ธวัชชัย โตสิตระกูล

เริ่มชีวิตการทำงานด้วยการช่วยงาน อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในตำแหน่งกองบรรณาธิการวารสาร
“ปาจารยสาร” ฉบับ “กองทัพธรรม” เมื่อปี พ.ศ. 2521 ราวปีเศษ หลังจากนั้นได้หันเหไปเป็นผู้ประสานงาน “โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง” (ปัจจุบันจดทะเบียนเป็นมูลนิธิสุขภาพไทย) หลายปี และค่อย ๆ ขยับขยายมาสู่งานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้กับกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา

นอกจากรับผิดชอบงานหลักในสายงานเกษตร ยังสนใจงานทางด้านศาสนา จึงได้เข้าร่วมเป็นกรรมการเครือข่ายพุทธิกา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ซึ่งมีพระไพศาล วิสาโล เป็นประธาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน ทำงานส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับบุคคลและสังคม และร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ และเป็นวิทยากรอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา รวมทั้งเป็นคณะทำงานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา ในปี พ.ศ.2551-2555

ผ่านการอบรมเพื่อทำความเข้าใจชีวิต งาน และการพัฒนาจิตวิญญาณจากหลายสถาบัน เช่น เสมสิกขาลัย สถาบันขวัญเมือง มูลนิธิสังคมวิวัฒน์ จ.เชียงราย กลุ่มเพื่อนนพลักษณ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง และสมาคมนพลักษณ์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน กรรมการมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ และมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes