แสงอุษณีษ์ นวะมะรัตน

แสงอุษณีษ์ นวะมะรัตน หรือครูเชอรี่ จบการศึกษาด้านจิตรกรรมภาพพิมพ์ จาก Loughborough University ประเทศอังกฤษ หลังจากจบปริญญาตรีแล้ว ได้มีความสนใจด้านศิลปะบำบัด หรือ Art Psychotherapy เริ่มสะสมประสบการณ์และศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะทาง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2542 โดยทำงานกับ หลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้มีความบกพร่องทางการเรียนร้, ผู้มีปัญหาทางอารมณ์, เด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยเรื้อรัง ฯลฯ ทั้งในประเทศไทย และประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2548 ได้เข้าศึกษาเพิ่มเติมด้านกระบวนการศิลปะเพื่อการเยียวยาเบื้องต้น Integrative Arts in Therapy and Education ที่ Institute for Art in Therapy and Education (IATE, London) ประเทศอังกฤษ และในปีพ.ศ.2550ได้กลับมาเริ่มทำงานด้านศิลปะเพื่อการบำบัดเยียวยาในประเทศไทย ทั้งโครงการศิลปะเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย ของมูลนิธิศิลปะบำบัด และ เป็นกระบวนกรศิลปะเพื่อการบำบัดเยียวยาเบื้องต้น และ กระบวนการศิลปะเพื่อเรียนรู้ตัวตนอย่างอิสระ ศิลปะเพื่อศิลปะหรือ Art for Art sake ที่เน้นที่กระบวนการสร้างสรรค์ 
ปัจจุบันเป็นนักศิลปะบำบัด ทำงานกับกลุ่มผู้มีปัญหาทางอารมณ์
และศึกษาเพิ่มเติมที่ International Program for Art Therapy in Thailand (IPATT)

ติดต่อ : โทร. 092 463 9468 Email : art4human@gmail.com Facebook : Cherry Nawamarat

การศึกษา :

 • ปริญญาตรี จิตรกรรม ภาพพิมพ์ BA Hons Fine Art Printmaking, School of Art and Design, Loughborough University, UK.
 • ด้านศิลปะเพื่อการบำบัด Postgraduate certificates: 
  • Foundation in Art Psychotherapy, Goldsmiths College, University of London, UK.
  • Certificate in Integrative Arts in Therapy and Education, Institute for Art in Therapy and   Education (IATE), London, UK.
 • Postgraduate Diploma: International Program of Art Therapy in Thailand (IPATT).

การทำงาน :

ปัจจุบัน ผู้จัดการ โครงการศิลปะบำบัดเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดย มูลนิธิศิลปะบำบัด, ครูศิลปะ, นักศิลปะบำบัด, วิทยากรด้านกระบวนการสร้างสรรค์ และ ศิลปะเชิงบำบัดเยียวยา

ประสบการณ์ :

 • ด้านศิลปะบำบัด ในประเทศไทย
  • นักศิลปะบำบัด ทำงานกับกลุ่ม ผู้มีปัญหาทางอารมณ์ ที่ต้องการการบำบัดเยียวยา  อาทิเช่น  กลุ่มผู้หญิงทีเคยประสบปัญหา และเลือกทางผิด มูลนิธิ The Well, กลุ่มเด็กเรร่อน มูลนิธิสายเด็ก  และ บุคคลทั่วไปที่ต้องการการบำบัดเยียวยาทางอารมณ์ ท้ง ผู้ใหญ่ และเด็ก ิ
  • โครงการศิลปะบำบัดเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย, มูลนิธิศิลปะบำบัด
  • ศิลปะเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม,
  • วิทยากร และกระบวนกรอบรม กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ กิจกรรม ศิลปะเพื่อศิลปะ Art for Art Sake และศิลปะตัวตน Self+Art
  • วิทยากร และกระบวนกรกลุ่ม ศิลปะเพื่อการบำบัด
 • อาสาสมัคร จัดกิจกรรมศิลปะให้กับองค์กรเพื่อการกุศลในประเทศอังกฤษ เช่น Brentminds, London (เพื่อคนไร้บ้าน และ ต้องการการดูแลด้านจิตใจ) และ Adult Education Center, Tumbridge Wells, Kent (กิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้) เป็นต้น

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes