
 • แบบฝึกหัดเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายใน (ต่อ)
 • เกมเรียนรู้มิติสัมพันธ์
 • สรุปการเรียนรู้
วันสุดท้าย
08.45 – 09.00 น. การเจริญสติภาวนา บ่มเพาะความมั่นคงภายใน
09.00 – 12.00 น.
 • การคลี่คลายความขัดแย้งแบบกลุ่ม
 • กระบวนการกลุ่ม (group process)
 • การนำกระบวนการด้วยปัญญาญาณ (intuitive facilitation)
 • แบบฝึกหัด group process
13.30 – 17.00 น.
 • ทบทวนบทเรียน
 • การนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต
 • สรุปการเรียนรู้
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

ห้องนิทรรศการ ชั้น B1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ.งามดูพลี กทม.

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บริจาคขั้นต่ำท่านละ 2,200 บาท รับจำนวน 30 ท่าน
(เงินบริจาคนี้จะถูกนำไปสมทบทุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ท่านสามารถบริจาคเงินสมทบทุนเพิ่มเติมในภายหลังได้)

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2020 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes