เพ็รชลดา ซึ้งจิตสิริโรจน์

ชอบการเดินทางลงลึกไปกับจิตใจ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านใน รวมทั้งเยียวยา ค้นหาคุณค่าและความหมายของชีวิตของผู้ผ่านการทำงานศิลปะบำบัด

จบทางด้านภาษา แต่ด้วยใจรักทางด้านศิลปะ และสนใจในการเรียนรู้เพื่อเข้าใจตนเอง เมื่อได้มีโอกาสรู้จักกับศิลปะบำบัดในช่วงทำงาน NGO จึงลาออกและหันมาทุ่มเทจนได้เป็นนักศิลปะบำบัดอย่างเต็มตัว

ประวัติการศึกษา

  • ปี 2532-2536 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกภาษาไทย
  • ปี 2539-2549 ปริญญาโท สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เอกการแปล
  • ปี 2551-2552 อบรมกระบวนกรของศูนย์จิตตปัญญามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • ปี 2555-2559 ประกาศนียบัตรนักศิลปะบำบัด Clinical Art Therapy จากสถาบันศิลปะบำบัดนานาชาติแห่งประเทศแคนาดา (Canadian International Institue of Art Therapy : CIIAT) ร่วมกับ ศูนย์ศิลปะบำบัดฮิวแมนเซ็นเตอร์ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้จัดการโครงการอาสาข้างเตียง เพื่อพัฒนาระบบอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย และผู้จัดการโครงการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ รพ.และชุมชน เพื่อผลักดันทีมอาสาซึ่งประกอบด้วย พยาบาล จิตอาสา และพระสงฆ์ ดูแลจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน
  • ประสบการณ์การทำงานศิลปะบำบัด ให้กับผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา และผู้ป่วยสมาคมสายใยครอบครัว โรงพยาบาลศรีธัญญา ผู้ป่วยมะเร็งที่และอัลไซเมอร์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในไอซียูที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ ผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิตในเรือนจำอยุธยา วัยรุ่นที่ถูกทอดทิ้งในโครงการบ้านพักทดแทน วัยรุ่นตาเลือนรางที่สมาคมสายตาเลือนราง

ปัจจุบัน

  • นายกสมาคมนักศิลปะบำบัด
  • รับบำบัดเดี่ยวและกลุ่มให้กับผู้มีอาการเครียดจากการทำงานและปัญหาความสัมพันธ์ ผู้ที่มี Trauma และผู้ป่วยจิตเวชภายใต้การรักษาร่วมกับจิตแพทย์
  • จัด Workshop ให้กับกลุ่มจิตอาสา บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการรู้พื้นฐานศิลปะบำบัดและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ หรือเพื่อเยียวยาตนเอง

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok