สุรีย์ ลี้มงคล

ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วย และพยาบาลชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) ม.มหิดล
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) มสธ.
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการรักษาโดยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2528-2537 งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
 • 2538-2545 ห้องกัลยาณิวัฒนา (Hemodialysis unit)
 • 2545-2552 หน่วยส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิ
 • 2552-ปัจจุบัน หน่วยการพยาบาลต่อเนื่อง

ผลงาน

 • การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน/ชุมชน
 • โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน : รางวัล UCIA สปสช. ปี 2546 รางวัล BUPA Award ปี 2547
 • โครงการพัฒนาผู้ดูแลสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม : โครงการติดดาว และนำเสนอ ICN conference 2007 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
 • เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน/ชุมชน เผชิญความตายอย่างสงบ และการพัฒนาคุณภาพบริการ
 • พยาบาลผู้บริหาร ดีเด่น ประจำปี 2547 ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
 • พยาบาลดีเด่นประจำปี 2550 ของสภาการพยาบาล สาขาผู้ปฏิบัติการบริการพยาบาลในระดับปฐมภูมิ
 • บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2550

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok