วรรณา จารุสมบูรณ์

อดีตนักกิจกรรมจากรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจงานพัฒนาสังคม  เคยเป็นประธานชมรมสลัมและมีบทบาทสำคัญในสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  จนกระทั่งจบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ( รามาธิบดี ) และได้ทำหน้าที่พยาบาลวิชาชีพอยู่ในหอผู้ป่วยสังเกตอาการและแผนกฉุกเฉิน ( ER ) อยู่ 2 ปี 

ความที่สนใจงานพัฒนาและอยากใช้วิชาชีพพยาบาลที่เรียนมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากจากปัญหาสุขภาพมากกว่าตั้งรับอยู่แต่ในโรงพยาบาล  ทำให้ตัดสินใจผันชีวิตมาทำงานวิชาการด้านสังคม  โดยเริ่มต้นศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาการแพทย์และสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยมหิดล) และเป็นนักวิจัยอยู่ที่ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นระยะเวลา 5 ปี  และเป็นนักวิจัยที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  อีก 3 ปี  โดยมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอดส์  นโยบายบัตรสุขภาพ  ระบบประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ  แรงงานข้ามชาติ  การค้าประเวณีในเขตลุ่มแม่น้ำโขง และอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีที่เป็นแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

ปี 2544 เริ่มหันมาสนใจงานด้านกระบวนการ  โดยทำโครงการเชิงรุกร่วมกับสสส. เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพในดวงใจ  และโครงการโรงเรียนแสนสุข   โดยเน้นการพัฒนาโรงเรียนแบบทั้งระบบ  ซึ่งทำให้ต้องเรียนรู้เรื่องการออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้  กระบวนการฝึกอบรมครูและนักเรียนเพื่อทำโครงการพัฒนาในโรงเรียน  การพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นผู้นำการเรียนรู้ในชั้นเรียน  การทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  และอื่นๆ อีกมากมาย ได้ร่วมงานกับเหล่ากระบวนกรฝีมือฉกาจจากหลายสถาบัน เช่น สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา) กลุ่มสื่อชาวบ้านมะขามป้อม  กลุ่มละครการศึกษากระจิดริด ฯลฯ

ในระหว่างที่ยังสนุกกับการเดินทางและงานฝึกอบรม  บิดาได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอด   ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้มาสนใจเรื่องการเตรียมตัวตาย  จึงเริ่มผสมผสานความเข้าใจเรื่องการตายกับการออกแบบการเรียนรู้ที่ทำให้คนหันมาเปลี่ยนแปลงตนเอง และปรับทัศนคติในการดำเนินชีวิต  โดยได้ทดลองทำกระบวนการเผชิญความตายอย่างสงบ จนกระทั่งเครือข่ายพุทธิกา โดยพระไพศาล วิสาโล  ได้ชักชวนเข้าร่วมโครงการเผชิญความตายอย่างสงบในเวลาต่อมา  และรับหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ ตั้งแต่ปี 2549 – ปัจจุบัน   โดยดูแลงานด้านการฝึกอบรม  งานอาสาสมัครข้างเตียง  งานเครือข่ายการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย  และอื่นๆ  และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และนักพัฒนา ในเรื่อง  การพัฒนาและการเขียนโครงการ  กระบวนการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้  และการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok